Έκδοση Άδειας Απορριμματοφόρου Πλοίου

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3867

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Μια (1) έως δέκα (10) ημέρες.

Κόστος: 1) Διπλότυπο είσπραξης Εφορίας ύψους 29,35 Ευρώ.2) Παράβολο υπέρ Μ.Τ.Ν. ύψους 3 ευρώ

Nομικό Πλαίσιο: Υ.Α. 181051/1090/82 (ΦΕΚ 266 Β’/82)Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’/09)Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α’/98)Λοιπά νομοθετήματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ

Περιγραφή

Η συγκεριμένη Άδεια αφορά στην αδειοδότηση απορριμματοφόρου πλοίου προκειμένου να συλλέγει τα απορρίμματα των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένα

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Έγγραφο Εθνικότητας (φωτοαντίγραφο θεωρημένο).
  • Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
    (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Βεβαίωση από Νομαρχία/ Δ/νση Υγιεινής για την καταλληλότητα του σκάφους.
  • Βεβαίωση από αρμόδιο Ο.Τ.Α. για την τελική εναπόθεση των απορριμμάτων από το συγκεκριμένο πλοίο, φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγημα σε κατάλληλα διαμορφωμένο και αδειοδοτημένο χώρο.
  • Πιστοποιητικό από ΚΕΕΠ, που θα αναφέρει, ότι το πλοίο, φορτηγίδα ή πλωτό ναυπήγημα καλύπτει τις σχετικές απαιτήσεις της.
  • Υπεύθυνη δήλωση του υπευθύνου του πλοίου, φορτηγίδας ή πλωτού ναυπηγήματος, ότι αυτό θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την παραλαβή και μεταφορά απορριμμάτων και όχι για άλλες μεταφορές(τροφοεφοδίων κτλ).

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του πλοίου ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που αυτό ανήκει) προσέρχεται στη Λιμενική Αρχή και καταθέτει αίτηση και υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Υπάλληλος του αρμόδιου Γραφείου για την έκδοση της Άδειας (Γρ. ΠΘΑΠ) παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της Άδειας η οποία παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η Άδεια δεν εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησης αλλά στο όνομα του πλοίου και αφορά στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου απορριμματοφόρου πλοίου για τη δραστηριοποίησή του μόνο σε λιμένα στην περιοχή αρμοδιότητας της αδειοδοτούσας Λιμενικής Αρχής. Για τη δραστηριοποίηση του πλοίου στο λιμένα απαιτείται και σύμβαση με τον Αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του λιμένα (Οργανισμό Λιμένα – Λιμενικό Ταμείο) ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ύπαρξη ευκολιών υποδοχής απορριμμάτων στο λιμένα

Πρακτική Βοήθεια

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης της χώρας μας με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγοντονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β’/02) και τροποποίηθηκε με την Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’/09), παρέχονται ευκαιρίες για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας στους ελληνικούς λιμένες
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.