Άδεια διεξαγωγής δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων

  • Service Code: 3852
  • Processing Time: Εως 60 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρεύλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια από την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44/ Α'/ 11-2-2004)
  • Legal Framework: 1)Ν. 3028/2002 «Περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 2)Προεδρικό Διάταγμα 191/13.6.2003 («Οργανισμός ΥΠΠΟ»), 3) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/16.4.2008 περί «Διεξαγωγής Δημοπρασιών κινητών μνημείων».

Description

Διεξαγωγή δημοπρασίας νεοτέρων κινητών μνημείων

Conditions

1)Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη δημοπρασία.
2)Όταν η δημοπρασία δεν διενεργείται από εμπόρους κινητών μνημείων απαιτείται ειδική άδεια από την Δ/νση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.
β) Διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
γ) Ακολουθούν κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.
δ) Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλη όπου εδρεύει υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ αρμόδια για την προστασία των δημοπρατούμενων νεότερων κινητών μνημείων.
ε) Δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΤ ή μέλη αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν έχουν αναγνωριστεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζονται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.
στ) Παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τέτοια εχέγγυα δεν παρέχει ο αιτών αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχτηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μία από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μη συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων της διοίκησής τους.
3)Σε περίπτωση που φορέας διεξαγωγής δημοπρασιών είναι Νομικό Πρόσωπο, ορίζεται τουλάχιστον ένας υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος:
α) έχει πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισότιμων της αλλοδαπής κατά προτίμηση των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή
β) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

Procedure

Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Γνωμοδότηση τοπικού συμβουλίου μνημείων

Απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Popular questions

Current announcements

View Article List