Άδεια λειτουργίας αρχαιοπωλείων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3855

Χρόνος Διεκπεραίωσης: 30-120 ΗΜΕΡΕΣ

Κόστος: Δεν απαιτούνται

Nομικό Πλαίσιο: N.3028/2002 ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668 ΑΠΟΦΑΣΗ

Περιγραφή

Η Άδεια αφορά την λειτουργία αρχαιοπωλείων

Γενικά Δικαιολογητικά

 • ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΟΨΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΩΝ, ΚΛΙΜΑΚΑΣ 1/50 ΣΕ ΔΥΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ, ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ, ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΟΤΙ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ, ΟΠΩΣ ΑΥΤΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668 ΑΠΟΦΑΣΗ:
  α) ο χώρος και οι αποθήκες του αρχαιοπωλείου βρίσκονται σε πόλεις όπου εδρεύουν Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού αρμόδιες για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς β) έχουν συνολικό εμβαδόν τουλάχιστον 50 τ.μ. και ελάχιστο εσωτερικό ελεύθερο ύψος τουλάχιστον 2.50 μ. γ) διαθέτουν κατάλληλο σύστημα ασφαλείας (συναγερμό κ.λπ.) δ)διαθέτουν εγκαταστάσεις πυρόσβεσης και πυροπροστασίας σύμφωνα με την αναφερόμενη παρακάτω (αρ. 9) μελέτη, και ε) είναι δυνατή η πρόσβαση σε άτομα με αναπηρία
 • ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ Η ΟΠΟΙΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΕΤΑΙ ΜΕ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
 • Μελέτη πυρόσβεσης εγκεκριμένη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία
 • ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΤΥΧΟΝ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΠΛΗΡΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΔΕΛΤΙΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ
  (αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία εφόσον εκδίδεται από ημεδαπές αρχές). Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 • ΤΙΤΛΟ ΚΤΗΣΗΣ Η΄ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ Η΄ ΤΟ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΟΠΟΥ ΘΑ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΕΝ ΛΟΓΩ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΟ Η΄ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΣΕ ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΑΥΤΗΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΝΑ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ
 • ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΙΤΩΝ (ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ), ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η΄ΣΧΕΤΙΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η΄ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η΄ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΚΛΟΠΗ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Η΄ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • πεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι και το αρχαιοπωλείοκαι οι αποθηκευτικοί χώροι θα διαθέτουν επαρκή μέσα κλιματισμού και φωτισμού ώστε να πληρούνται οι όροι και οι κανόνες καλής διατήρησης και ασφάλειας των μνημείων και ότι οι προθήκες και τα ερμάρια του αρχαιοπωλείου σταοποία θα εκτίθενται τα μνημεία θα φέρουν προστατευτικά τζάμια, θα κλειδώνουν με κλειδαριές ασφαλείας και θα φέρουν σύστημα φωτισμού και σταθερής ρύθμισης του επιπέδου υγρασίας

Προϋποθέσεις

1)ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ Ο ΑΙΤΩΝ (ΚΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΥΤΟΥ), ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΕΙ ΩΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ Η΄ΣΧΕΤΙΖΟΤΑΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΣΘΕΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ ΓΙΑ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑ Η΄ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Η΄ ΓΙΑ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΔΩΡΟΔΟΚΙΑ, ΚΛΟΠΗ, ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ Η΄ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ

2)ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
3)ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ Η΄ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΕΦΟΣΟΝ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΔΕΝ ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ:
Α)ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50 ΤΜ
Β)ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΥΨΟΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 2,50Μ.
Γ)ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ(ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ ΚΛΠ)
Δ)ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
4)ΟΙ ΠΡΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΜΑΡΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ Η΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΤΙΘΕΝΤΑΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΙΔΙΩΣ ΔΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΤΖΑΜΙ, ΝΑ ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ ΜΕ ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΦΕΡΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΓΡΑΣΙΑΣ.
5)ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ Η΄ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΑΥΤΩΝ ΠΡΕΠΕΙ:
Α)ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΑΨΟΓΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ
Β)ΝΑ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Γ)ΝΑ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΤΑ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΗ ΜΕΣΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ.
6)ΤΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ Η΄ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΣΤΕΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΥΠΟΓΕΙΟ ΧΩΡΟ
7)ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΥΦΛΕΚΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ Η΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΑΥΤΩΝ
8)Η ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ Η΄ΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ.
9)Ο ΧΩΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΟΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΟΛΕΙΣ ΠΟΥ ΕΔΡΕΥΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

Διαδικασία

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά Πιο συγκεκριμένα, Η αίτηση αποστέλλεται στην Εφορεία Αρχαιοπωλείων και Ιδιωτικών Αρχαιολογικών Συλλογών, η οποία ύστερα από αυτοψία θα εισηγηθεί σχετικά στην Διεύθυνση Μουσείων Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων προκειμένου μετά από έλεγχο της υπόθεσης και σχετική εισήγηση να διαβιβάσει την υπόθεση στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά Νόμο γνωμοδότηση και στη συνέχεια την έκδοση Υπουργικής Απόφασης.

