Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάτης A’ Ειδικότητας – 1ης Κατηγορίας.

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3617

Κόστος: 1. Κινητό Παράβολο Χαρτοσήμου αξίας 15 € (διατίθεται από τα Δημόσια Ταμεία) 2. Αποδείξεις Κατάθεσης Τράπεζας των 23,50 € & 23,50 € ( για το δικαίωμα στις εξετάσεις – έσοδα Νομαρχίας και αμοιβή εξεταστικής επιτροπής): Τα ποσά αυτά κατατίθενται στην Τράπεζα επιλογής της Οικείας Νομαρχίας σε αντιστοίχους αριθμούς λογαριασμών ή λογαριασμό όπως έχει οριστεί από την Οικονομική της Υπηρεσία της Ν.Α.

Nομικό Πλαίσιο: ΒΔ 13/19 Φεβρουαρίου 1936 (Α' 98): «Περί συμπληρώσεως ΒΔ/τος περί αδειών εκτελέσεως και πτυχίων επιβλέψεως ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.» ΒΔ 5/14 Νοεμ. 1938 (Α’ 431): «Περί τροποποιήσεως των ΒΔ 13-02-1936 …Α’ ειδικότητος…, ΒΔ 19-3-38 …Γ’ ειδικότητος… και ΒΔ 19-3-38…ΣΤ’ ειδικότητος…» ΒΔ 328/1963 (ΦΕΚ 85) (Α’ 85): «Περί αυξήσεως της ισχύος των αδειών … » Β.Δ. 407/1966 (Α'105 ): Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως των Β.Διαταγμάτων από 13.2.1936 … 19.3.1938 … ΣΤ' Ειδικότητας … 21.4.65, … 25.5.58,... Β.Δ. 766/1972 (A' 223): Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως Β.Δ των εκδοθέντων εις εκτέλεση του Νόμου 6422/1934…. ΠΔ 323/1974 (Α'120): Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως …. Α' …. Γ' ειδικότητας ΠΔ 252/1988 (Α'106): Τροποποίηση και συμπλήρωση ΒΔ 19.2.1936, ΒΔ 26.3.1938 και ΒΔ328/1963 ΒΔ 328/1965 (ΦΕΚ Α` 81): Περί διατάξεών τινων αφορωσών εις την άσκησιν επαγγέλματος υπό των πτυχιούχων Μέσων Τεχνικών Σχολών Εργοδηγών ειδικότητος Ηλεκτρολόγου. ΠΔ 41/1988 (Α' 16): Επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων Τεχνικών Επαγγελματικών Λυκείων, Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών Ν. 1566/85 και των ισότιμων πτυχίων ειδικότητας α) μηχανολόγου και β) ηλεκτρολόγου

