Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

  • Competent Entity: MINISTRY OF HEALTH AND SOCIAL SOLIDARITY
  • Involved Entities: SOCIAL INSURANCE INSTITUTE, MINISTRY OF PUBLIC ORDER, MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS
  • , KEP, LABOR DIRECTORATES [PREFECTURAL GOVERNMENTS], SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION, HEALTH AND PUBLIC SANITATION DEPARTMENT [PREFECTURAL GOVERNMENTS]
  • Service Code: 9211
  • Processing Time: Εντός τριμήνου από την αναγγελία άσκησης του επαγγέλματος, η Υπηρεσία δύναται να απαγορεύσει την άσκησή του, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Μετά την παρέλευση άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, τεκμαίρεται ότι το επάγγελμα ασκείται ελευθέρως (αρ. 3 του Ν. 3919/2011-ΦΕΚ 32/Α’/2-3-2011). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση τις σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).
  • Cost: 7.63 €
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: ΦΕΚ 1502/Β΄/04.05.2012, ΦΕΚ 906/Β΄/17.07.2002, ΦΕΚ 200/Α΄/1986 (άρθρ. 1 Ν. 1666/1986 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρ. 24 Ν. 3868/2010 ΦΕΚ 129/Α΄/2010), ΦΕΚ 37/Α΄/1989 (Π.Δ. 83/1989), ΦΕΚ 1755/Β΄/2011 (ΥΑ 83272/21.7.2011)

Description

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη

Procedure

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την αναγγελία άσκησης επαγγέλματος οδοντοτεχνίτη, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ο Πολίτης του οποίου η αίτηση έχει επιτυχώς διεκπεραιωθεί από την αρμόδια υπηρεσία και εφόσον έχει αιτηθεί για την χορήγηση βεβαίωσης για την άσκησης του επαγγέλματος του οδοντοτεχνίτη και έχει δηλώσει ως σημείο παραλαβής της ένα ΚΕΠ/ΕΚΕ, προσέρχεται σε αυτό και παραλαμβάνει τη βεβαίωση.

Popular questions

Current announcements

View Article List