Βήμα 2: Έγκριση άδειας από το ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις


2)ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΟΥ Η΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Η΄ΟΥΣΙΩΔΟΥΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΗΣ, Η ΟΠΟΙΑ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΗΡΟΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΠΟ/ΔΟΕΠΥ/ΤΟΠΥΝΣ/34668 ΑΠΟΦΑΣΗ. ΜΕΤΑΣΤΕΓΑΣΗ Η΄ΟΥΣΙΩΔΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΟ Η΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΕΓΚΡΙΣΗ, ΣΥΝΕΠΑΓΕΤΑΙ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΕΙΣ.
3)ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΝ ΑΚΡΙΒΗ ΤΟΠΟ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΤΙΘΕΝΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΒΟΥΝ, ΚΑΘΕ ΓΕΓΟΝΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΤΟ ΘΕΣΕΙ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΤΟΥ.
4)ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΠΟΡΟΙ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΤΙΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΑΠΡΟΣΚΟΠΤΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ.
5)ΟΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΟΥΝ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΑ Η΄ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΛΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΑΝ ΕΝΑ Η΄ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΔΙΑΤΡΕΧΕΙ ΑΜΕΣΟ ΚΙΝΔΥΝΟ ΦΘΟΡΑΣ, ΑΠΩΛΕΙΑΣ Η΄ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣ ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ. ΑΝ Ο ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΗΣ Η΄Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΑΜΕΛΕΙ Η΄ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΧΡΟΝΟΥ, ΣΤΗ ΛΗΨΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΑΥΤΩΝ, Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΓΚΑΙΑ ΜΕΤΡΑ Η΄ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣ ΦΥΛΑΞΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ Η΄ΑΛΛΟ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΧΩΡΟ, ΜΕΧΡΙΣ ΟΤΟΥ ΕΚΛΕΙΨΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΚΑΤΑΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΗ Η΄ΤΟΝ ΕΜΠΟΡΟ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ. ΟΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΥΤΕΣ ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ).
6)Ο ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΗΣ Η΄Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΤΗΡΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΑΜΕΣΩΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ.Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ, ΤΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ Η΄ΚΥΡΙΟΥ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΖΕΤΑΙ, ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ, ΤΗΝ ΤΙΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ. ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΥΤΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΤΟ ΑΡΓΟΤΕΡΟ ΕΝΤΟΣ ΔΕΚΑ(10) ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ.
7)ΤΑ ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΕΚΔΙΔΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΣ Η΄ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ Η΄ΚΑΤΟΧΗΣ ΜΝΗΜΕΙΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ.5 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 32 ΤΟΥ Ν. 3028/2002, ΠΡΕΠΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ:
Α)ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Β)ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Γ)ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ
Δ)ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ
Ε)ΜΝΕΙΑ ΟΤΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΕΞΑΧΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΩΡΑ ΧΩΡΙΣ ΑΔΕΙΑ Η΄ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 34 ΤΟΥ Ν.3028/2002.
8)ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΠΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1453, Ο ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΗΣ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΖΗΤΗΣΕΙ ΑΔΕΙΑ ΚΑΤΟΧΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 23 ΤΟΥ Ν. 3028/2002.
ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΙΝΗΤΟΥ ΜΝΗΜΕΙΟΥ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΥ ΤΟΥ 1453, ΠΟΥ ΧΡΟΝΟΛΟΓΕΙΤΑΙ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ 1830 ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΥΡΗΜΑ ΑΝΑΣΚΑΦΩΝ Η΄ ΑΛΛΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Η΄ΠΟΥ ΑΠΟΣΠΑΣΘΗΚΕ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ Η΄ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΩΝ ΩΣ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ, Ο ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΗΣ, Η΄Ο ΕΜΠΟΡΟΣ ΝΕΟΤΕΡΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΟΦΕΙΛΕΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΕΓΓΡΑΦΩΣ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΟΤΙ ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΧΩΡΙΣ ΥΠΑΙΤΙΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΠΕΡΙΗΛΘΑΝ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 24 ΤΟΥ Ν.3028/2002

2) Δεν υπάρχουν συναρμόδιες Αρχές.

3) Η αρμόδια αρχή είναι η ίδια σε όλη την Ελλάδα.

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-82.01.306, 82.01.666, 82.01.258
Φαξ: +30 210 8201305
Email: gda@culture.gr
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Διεύθυνση: Πολυγνώτου 13, 105 55 Αθήνα
Τηλ: +30 210 32 10 143, 32 19 860
Φαξ: +30 210 3235587
Email: eais@culture.gr

4) Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-82.01.306, 82.01.666, 82.01.258
Φαξ: +30 210 8201305
Email: gda@culture.gr
ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ
Διεύθυνση: Πολυγνώτου 13, 105 55 Αθήνα
Τηλ: +30 210 32 10 143, 32 19 860
Φαξ: +30 210 3235587
Email: eais@culture.gr

Σχετιικά links: http://www.yppo.gr

Πρακτική Βοήθεια

Κατάλληλο επενδυτικό περιβάλλον για χορήγηση άδειας λειτουργίας αρχαιοπωλέιων.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.6 - Retail sale of cultural and recreation goods in specialised stores, G.47.7.9 - Retail sale of second-hand goods in stores