Περιγραφή

Οι κάτοχοι αδείας Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη Α’ Ειδικότητας της 1ης Κατηγορίας δικαιούνται να εκτελούν απλές εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις • φωτισμού κατοικιών, ή γραφείων, ή καταστημάτων μέχρις ορίου εγκατεστημένης συνολικής ισχύος (25 kW) o συμπεριλαμβανομένης και της εγκαταστάσεως συσκευών και μηχανημάτων οικιακής ή βιοτεχνικής χρήσεως, ων η κατανάλωσης προκειμένου ειδικότερα περί εναλλασσομένου ρεύματος δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει ανά φάση τα 10 αμπέρ o ως και την τοποθέτηση ομάδων μετατροπής ρεύματος εντός του ορίου τούτου • και εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως (ηλεκτρικαί κουζίναι, θερμάστραι, κλπ.) ως συσκευών η συνολική ισχύς δεν υπερβαίνει τα (35 kW) Ειδική Περίπτωση (άρθρο 3 του ΠΔ 50/2003 (Α’ 50)) Εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στην οικεία Δ.Ο.Υ. ως επιτηδευματίες και ασκούν το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη τουλάχιστον επί μία εξαετία μετά την απόκτηση της άδειάς τους δικαιούνται να αναλαμβάνουν υπεύθυνα την εκτέλεση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού κατοικιών ή γραφείων ή καταστημάτων μέχρι ορίου εγκαταστημένης ισχύος 35 KW και για εγκαταστάσεις οικιακών συσκευών θερμάνσεως μέχρι ορίου ισχύος 55 KW Επιπρόσθετα έχουν το δικαίωμα • επίβλεψης εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων φωτισμού διπλάσιας ισχύος από αυτές που έχουν το δικαίωμα να εκτελούν (δηλαδή μέχρι 50 kW) (βλ. Άρθρο 4, ΠΔ 50/2003 (Α’ 50)) • εκτέλεσης και απλής εγκατάστασης Γ’ ειδικότητας ισχύος μέχρι 15 kW, όταν η εγκατάσταση αυτή εκτελείται μαζί με την εγκατάσταση φωτισμού και αποτελεί με αυτή ενιαίο έργο ηλεκτρικής εγκατάστασης (βλ. Άρθρο 2, ΠΔ 252/1988 (Α’ 106) όπως αντικαταστάθηκε από ΠΔ 532/1989).

Προϋποθέσεις

 

Γενική περίπτωση 1:

Το δικαίωμα μελέτης, εκτέλεσης και συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων όλων των ειδικοτήτων και κατηγοριών αποδίδεται στους Διπλωματούχους των Ανωτάτων Τεχνικών Σχολών ειδικότητος Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου ή Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Ναυπηγού που είναι κάτοχοι Γενικής Άδειας Εκτέλεσης Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

Γενική περίπτωση 2:

Το δικαίωμα μελέτης, εκτέλεσης ως και επίβλεψης συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α’ Ειδικότητας αποδίδεται σε όσους είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Πτυχιούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

· Β’ Τάξης (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των ΤΕΙ με την απόκτηση του πτυχίου τους, χωρίς εξετάσεις)

· ή Α’ Τάξης (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των ΤΕΙ με προϋπηρεσία 4 ετών, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000 V ειδικότητας Γ ή ΣΤ, χωρίς εξετάσεις)

Γενική περίπτωση 3:

Το δικαίωμα μελέτης, εκτέλεσης ως και επίβλεψης συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α’ Ειδικότητας αποδίδεται σε όσους είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Πτυχιούχου Τεχνολόγου Ηλεκτρολόγου

· Β’ Τάξης (Πτυχιούχοι Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου με την απόκτηση του πτυχίου τους, χωρίς εξετάσεις)

· ή Α’ Τάξης (Πτυχιούχοι Κέντρων Ανωτέρας Τεχνικής Εκπαιδεύσεως και άλλων Τεχνικών Σχολών Ειδικότητας Ηλεκτρολόγου με προϋπηρεσία 4 ετών, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000 V ειδικότητας Γ ή ΣΤ, χωρίς εξετάσεις)

Γενική περίπτωση 4:

Το δικαίωμα μελέτης, εκτέλεσης ως και επίβλεψης συντήρησης ηλεκτρικών εγκαταστάσεων Α’ Ειδικότητας αποδίδεται σε όσους είναι κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου

· Β’ Τάξης (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Υπομηχανικοί Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών με την απόκτηση του πτυχίου τους, χωρίς εξετάσεις)

· ή Α’ Τάξης (Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Υπομηχανικοί Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών με προϋπηρεσία 4 ετών, μετά την απόκτηση του πτυχίου τους, σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, εκ των οποίων τουλάχιστον 1 έτος σε εγκαταστάσεις τάσεως άνω των 1000 V ειδικότητας Γ ή ΣΤ, χωρίς εξετάσεις)

Προϋποθέσεις Αδειοδότησης

1η περίπτωση:

