Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

 • Competent Entity: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
 • Involved Entities: RECRUITMENT AGENCY, UNIVERSITIES
 • , PUBLIC PROSECUTOR’S OFFICE
 • Service Code: 3887
 • Processing Time: Περίπου 15 εργάσιμες ημέρες
 • Cost: Δεν προβλέπεται τέλος για την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ
 • Web page: http://www.ermis.gov.gr
 • Legal Framework: ΥΑ 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β’) όπως ισχύει

Description

Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ιδιωτικές Σχολές που παρέχουν την προβλεπόμενη στο Μέρος 8 «Κεφάλαιο 8.2» της Συμφωνίας ADR εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν – επεκτείνουν – ανανεώσουν Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Conditions

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση

Procedure

Ο πολίτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης

 1. Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν
 2. Εκδίδεται με απόφαση Νομάρχη η άδεια ίδρυσης της ΣΕΚΟΟΜΕΕΒ) Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕΒήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας

Εκδίδεται με απόφαση Νομάρχη η άδεια λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ

General Documents

 •  Για το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής: Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Ιατρικών ή Νομικών επιστημών
  •  Για το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής: Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
   •  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του ορισθέντος ως υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών της Σχολής

   Official supporting documents

    •  Για το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής: Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α
     Από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν υπάρχει κώλυμα για τον ενδιαφερόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με το Π.Δ. 611/77
Popular questions

Current announcements

View Article List