Χορήγηση άδειας ίδρυσης ΣΕΚΑΜ (Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων)

  • Competent Entity: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
  • Service Code: 3968
  • Processing Time: Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΕΚΑΜ: 50 ημέρες ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΔΕΙΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΚΑΜ: 50 ημέρες
  • Cost: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: προεδρικό διάταγμα 346/2001 (Α΄ 233), υπουργική απόφαση Β/31367/2483 (Β' 968/15-6-2007), προεδρικό διάταγμα 74/2008 (ΦΕΚ Α' 112/18-6-2008)

Description

Οι ΣΕΚΑΜ είναι σχολές που αναλαμβάνουν την επιμόρφωση των οδικών μεταφορέων, εμπορευμάτων ή επιβατών, στα γνωστικά πεδία που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 96/26/ΕΚ, όπως ισχύει) και την προετοιμασία αυτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας αυτών (δηλαδή της κατοχής επαρκούς επιπέδου των ελάχιστων απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος). Οι ίδιες σχολές, βάσει του π.δ. 74/2008 (Α' 112), μαζί με τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και τα ΚΕΘΕΥΟ, αναλαμβάνουν και το έργο της περιοδικής κατάρτισης των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών & λεωφορείων (η τήρηση της υποχρέωσης αυτής των οδηγών ελέγχεται από τις 10/9/2013 για τους οδηγούς λεωφορείων και από τις 10/9/2014 για τους οδηγούς φορτηγών).

Conditions

 

Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εφόσον ο οριζόμενος Διευθυντής Σπουδών κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα τη δεκαετία προ της υποβολής αίτηση για σοβαρά αδικήματα (κυρίως κακουργήματα - αναφέρονται εξαντλητικά στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης Β/31367/2483)και δεν έχει οριστεί ως Διευθυντής Σπουδών σε άλλη ΣΕΚΑΜ.

Η έγκριση (άδεια) λειτουργίας χορηγείται εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, η δραστηριότητα ορίζεται ως σκοπός του νομικού προσώπου, πληρούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις και το διδακτικό προσωπικό κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 

Procedure

Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμός ή ομοσπονδία) υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φυσικό πρόσωπο που ζητεί άδεια ίδρυσης ή για μη φυσικά πρόσωπα για το πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος Διευθυντής Σπουδών

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον το φυσικό πρόσωπο δεν έχει κώλυμα για να οριστεί Διευθυντής Σπουδών (π.χ. βάσει του εξεταζόμενου ποινικού μητρώου) και εφόσον το φυσικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί Διευθυντής Σπουδών σε άλλη ΣΕΚΑΜ, τότε εκδίδεται η άδεια ίδρυσης ΣΕΚΑΜ.

Popular questions

Current announcements

View Article List