Α.1) Είτε Απολυτήριο Κατώτερης Σχολής μιας των κατά το άρθρ. 7 του νόμ.4341 ειδικών σχολών μορφώσεως ηλεκτροτεχνιτών:

· της εν Αθήναις Σιβιτανιδείου Σχολής,

· μιας των εν Πειραιεί νυκτερινών μηχανολογικών ή υφισταμένων ή συσταθησομένων ηλεκτρολογικών τμημάτων, των σχολών του Πειραϊκού Συνδέσμου, του Αρχιμήδους και του Προμηθέως, της Βιοτεχνικής Σχολής Αθηνών, της Επαγγελματικής Βαλλιανείου Σχολής Ληξουρίου

· ή ετέρας σχολής της Ελλάδας και του Εξωτερικού ισοτίμου προς τας προαναφερθείσας

Α.2) Είτε Πιστοποιητικό Φοιτήσεως για 4 εξάμηνα εις Μέση Τεχνική Σχολή:

· της ειδικότητος του ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου ανεγνωρισμένης και ισοδυνάμου προς τα προσηρτημένα σχολεία του εν Αθήναις Ε. Μ. Πολυτεχνείου

και

Β) Πιστοποιητικό ότι συμπλήρωσε τα 24 έτη (22 έτη δια τους αποφοίτους της Σιβιτανιδείου Σχολής και της

Επαγγελματικής Σχολής Ληξουρίου)

και

Γ) Πιστοποιητικά πρακτικής εξασκήσεως του επαγγέλματος της Α’ Ειδικότητας επί μίαν τουλάχιστον πενταετίαν

· Προκειμένου περί αποφοίτων της Σιβιτανιδείου Σχολής και της Βαλλιανείου Επαγγελματικής Σχολής, ο χρόνος φοιτήσεως εν τη Σχολή από το 2 έτος και εξής λογίζεται ως χρόνος πρακτικής εξασκήσεως.

και

Δ) Επιτυχή εξέταση

 

2η περίπτωση:

Α.1) Είτε Δίπλωμα Μέσης Τεχνικής Σχολής:

· της ειδικότητος του ηλεκτρολόγου ή μηχανολόγου ή μηχανολόγου-ηλεκτρολόγου ανεγνωρισμένης και ισοδυνάμου προς τα προσηρτημένα σχολεία του εν Αθήναις Ε. Μ. Πολυτεχνείου

Α.2) Είτε Πιστοποιητικό Φοιτήσεως για 4 εξάμηνα εις Ανωτάτη Τεχνική Σχολή:

· ηλεκτρολόγων ή μηχανολόγων - ηλεκτρολόγων ημεδαπής ή αλλοδαπής ισότιμο προς το Ε.Μ. Πολυτεχνείον.

και

Β) Πιστοποιητικά εξασκήσεως του επαγγέλματος της Α’ Ειδικότητας επί 1 τουλάχιστον έτος

και

Γ) Επιτυχή εξέταση

3η περίπτωση: (Δεν έχουν φοιτήσει σε μία από τις σχολές των λοιπών Περιπτώσεων)

Α) Είναι κάτοχοι αδείας ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού ηλεκτροτεχνίτη πάσης ειδικότητας:

και

Β) Έχουν συμπληρώσει το 37ο έτος ηλικίας (Απαιτείται Πιστοποιητικό ηλικίας Δήμου ή Κοινότητας)

και

Γ) Πιστοποιητικό Πρακτικής Εξασκήσεως συνολικά 11 ετών από τα οποία

· τα 3 τουλάχιστον έτη εξασκήσεως έχουν πραγματοποιηθεί μετά την απόκτηση της αδείας ηλεκτροτεχνίτη ή βοηθού τούτου και

· τα 5 τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην ειδικότητα Α

και

Δ) Επιτυχή εξέταση

4η περίπτωση:

Α.1) Είτε Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν. 1566/1985 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο

