Χορήγηση άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων αμιγή και μεικτά

  • Competent Entity: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
  • Service Code: 3885
  • Processing Time: Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
  • Cost: ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ1.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. 30,00 €2.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε αντλία ή διανομέα (συνυπολογίζεται και το παράβολο του άρθρου 4)3.Γραμμάτιο Δ.Ο.Υ. κατάθεσης 30,00€ για κάθε εγκατάσταση Πλυντηρίου ή και Λιπαντηρίου, (εφ’ όσον υπάρχει)ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑΣ1.Αποδεικτικά κατάθεσης της αμοιβής επίβλεψης του Μελετητή Μηχανικού ή της εγγεγραμμένης στο ΤΕΕ Τεχνικής Εταιρείας, στην Εθνική Τράπεζα.2.Αποδεικτικό καταβολής κρατήσεων επί της αμοιβής επίβλεψης υπέρ ΤΣΕΜΕΔΕ και ΕΜΠ.
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Π.Δ. 1224/1981 και Β.Δ 465/1970, και Π.Δ. 595/1984 κυα 52424/8501 (Β 2663/9-11-2011)

Description

Επιχείρηση που ανεφοδιάζονται με υγρά και ή αέρια καύσιμα, οδικά οχήματα και αποθηκεύεται και διακινείται πετρέλαιο θέρμανσης ή οποιουδήποτε εγκεκριμένου τύπου πετρέλαιο.

Conditions

ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ1.Να επιτρέπεται από τις εκάστοτε χρήσεις γης η εγκατάσταση πρατηρίου2.Το οικόπεδο να έχει τις απαιτούμενες διαστάσεις και ειδικότερα το απαιτούμενο μήκος πρόσοψης σε σχέση με το πλάτος του προ αυτού πεζοδρομίου3.Η προ του οικοπέδου οδός να έχει το απαιτούμενο πλάτος οδοστρώματος 4.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 865.Να πληρούνται οι διατάξεις των Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81 και του Π.Δ. 143/89Ο ενδιαφερόμενος για την ίδρυση και εκμετάλλευση πρατηρίου θα πρέπει:6.Να είναι Έλληνας υπήκοος ή κράτους  μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης, να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 13 του Π.Δ. 118 (ΦΕΚ Α119/16-6-06), και να έχει συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας του.7.Να μην υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 και να μην έχει καταδικαστεί την τελευταία πενταετία για νοθεία καυσίμων8.Να είναι ιδιοκτήτης του οικοπέδου όπου θα ιδρυθεί το πρατήριο ή να έχει νόμιμο δικαίωμα χρήσης αυτούΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ1.Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να μην έχει καταδικαστεί για νοθεία καυσίμων και να μην υπόκειται στις στερήσεις του Ν.1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.2.Από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά να προκύπτει η καλή κυκλοφοριακή σύνδεση του πρατηρίου, ότι οι σχετικές εγκαταστάσεις έγιναν σύμφωνα με τα εγκριθέντα σχεδιαγράμματα και ότι τηρήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις των Π.Δ. 118 (Φ.Ε.Κ. Α119/16-6-06), Π.Δ. 1224/81, του Π.Δ. 143/89 και της άδειας ίδρυσης του πρατηρίου.

Procedure

Αίτηση

Άδεια ίδρυσης και άδεια λειτουργίας

Popular questions

Current announcements

View Article List