Ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Σωματείο, Σύλλογος, Εταιρεία, κλπ)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3821

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου. Η μεταβίβαση ή μετεγκατάσταση της σχολής διενεργείται καθόλη τη διάρκεια του έτους

Κόστος: Πληρώνεται παράβολο 440 ευρώ (ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας) σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο. Το παράβολο δεν καταβάλλεται όταν το ΝΠΙΔ έχει φοροαπαλλαγή-ατέλεια Για μεταβίβαση ή μετεγκατάσταση σχολής το παράβολο είναι 146,73 €

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/81),Π.Δ. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83) καιΝ. 2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/97) άρθρο 3 παρ. 7α Σημείωση: Η προαναφερόμενη νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ www.yppo.gr (Σύγχρονος Πολιτισμός: Νομοθεσία: Νόμοι / Διατάγματα)

Περιγραφή

Η άδεια αφορά την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) από Νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι Ν.Π.Ι.Δ. (Σωματείο, Σύλλογος, Εταιρεία κλπ.): (στην οποία θα αναφέρονται: 1.Είδος της Σχολής (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερη Σχολή Χορού) 2.Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής 3.Ο χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη) 4.Ο προτεινόμενος Δ/ντης
 • Αντίγραφο της συνεδρίασης του οργάνου Διοίκησης του ΝΠΙΔ με το οποίο:α) ορίζεται ο εκπρόσωπος στην υπό ίδρυση Ανώτερη Σχολή (και των διοικούντων το ΝΠΙΔ ή των μελών του ΝΠΙΔ) και β) προτείνεται ο Δ/ντης της Ανώτερης Σχολής
 • Δικαιολογητικό που αφορά τον οριζόμένο ‘’εκπρόσωπο’’ (από τα μέλη ή το Δ.Σ.) : Υπεύθυνη δήλωση ότι i)απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους- μέλους της Ε.Ε., ii)δεν τελεί υπό απαγόρευση, iii)δεν έχει πτωχεύσει
 • Δικαιολογητικό που αφορά τον οριζόμένο ‘’εκπρόσωπο’’ (από τα μέλη ή το Δ.Σ.): Αντίγραφο του τίτλου σπουδών του που να παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας ενός από τα κύρια μαθήματα του προγράμματος σπουδών (άρθρο 4 του Ν. 1158/81 και 3 παρ. 7α του Ν. 2557/97). Τα προσόντα των καθηγητών αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 370/83.
  (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής).
 • Δικαιολογητικό που αφορά τον οριζόμένο ‘’εκπρόσωπο’’ (από τα μέλη ή το Δ.Σ.): Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • Δικαιολογητικό που αφορά τον οριζόμένο ‘’εκπρόσωπο’’ (από τα μέλη ή το Δ.Σ.): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Δικαιολογητικό που αφορά τον οριζόμένο ‘’εκπρόσωπο’’ (από τα μέλη ή το Δ.Σ.): Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.Επίσης, δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή έκπτωσης για τους δημοσίους υπαλλήλους
 • Δικαιολογητικό που αφορά τον οριζόμένο ‘’εκπρόσωπο’’ (από τα μέλη ή το Δ.Σ.): Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις (θεωρημένο από αρμόδια αρχή).
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής
 • Συγκεντρωτική κατάσταση με ονόματα Καθηγητών
 • Τα δικαιολογητικά του Δ/ντή Σπουδών (βλ. ίδρυση σχολής από φυσικό πρόσωπο)
 • Τα δικαιολογητικά του κτιρίου ((βλ. ίδρυση σχολής από φυσικό πρόσωπο)
 • Το καταστατικό του Ν.Π.Ι.Δ. του αιτουμένου την ίδρυση Σχολής Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (αναζητείται αυτεπάγγελτα από την Υπηρεσία).

Προϋποθέσεις

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του οριζόμενου εκπροσώπου  ότι: ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.’’

Διαδικασία

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 2:: Έλεγχος των δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Θεάτρου και Χορού

Βήμα 3:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών της εταιρείας, του Δ/ντη και του ιδρυτή στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 1158/81

Βήμα 4ο:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών του κτιρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 6 του Ν.1158/81

Βήμα 5ο: Απόφαση έγκρισης από την Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό link www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκαπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Email: dthh@culture.gr

Πρακτική Βοήθεια

Το περιβάλλον είναι κατάλληλο για ίδρυση και λειτουργία ανώτερης σχολής δραματικής τέχνης από νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education