Α.2) Είτε Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Β’ Κύκλου του ν .2640/1998 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο

Α.3) Είτε Πτυχίο Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) του ν .3475/2006 Τομέα Ηλεκτρολογίας ή ισότιμο τίτλο

και

Β) Πιστοποιητικά εξασκήσεως του επαγγέλματος της Α’ Ειδικότητας επί 1 έτος και επιπλέον 150 ημέρες

και

Γ) Επιτυχή εξέταση

5η περίπτωση:

Α.1) Είτε Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν.1566/85 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο

Α.2) Είτε Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) Α’ Κύκλου του ν .2640/1998 του Ηλεκτρολογικού Τομέα ή ισότιμο τίτλο

και

Β) Πιστοποιητικά εξασκήσεως του επαγγέλματος της Α’ Ειδικότητας επί 3 έτη

και

Γ) Επιτυχή εξέταση

6η περίπτωση:

Α) Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) του ν. 1566/1985 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο

και

Β) Πτυχίο Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής (ΤΕΣ) του ν.1566/85 τομέα ηλεκτρολογικού ή ισότιμο τίτλο

και

Γ) Πιστοποιητικά εξασκήσεως του επαγγέλματος της Α’ Ειδικότητας επί 1 τουλάχιστον έτος

και

Δ) Εξετάσεις

Σημ1: Σχετικά με εξετάσεις

Διενεργούνται από την τριμελή εξεταστική Επιτροπή Άσκησης του Επαγγέλματος, που λειτουργεί στις Δ/νσεις Βιομηχανίας – Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

Οι υποψήφιοι ών τα τυπικά προσόντα επί τη βάσει των προσαχθέντων εγγράφων στοιχείων ήθελον ευρεθή επαρκή, υποβάλλονται εις εξετάσεις επί των διατάξεων των εν ισχύ Κανονισμών, των γνώσεων της ηλεκτροτεχνίας και της τεχνολογίας των ηλεκτρικών υλικών, συσκευών και μηχανημάτων, της κατασκευής και του προϋπολογισμού των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των αντιστοίχων προς την κατηγορία αδείας, για την οποία εξετάζεται ο υποψήφιος.

Οι υποψήφιοι αδειούχοι εγκαταστάτες υποβάλλονται υποχρεωτικώς και εις γραπτή εξέτασιν. Η εξέταση αύτη, είναι συνεχής και διαρκείας τριών ωρών, διεξάγεται δε επί τριών διαφόρου φύσεως θεμάτων.

Δι` αποφάσεως του Υπουργού Βιομηχανίας, δύνανται να καθοριστούν τα θέματα εξετάσεως δι` εκάστην κατηγορία αδείας.

Οι υποψήφιοι που απορρίπτονται κατά την εξέταση για την απόκτηση επαγγελματικής άδειας μπορούν να επανέλθουν για νέα εξέταση μετά από τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία απόρριψής τους και καταβάλλουν το μισό των εξετάστρων.

Ο κατά τας δευτέρας ταύτας εξετάσεις απορριπτόμενος δεν δύναται να υποβληθή εις νέαν εξέτασιν ειμη μετά παρέλευσιν εξαμήνου, καταβάλλων εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα.

Μετά την τρίτην εξέτασιν ο υποψήφιος δύναται να προσέλθη εις νέαν εξέτασιν μετά παρέλευσιν τουλάχιστον ενός έτους, εν συνεχεία δε εις οιονδήποτε αριθμόν εξετάσεων, αλλά μετά παρέλευσιν τουλάχιστον τριετίας μεθ` εκάστην εξέτασιν, καταβάλλων εξ ολοκλήρου νέα εξέταστρα.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο Πολίτης προσέρχεται στη Δ/νση Ανάπτυξης – Βιομηχανίας της Ν.Α. του τόπου μόνιμης κατοικίας του ή στο ΚΕΠ της επιλογής του, για να αιτηθεί τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 5β: Μέσω Δ/νσης Ανάπτυξης – Βιομηχανίας της Ν.Α. Ο πολίτης προσέρχεται στην αρμόδια υπηρεσία της Ν.Α. για την παραλαβή της σχετικής επαγγελματικής άδειας.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

 

Επαγγελματικά Σωματεία, ΠΟΣΕΗ,

Η Άδεια ανανεώνεται κάθε 5 χρόνια με θεώρηση από τις κατά τόπους Δ/νσεις Βιομηχανίας & Ανάπτυξης ή το ΚΕΠ.

