Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί θαλασσοπλοούντος πλοίου.

  • Competent Entity: MINISTRY OF SHIPPING AND MARITIME AFFAIRS
  • Involved Entities: REGIONS
  • , KEP
  • Service Code: 3864
  • Processing Time: Έως 50 μέρες.
  • Cost: •Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής εκατό (100) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.•Διπλότυπο τύπου Α από Δ.Ο.Υ. (Κ.Α.Ε. 3435), ποσού οκτώ ευρώ και ογδόντα λεπτών (8,80 €).•παράβολο υπέρ ΜΤΝ (Μετοχικό Ταμείο Ναυτικών) είκοσι ευρώ και τριάντα πέντε λεπτά (29,35 €)•παράβολο υπέρ δήμων και κοινοτήτων σύμφωνα με την αριθ. οικ. 61167/17-12-2007 ΚΥΑ (2438 Β΄/2007) το οποίο καθορίζεται ανάλογα με τον πληθυσμό της πόλης (σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από 5000 κατοίκους είναι 185€ ενώ στις υπόλοιπες πόλεις 75€).
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Ν. 2323/95 (ΦΕΚ 145 Α’) άρθρο 3, αριθ. 2123/03/2001 ΚΥΑ (ΦΕΚ 269 Β’), αριθ. 10551/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 246 Β’).

Description

Πρόκειται για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος επί των επιβατηγών ή τουριστικών πλοίων ανεξαρτήτως σημαίας που εκτελούν πλόες αποκλειστικά και μόνο μεταξύ ελληνικών λιμένων ή επί επιβατηγών ή τουριστικών πλοίων διεθνών πλόων υπό ελληνική σημαία που προσεγγίζουν σε ελληνικούς λιμένες.

Conditions

Να είναι ενήλικας, Έλληνας ή αλλοδαπός των χωρών μελών της Ε.Ε. ή της ΕΖΕΣ. (βλ. δικαιολογητικά).

Procedure

Για τη λειτουργία καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλοιοκτήτης και σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπός του υποβάλλει στη Λιμενική Αρχή του λιμένα αφετηρίας του πλοίου αίτηση με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

  1. Αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά, διαβιβάζονται στην Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να γνωματεύσει αν πληρούνται ή όχι οι υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις της Α1β/8577/83 Υγειονομικής Διάταξης (526 Β΄/83), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει ή της εκάστοτε ισχύουσας υγειονομικής νομοθεσίας.

Μόλις περιέλθει στην Λιμενική Αρχή η γνωμάτευση της Υγειονομική Υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και εφόσον αυτή είναι θετική, τότε χορηγείται η άδεια.

Popular questions

Current announcements

View Article List