Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η αξιοποίηση υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης απαιτεί συλλογή και επεξεργασία διαφορετικού είδους πληροφοριών, όπως προσωπικών δεδομένων, των οποίων η προστασία, επεξεργασία και μη αποκάλυψη και δημοσιοποίηση αποτελεί βασική κανονιστική απαίτηση, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις και εγγυήσεις της σχετικής νομοθεσίας (ν. 2472/97),που πρέπει να εκπληρώνεται από τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Η Εθνική Πύλη Ερμής επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων ("Υποκειμένων") που είναι εγγεγραμμένοι χρήστες της πύλης. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η παροχή στους χρήστες της πύλης ολοκληρωμένων και ασφαλών ηλεκτρονικών συναλλαγών της δημόσιας διοίκησης κεντρικά ελεγχόμενες από τον Ερμή. Ειδικότερα, παρατίθενται παρακάτω πληροφορίες για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από τον Ερμή.

Εγγραφή χρήστη στον Ερμή

Για την εγγραφή του επισκέπτη ως χρήστη στον Ερμή, ζητούνται υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία: Ονοματεπώνυμο χρήστη, όνομα πατέρα, e-mail, ημερομηνία γέννησης. O χρήστης με δική του συγκατάθεση μπορεί να δηλώσει επιπλέον προαιρετικά στοιχεία όπως στοιχεία επικοινωνίας, οικογενειακή κατάσταση κλπ. Τα ανωτέρω στοιχεία – μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα - διατηρούνται στην βάση δεδομένων του Ερμή που ανήκει στο ΥΠΕΣ. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Για την λειτουργία αλλά και την σωστή χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών απαιτείται η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Στον Ερμή συλλέγονται τα ελάχιστα απαιτούμενα προσωπικά δεδομένα για την εκπλήρωση του σκοπού, δηλ. της παροχής συγκεκριμένης υπηρεσίας ή κατηγορίας υπηρεσιών. Επίσης συλλέγονται εκείνα και μόνο τα δεδομένα τα οποία είναι αναγκαία και κατάλληλα για την εκπλήρωση του σκοπού αυτού και δεν χρησιμοποιούνται για σκοπούς μη συμβατούς με αυτούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Newsletters

Για την εγγραφή του επισκέπτη / χρήστη στις λίστες παραληπτών (mailing lists) των Ενημερωτικών Δελτίων (newsletters) του Δικτύου ζητείται απλά το e-mail του χρήστη και δεν απαιτείται η εγγραφή του χρήστη στην πύλη. Το portal που ανήκει στο ΥΠΕΣ διατηρεί αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των παραληπτών για την αποστολή Newsletters. Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους. Ο παραλήπτης των Newsletters μπορεί μόνος του να διαγραφεί από το αρχείο με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε επισκέπτη / χρήστη και δεν λαμβάνουν γνώση οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου από τον υπολογιστή του. Χρησιμοποιούνται για να αναγνωρίζεται ο χρήστης, ή κάποιες συγκεκριμένες ενέργειές του σε προηγούμενες επισκέψεις του στην ιστοσελίδα. Στον ΕΡΜΗ χρησιμοποιούνται cookies για 2 λόγους:

  • Για να αναγνωρίζεται ο χρήστης ως αυθεντικοποιημένος από την υπηρεσία αυθεντικοποίησης του συστήματος.
  • Για να αναγνωρίζονται συγκεκριμένες ενέργειες του χρήστη σε προηγούμενες επισκέψεις του σε κάποιες ιστοσελίδες (π.χ. το αν ψήφισε ή όχι σε κάποια δημοσκόπηση)

Links to other sites ("Σύνδεσμοι")

Το portal που ανήκει στο ΥΠΕΣ περιλαμβάνει links ("συνδέσμους") προς άλλα websites τα οποία και δεν ελέγχονται από το ίδιο αλλά από τους τρίτους φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) . Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται το portal που ανήκει στο ΥΠΕΣ για τους Όρους Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων τους οποίους αυτοί ακολουθούν.

IP Addresses

H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στο Δίκτυο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

Ψηφοφορίες

Για τη συμμετοχή του επισκέπτη / χρήστη σε ψηφοφορία που διενεργείται από το portal που ανήκει στο ΥΠΕΣ ζητούνται τα εξής στοιχεία : Ονοματεπώνυμο και κατά περίπτωση άλλα στοιχεία, μη ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, όπως ιδιότητα, ηλικία κλπ. ( ανάλογα με τη φύση των ερωτημάτων που τίθενται προς ψηφοφορία). Η ψήφος του επισκέπτη / χρήστη καταγράφεται αποκλειστικά για την εξαγωγή συμπερασμάτων σε σχέση με τη θέση της κοινής γνώμης πάνω σε ορισμένο ζήτημα και δεν δύναται να χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο σκοπό ούτε να γνωστοποιηθεί σε τρίτους. Βέβαια παρέχεται και δυνατότητα συμμετοχής σε ψηφοφορίες και για μη εγγεγραμμένους χρήστες.

Popular questions

Current announcements

View Article List