Οι αδειούχοι ηλεκτρολόγοι εκγαταστάται υποχρεούνται να καταθέτουν το βιβλιάριον της αδείας αυτών εις την αρμοδίαν Δ/νσιν του Υπουργείου Βιομηχανίας, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρας προ της λήξεως της ισχύος της προς θεώρησιν, υποβάλλοντες ταυτοχρόνως τα κάτωθι δικαιολογητικά:

· Αίτησιν περί θεωρήσεως της αδείας. Επι της σχετικής αιτήσεως δέον ν` αναγράφονται και οι αριθμοί ετέρων εν ισχύ αδειών, των οποίων ο αιτών τυγχάνει κάτοχος, η επαγγελματική τούτου διεύθυνση και η οικονομική εφορία εις την οποίαν υπάγεται.

· Βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού Σωματείου εις το οποίον ανήκει ο ενδιαφερόμενος εν η να εμφαίνεται ότι ούτος διατηρεί εργαστήριο ή κατάστημα ή τεχνικό γραφείο εκτελέσεως ηλεκτρολογικών εργασιών και ότι ασκεί αποδεδειγμένως το επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτου. Εν ελλείψει τοιούτου επαγγελματικού Σωματείου ή εν περιπτώσει καθ` ην ο ενδιαφερόμενος δεν είναι μέλος επαγγελματικού Σωματείου, βεβαίωση της οικείας Αστυνομικής Αρχής, ότι ο ενδιαφερόμενος διατηρεί εργαστήριο ή κατάστημα ή τεχνικό γραφείο εκτελέσεως ηλεκτρικών εργασιών. Εν ταις ως άνω βεβαιώσεις, δέον να αναγράφεται το περιεχόμενο της σχετικής επιγραφής έξωθι του καταστήματος ή εργαστηρίου ή τεχνικού γραφείου.

· Φωτοτυπία του εκκαθαριστι­κού ση­μειώματος από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμε­νος είναι επιτηδευματίας φορολογούμενος και ασκεί το επάγγελμα του ηλεκτρολό­γου εγκαταστάτη και μια σειρά τιμο­λογίων παροχής υπηρεσιών σε φω­τοτυπίες για εργασίες στο επάγ­γελμα ( τουλάχι­στον τρία ανά έτος ) των τριών προηγούμενων ετών .

· Υπεύθυνη δήλωση με το παρακάτω κείμενο: «Ότι δεν υπηρετώ , κάτω από οποιαδήποτε σχέση εργασίας, στο Δημόσιο, ή σε Νομικά πρό­σωπα Δημοσίου Δικαίου, Τράπεζες, Επιχειρήσεις - Ορ­γανισμούς Κοινής Ωφελείας, Οργανι­σμούς Τοπικής - Νομαρχιακής Αυ­τοδιοίκησης και σε επιχειρήσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας»

· Κατα την έκδοση της αδείας και εις εκάστην περιοδική θεώρησιν θα αναγράφεται επί του βιβλιαρίου της αδείας ο χρόνος λήξεως ταύτης. καθ` εκάστην θεώρηση θα αναγράφεται στο βιβλιάριο της αδείας πάσα επιβληθείσα ποινή, ήτις δεν είχε αναγραφή εν αυτών λόγω μη προσαγωγής του βιβλιαρίου.

Επιστροφή