Άδεια διεξαγωγής δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3852

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εως 60 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρεύλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α'/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια από την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/ 2004 (ΦΕΚ 44/ Α'/ 11-2-2004)

Nομικό Πλαίσιο: 1)Ν. 3028/2002 «Περί προστασίας αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς», 2)Προεδρικό Διάταγμα 191/13.6.2003 («Οργανισμός ΥΠΠΟ»), 3) ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34674/16.4.2008 περί «Διεξαγωγής Δημοπρασιών κινητών μνημείων».

Περιγραφή

Διεξαγωγή δημοπρασίας νεοτέρων κινητών μνημείων

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεοτέρων μνημείων, απαιτείται για την έκδοση άδειας, που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, επιπλέον : έγγραφο που να αποδεικνύει σχετική επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται από διετή ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης
  • Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεοτέρων μνημείων, απαιτείται για την έκδοση άδειας, που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, επιπλέον : έγγραφο που να αποδεικνύει ότι διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό
  • Όταν η διοργάνωση δημοπρασιών νεοτέρων κινητών μνημείων δεν γίνεται από εμπόρους νεοτέρων μνημείων, απαιτείται για την έκδοση άδειας, που είναι προσωπική και αμεταβίβαστη, επιπλέον : ότι οι ενδιαφερόμενοι δεν είναι υπάλληλοι του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού ή μέλη των μουσείων που ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα (δεν έχουν τα κωλύματα της παρ. 12 του άρθρου 32 του Ν. 3028/2002), δεν έχουν αναγνωρισθεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζεται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων
  • Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεότερου κινητού μνημείου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει: Αναλυτική αναφορά στην προέλευση των αντικειμένων.
  • Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεότερου κινητού μνημείου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει: Κατάλογο των μνημείων που τίθενται σε δημοπρασία.
  • Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεότερου κινητού μνημείου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει: Σύμβαση παραγγελίας–εντολής του κυρίου ή κατόχου του κινητού μνημείου για τη δημοπρασία αυτού
  • Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεότερου κινητού μνημείου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει: Τα στοιχεία της άδειας κατοχής νεότερου μνημείου.
  • Προκειμένου να εκδοθεί άδεια διεξαγωγής δημοπρασίας νεότερου κινητού μνημείου ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει: Τα στοιχεία του εντολέα του φορέα διεξαγωγής δημοπρασίας.

Προϋποθέσεις

1)Τα δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν τουλάχιστον δύο μήνες πριν από τη δημοπρασία.
2)Όταν η δημοπρασία δεν διενεργείται από εμπόρους κινητών μνημείων απαιτείται ειδική άδεια από την Δ/νση Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς, η οποία είναι προσωπική και αμεταβίβαστη. Η άδεια χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα υπό τις εξής προϋποθέσεις:
α) Έχουν σχετική επαγγελματική εμπειρία που αποδεικνύεται από τη διετή τουλάχιστον ενασχόλησή τους με το χώρο των δημοπρασιών έργων τέχνης.
β) Διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό.
γ) Ακολουθούν κώδικες δεοντολογίας που συνάδουν με την κείμενη νομοθεσία και τις διεθνείς πρακτικές που ακολουθούνται στη διενέργεια δημοπρασιών αρχαίων και νεότερων κινητών μνημείων.
δ) Διαθέτουν κατάλληλο χώρο καταστήματος και χώρο αποθήκευσης που βρίσκεται σε πόλη όπου εδρεύει υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ αρμόδια για την προστασία των δημοπρατούμενων νεότερων κινητών μνημείων.
ε) Δεν είναι υπάλληλοι του ΥΠΠΟΤ ή μέλη αναγνωρισμένων μουσείων που ανήκουν στο δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, δεν έχουν αναγνωριστεί ως συλλέκτες μνημείων και δεν ασκούν επάγγελμα που σχετίζονται ή σχετιζόταν με την προστασία μνημείων.
στ) Παρέχουν τα εχέγγυα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του διοργανωτή δημοπρασιών. Τέτοια εχέγγυα δεν παρέχει ο αιτών αν έχει καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα ή παράβαση της νομοθεσίας για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς ή για πλαστογραφία, δωροδοκία, κλοπή, υπεξαίρεση ή αποδοχή προϊόντων εγκλήματος.Το κώλυμα υπάρχει για όσο χρόνο εκκρεμεί η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις. Η αίτηση μπορεί επίσης να απορριφθεί αν διατάχτηκε η αναστολή εκτέλεσης της ποινής που επιβλήθηκε για μία από τις παραπάνω πράξεις ή εάν η ποινική δίωξη για μία από τις παραπάνω πράξεις έπαυσε οριστικά λόγω παραγραφής. Αν ο αιτών είναι Νομικό Πρόσωπο, το κώλυμα πρέπει να μη συντρέχει στο πρόσωπο των διοικητών ή των μελών των οργάνων της διοίκησής τους.
3)Σε περίπτωση που φορέας διεξαγωγής δημοπρασιών είναι Νομικό Πρόσωπο, ορίζεται τουλάχιστον ένας υπεύθυνος διεξαγωγής δημοπρασίας, ο οποίος:
α) έχει πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οποιουδήποτε ΑΕΙ της ημεδαπής ή των ισότιμων της αλλοδαπής κατά προτίμηση των τμημάτων Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή του τμήματος Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού ή
β) διετή τουλάχιστον απασχόληση σε επιχείρηση διοργάνωσης δημοπρασιών πολιτιστικών αγαθών.

Διαδικασία

Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 1: Γνωμοδότηση τοπικού συμβουλίου μνημείων

Απόφαση έγκρισης από τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Πρακτική Βοήθεια

Κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για την χορήγηση αδείας για διεξαγωγή δημοπρασιών νεοτέρων μνημείων.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.46.4.9 - Wholesale of other household goods, G.47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