Διασυνοριακά-Χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (οχημάτων)

  • Competent Entity: MINISTRY OF INFRASTRUCTURE AND TRANSPORT
  • Involved Entities: REGIONS
  • , FIRE BRIGADE, TOWN PLANNING, ZONING AND ENVIRONMENT DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
  • Service Code: 4005
  • Processing Time: Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης
  • Cost: Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: Π.Δ. 78/88

Description

Διαδικασία, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Επιχείρηση που επισκευάζει και συντηρεί οχήματα.

Conditions

1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης 2.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 863.Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα4.Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 1 του Π.Δ.78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα

Procedure

Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Popular questions

Current announcements

View Article List