Έκδοση Άδειας Παραλαβής και Μεταφοράς Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Δ/Ξπλοία και Πλωτά Ναυπηγήματα

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3868

Χρόνος Διεκπεραίωσης: 1 μέχρι 5 ημέρες.(Χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο απαιτούμενος χρόνος για τη διενέργεια της προβλεπόμενης επιθεώρησης του πλοίου)

Κόστος: 1) Διπλότυπο είσπραξης Εφορίας ύψους 500 ευρώ.2) Παράβολο υπέρ Μ.Τ.Ν. ύψους 3 ευρώ.

Nομικό Πλαίσιο: ΓΚΛ Αρ. 34 (ΦΕΚ 700 Β’/03)Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’/09)Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α’/98)Λοιπά νομοθετήματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ

Περιγραφή

Η συγκεριμένη Άδεια αφορά στην αδειοδότηση Δ/ξπλοίων και πλωτών ναυπηγημάτων προκειμένου να συλλέγουν τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία με αναγνωρισμένη χερσαία ευκολία υποδοχής ή πλωτού διαχωριστήρα για την τελική διάθεση των καταλοίπων σε φωτ/φο.
 • Έγγραφο Εθνικότητας σε φωτ/φο.
 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση καταλληλότητας ευκάμπτων σωλήνων.
 • Εγχειρίδιο οδηγιών λειτουργίας Δ/Ξ παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων σε φωτ/φο.
 • Πιστοποιητικό Αστικής Ευθύνης (C.L.C.) σε φωτ/φο.
 • Πιστοποιητικό γραμμής φορτώσεως σε φωτ/φο.
 • Πιστοποιητικό καταμέτρησης σε φωτ/φο.
 • Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από λύματα (Π.Π.Ρ.Λ.) σε φωτ/φο
 • Πιστοποιητικό πρόληψης ρύπανσης από πετρέλαιο (IOPPC) σε φωτ/φο.
 • Πρωτόκολλο Γενικής Επιθεώρησης ή Πρωτόκολλο Ασφαλείας ανάλογα με την κατηγορία του σε φωτ/φο (όπου αναγράφεται ειδική εντολή/ οδηγία με το είδος των πετρελαιοειδών καταλοίπων που δύναται να παραλαμβάνει).
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά αποτελούν γνήσια Φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του πλοίου ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που αυτό ανήκει) προσέρχεται στη Λιμενική Αρχή και καταθέτει αίτηση και υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 3: Πραγματοποιείται επιθεώρηση του Δ/ξπλοίου επί θεμάτων προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος και ύπαρξης υλικών και μέσων απορρύπανσης, από επιθεωρητές της Λιμενικής Αρχής

Βήμα 4: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της Άδειας η οποία παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η Άδεια δεν εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησης αλλά στο όνομα του πλοίου και αφορά στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου Δ/ξπλοίου για τη δραστηριοποίησή του μόνο σε λιμένα στην περιοχή αρμοδιότητας της αδειοδοτούσας Λιμενικής Αρχής. Για τη δραστηριοποίηση του πλοίου στο λιμένα απαιτείται και σύμβαση με τον Αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του λιμένα (Οργανισμό Λιμένα – Λιμενικό Ταμείο) ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ύπαρξη ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών  καταλοίπων στο λιμένα

Πρακτική Βοήθεια

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης της χώρας μας με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγοντονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β’/02) και τροποποίηθηκε με την Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’/09), παρέχονται ευκαιρίες για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας στους ελληνικούς λιμένες
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c., E.38.1.2 - Collection of hazardous waste