Αδειοδότηση εμπόρου νεοτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων.

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3851

Χρόνος Διεκπεραίωσης: εως 60 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρεύλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια από την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44/ Α'/ 11-2-2004)

Nομικό Πλαίσιο: 1)Ν. 3028/2002 «Περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 2)Προεδρικό Διάταγμα 191/13.6.2003 («Οργανισμός ΥΠΠΟ»), 3) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/16.4.2008 περί «Διεξαγωγής Δημοπρασιών κινητών μνημείων».

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας σε εμπόρους νεοτέρων κινητών μνημείων και καταστημάτων εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Διάγραμμα κάτοψης του διατιθέμενου χώρου και των αποθηκών κλίμακας 1/50 σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση προορισμού τους θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό που θα βεβαιώνει ότι πληρούνται οι προδιαγραφές που ορίζονται στην ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668/16.4.2008,άρθρο 4.
    Οι χώροι του καταστήματος εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων εφόσον από άλλες διατάξεις δεν επιβάλλονται αυστηρότερες προϋποθέσεις πρέπει: α) να έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ.,β)να έχουν ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος 2.50 μέτρα, γ)να έχουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κλπ), δ)να έχουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με εγκεκριμένη μελέτη πυρόσβεσης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ε)να έχουν κατάλληλα και επαρκή μέσα φωτισμού και κλιματισμού και να επιτρέπουν τον κατάλληλο καθαρισμό και απολύμανση, ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των κινητών μνημείων, στ)το κατάστημα εμπορίας νεοτέρων κινητών μνημείων και οι αποθήκες του να μη στεγάζονται σε υπόγειο χώρο, ζ)να είναι εξασφαλισμένη η πρόσβαση ατόμων με αναπηρία στους χώρους καταστήματος
  • Ονομαστική κατάσταση τυχόν υπάρχοντος προσωπικού.
  • Πλήρες αντίγραφο δελτίου ποινικού μητρώου.(Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές αρχές ΔΙΑΔΠ/Α/22863/16-10-2006/ΦΕΚ 1551/Β/23-10-2006, ΦΕΚ 1551/Β/23-10-2006)
  • Τίτλο κτήσης ή παραχώρησης του ακινήτου ή το μισθωτήριο συμβόλαιο όπου θα στεγάζεται το κατάστημα. Σε περίπτωση εγκατάστασης σε πολυκατοικία, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει και το καταστατικό της πολυκατοικίας, από το οποίο να προκύπτει ότι επιτρέπεται η εγκατάσταση καταστήματος.
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι ο αιτών και σε περίπτωση νομικού προσώπου οι διοικητές ή τα μέλη των οργάνων διοίκησης αυτού ότι α)δεν έχουν αναγνωριστεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με προστασία μνημείων,β) ότι δεν έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την πολιτιστική κληρονομιά ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος
    Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν διατάχθηκε αναστολή της εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μία από τις παραπάνω πράξεις. γ) δεν ασκούν στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων,απεικονίσεων ή αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι έχουν ως ακολούθως:
α) Να έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία.
β) Να διαθέτουν κατάλληλο χώρο σε πόλεις όπου εδρεύει Υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ που ασχολείται με την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.
γ) Να μην έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων
δ) Να μην ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με προστασία μνημείων.
ε) Να παρέχουν τα εχέγγυα για την άσκηση του επαγγέλματος. Δεν παρέχει τα εχέγγυα κάποιος αν έχει καταδικαστεί, μεταξύ άλλων, για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας περί πολιτιστικής κληρονομιάς, πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση, αποδοχή προϊόντων εγκλήματος. Η αίτηση μπορεί να απορριφθεί αν διατάχθηκε αναστολή της εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μία από τις παραπάνω πράξεις.
στ) Δεν ασκούν στο ίδιο κατάστημα εμπορία εκμαγείων, απεικονίσεων ή αντιγράφων πολιτιστικών αγαθών.

Διαδικασία

Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 1: Γνωμοδότηση τοπικού συμβουλίου μνημείων

Απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πρακτική Βοήθεια

Κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για την χορήγηση αδείας εμπόρων νεοτέρων κινητών μνημείων
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.7.9 - Retail sale of second-hand goods in stores, G.47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