Αδειες Λειτουργίας Κλειθροποιών (Ετήσιας Ισχύος)

The request can be made through the Citizens’ Service Centres (KEP).

  • Service Code: 3114
  • Processing Time: Εντός 50 ημερών
  • Cost: Δεν απαιτείται
  • Legal Framework: ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ 9/2000. Χορηγείται από το Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα της έδρας άσκησης του επαγγέλματος. Χρόνος περαίωσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας. (ΦΕΚ 128-Β)

Description

Τοποθέτηση, κατασκευή, επισκευή κλειδαριών.

Conditions

Υποβάλλονται στο Τμήμα Ασφαλείας ή Αστυνομικό Τμήμα της έδρας άσκησης του επαγγέλματος. i. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. ii. Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες, τύπου διαβατηρίου. iii. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου του οποίου ημερομηνία έκδοσης δεν απέχει πέραν του τριμήνου από την ημερομηνία υποβολής του (ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ). iv. Πιστοποιητικό Εισαγγελίας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου που έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αναφερόμενα στο εδάφιο α' της παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας αδικήματα (ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ). v. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχει αποστερηθεί οποτεδήποτε των πολιτικών του δικαιωμάτων. vi. Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου του τόπου κατοικίας του ότι δεν τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση, το οποίο να έχει εκδοθεί τρεις μήνες το πολύ πριν από την ημερομηνία υποβολής του (ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΣ). vii. Βεβαίωση της οικείας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) περί υποβολής δήλωσης έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος (άρθρο 13 Ν. 4045/1960 σε συνδυασμό με άρθρο 29 Ν. 1642/1986). viii. Έγγραφο από το οποίο αποδεικνύεται η νόμιμη χρήση του χώρου, στο οποίο θα λειτουργήσει το κατάστημα (τίτλος ιδιοκτησίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο νόμιμα θεωρημένο) και το οποίο θα πρέπει να ευρίσκεται σε ασφαλή και στεγασμένο χώρο. Για την ανανέωση της κατεχόμενης αδείας υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην αστυνομική αρχή που χορήγησε αυτή, εντός του πρώτου δεκαημέρου του μηνός Δεκεμβρίου, τα ακόλουθα δικαιολογητικά: Αίτηση και τα προβλεπόμενα από τα εδάφ. iii, iv, v και vi δικαιολογητικά.

Procedure

Υποβολή αίτησης με τη κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Παραλαβή της άδειας.

Popular questions

Current announcements

View Article List