Ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Χορού από Φυσικό Πρόσωπο

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3822

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου. Η μεταβίβαση ή μετεγκατάσταση της σχολής διενεργείται όλο το έτος

Κόστος: Πληρώνεται παράβολο 440 ευρώ (ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας) σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο για ίδρυση ή μεταβίβαση της σχολής. Για μετεγκατάσταση της σχολής πληρώνεται παράβολο 146,73 €

Nομικό Πλαίσιο: ΝΝ. 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/81), Π.Δ. 372/83 (ΦΕΚ 131/Α/83) και Ν. 2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/97) άρθρο 3 παρ. 7α Σημείωση: Η προαναφερόμενη νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.T www.yppo.gr (Σύγχρονος Πολιτισμός: Νομοθεσία: Νόμοι / Διατάγματα)

Περιγραφή

Η άδεια αφορά ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Χορού από φυσικό πρόσωπο

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους. Επίσης, ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι: i)απολαμβάνει τα αστικά αι πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και iii)δεν έχει πτωχεύσει
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Αίτηση, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους (στο γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Μπουμπουλίνας 20 - ισόγειο)στην οποία θα φαίνεται: α)Είδος της Σχολής (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερη Σχολή Χορού) β)Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής γ)Ο χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη) δ)Ο προτεινόμενος Δ/ντης.
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις (θεωρημένο από αρμόδια αρχή).
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Άδεια αλλαγής χρήσης σε Ανώτερη Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν.Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτίριο προορίζεται για Ανώτερη Σχολή Χορού.
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου (χορηγείται από την Πολεοδομία μετά από σχετική αίτηση). (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου ‘’αυθαίρετου’’ οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Βεβαίωση από το Δήμο ή την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Χορού.
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.(θα αναγράφονται: α) ο ιδιοκτήτης, β)ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία-προσωνυμία της σχολής και γ)Δ/νση, αριθμός, πόλη)
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Τομή στη θέση της κλίμακος με το καθαρό ύψος, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Υπεύθυνη δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Στη δήλωση αναγράφεται και το βάρος των φορτίων. Ελάχιστο επιτρεπτό: 350 kg/m2
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): ‘’Βεβαίωση Πυρασφαλείας’’, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από σχετική αίτηση).
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Θεωρημένο αντίγραφο Διπλώματος καθηγητή χορού αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής Χορού της ημεδαπής ή ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής, με δεκαετή ‘’ευδόκιμη’’ προϋπηρεσία ως Καθηγητής ή ως Δ/ντής Σπουδών αναγνωρισμένης από το κράτος Σχολής Χορού, με αποδεδειγμένα ανώτερα προσόντα καλλιτεχνικής επιδόσεως και Διοικητικές ικανότητες.
  Προαιρετικά, υποβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο-όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ-που υποστηρίζει τον ισχυρισμό του για τουλάχιστον 10ετή ευδόκιμη προϋπηρεσία στον χώρο ως καθηγητής
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους. Επίσης, ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους.
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις (θεωρημένο από αρμόδια αρχή).
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής
 • Συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα των καθηγητών ανά διδασκόμενο μάθημα (όχι δικαιολογητικά). Τα μαθήματα αναφέρονται στο άρθρο 23 του Π.Δ. 370/83.

Προϋποθέσεις

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.’’

Διαδικασία

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 2:: Έλεγχος των δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Θεάτρου και Χορού

Βήμα 3:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών της εταιρείας, του Δ/ντη και του ιδρυτή στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 1158/81

Βήμα 4ο:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών του κτιρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 6 του Ν.1158/81

Βήμα 5ο: Απόφαση έγκρισης από την Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό link www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκαπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Email: dthh@culture.gr

Πρακτική Βοήθεια

Το περιβάλλον είναι κατάλληλο για ίδρυση και λειτουργία ανώτερης σχολής χορού από φυσικό πρόσωπο
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education