Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

  • Competent Entity: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
  • Involved Entities: RECRUITMENT AGENCY, UNIVERSITIES
  • , PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE
  • Service Code: 3887
  • Processing Time: Περίπου 15 εργάσιμες ημέρες
  • Cost: Δεν προβλέπεται τέλος για την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: ΥΑ 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β’) όπως ισχύει

Description

Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ιδιωτικές Σχολές που παρέχουν την προβλεπόμενη στο Μέρος 8 «Κεφάλαιο 8.2» της Συμφωνίας ADR εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν – επεκτείνουν – ανανεώσουν Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Conditions

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση

Procedure

Ο πολίτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης

  1. Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
  2. Εκδίδεται με απόφαση Νομάρχη η άδεια ίδρυσης της ΣΕΚΟΟΜΕΕΒ) Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕΒήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας

Εκδίδεται με απόφαση Νομάρχη η άδεια λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Popular questions

Current announcements

View Article List