Χορήγηση άδειας χονδρικής πώλησης κτηνιατρικών φαρμάκων

  • Competent Entity: MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT AND FOOD
  • Involved Entities: KEP
  • Service Code: 0372
  • Processing Time: Εντός τριών (3) μηνών από την κατάθεση της αίτησης
  • Cost: -
  • Web page: http://www.ermis.gov.gr
  • Legal Framework: α. Ν.Δ. 220/73 (ΦΕΚ 272/Α)β. Π.Δ. 353/74 (ΦΕΚ 138/Α)γ. Ν. 2538/97 (ΦΕΚ 242/Α) με τον Νόμο αυτό καταργήθηκαν τα α. και β. δ. άρθρο 22, Ν. 2945/01 (ΦΕΚ 223/Β)ε. άρθρο 20 και 21, Ν. 3698/08(ΦΕΚ 198/Α)στ. ΚΥΑ 282371/06 (ΦΕΚ 731/Β)

Description

Η σωστή διάθεση και διακίνηση των κτηνιατρικών φαρμάκων μέσω των καταστημάτων χονδρικής και λιανικής πώλησης αποβλέπει στον έλεγχο της σωστής κυκλοφορίας αυτών με στόχο κατ’ αρχή την προστασία της υγείας των ζώων και κατ’ επέκταση του καταναλωτικού κοινού

Conditions

B. Για την άδεια χονδρικής πώλησης

Για να πάρει την άδεια χονδρικής πώλησης, ο αιτών πρέπει να διαθέτει

1.Υπεύθυνο επιστήμονα ο οποίος να πληροί τα κάτωθι:

Α. ελληνική ιθαγένεια ή υπηκοότητα ενός κράτους μέλους της ΕΕ

Β. Πτυχίο Φαρμακευτικής ή Κτηνιατρικής και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Γ. να έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή να έχει νομίμως απαλλαγεί από αυτές

Δ. να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστρογραφία, εγκλήματα κατά των ηθώς, συκοφαντική δυσφήμιση για πράξεις που έχουν σχέση με την άσκηση του φαρμακευτικού ή κτηνιατρικού επαγγέλματος, κιβδηλεία, παραχάραξη, παράβαση των διατάξεων του άρ. 5 … να μην έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για ή καθ’ υποτροπή για πλημμέλημα για το οποίο επεβλήθη η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων ή να μην έχει παραπεμφθεί με αμετάκλητο βούλευμα για κάποιο από τα παραπάνω αδικήματα.

Ε. να μην κατέχει έμμισθη θέση στο Δημόσιο ή σε νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου

2. Κατάλληλους και επαρκείς χώρους και εξοπλισμό, ήτοι:

Α. ισόγειο κατάστημα διαστάσεων τουλάχιστον 40τ.μ.

Β. ιδιαίτερη αίθουσα αποθήκευσης σε άμεση επικοινωνία με το ισόγειο κατάστημα, κατάλληλη για την αποθήκευση επαρκών ποσοτήτων κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων

Γ. να διαθέτει κατάλληλο φυσικό ή τεχνητό φωτισμό, θερμοκρασία, αερισμό και ύψος σύμφωνα με τον ΓΟΚ

Δ. να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του Υγειονομικού Κανονισμού ως προς την ύδρευση, αποχέτευση, χώρους υγιεινής κλπ

Ε. να διαθέτει σύστημα πυρασφάλειας ή επαρκή μέσα πυρόσβεσης

Στ. να διαθέτει ηλεκτρικό ψυγείο για τη συντήρηση των ευπαθών στη συνήθη θερμοκρασία προϊόντων π.χ. εμβόλια κλπ

Ζ. εφόσον στο κατάστημα διακινούνται και φάρμακα ανθρώπινης χρήσης, οι προβλεπόμενοι χώροι πρέπει να διαχωρίζονται σαφώς. να υπάρχει στην πρόσοψη του καταστήματος και σε εμφανές σημείο πινακίδα με το σήμα "V" σε κύκλο διαμέτρου τουλάχιστον εβδομήντα (70) εκατοστών σε πράσινο χρώμα. Επίσης να υπάρχει η ένδειξη «ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ».

Procedure

Βήμα 1: Ο δικαιούχος προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Ν.Α. που βρίσκεται η έδρα της επιχείρησης, συμπληρώνει αίτηση και υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά

  1. Ο υπάλληλος στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α. παραλαμβάνει την αίτηση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά
  2. Με απόφαση Νομάρχη, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο του καταστήματος.

Βήμα 4: Πραγματοποιείται επιτόπιος έλεγχος στο κατάστημα αν τηρεί τους όρους πολεοδομίας, των τετραγωνικών μέτρων που προβλέπονται σε κάθε περίπτωση (λιανικού ή χονδρικού εμπορίου), του κανονισμού της πολυκατοικίας και των όρων υγιεινής. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας

Popular questions

Current announcements

View Article List