Έκδοση Άδειας Παραλαβής και Μεταφοράς Πετρελαιοειδών Καταλοίπων από Βυτιοφόρο Όχημα

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3869

Χρόνος Διεκπεραίωσης: 1 μέχρι 5 ημέρες.

Κόστος: 1) Διπλότυπο είσπραξης Εφορίας ύψους 250 ευρώ.2) Παράβολο υπέρ Μ.Τ.Ν. ύψους 3 ευρώ.

Nομικό Πλαίσιο: ΓΚΛ Αρ. 34 (ΦΕΚ 700 Β’/03)Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’/09)Π.Δ. 55/98 (ΦΕΚ 58 Α’/98)Λοιπά νομοθετήματα αρμοδιότητας ΥΠΕΚΑ

Περιγραφή

Η συγκεριμένη Άδεια αφορά στην αδειοδότηση βυτιοφόρων οχημάτων προκειμένου να συλλέγουν τα πετρελαιοειδή κατάλοιπα των πλοίων που καταπλέουν σε λιμένες

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Ακριβές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας. (όπου αναγράφεται ο χαρακτ/σμός του βυτιοφόρο ως μεταφοράς πετρελαιοειδών καταλοιπων).
 • Έγγραφη σύμβαση ή συμφωνία μεταξύ υπευθύνου παραλαβής και ευκολίας υποδοχής για την τελική διάθεση καταλοίπων.
 • Αίτηση του ενδιαφερόμενου.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας σωλήνων παραλαβής πετρελαιοειδών καταλοίπων.
 • Πιστοποιητικό καταλληλότητας του βυτίου (ADR)
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 ότι τα παραπάνω πιστοποιητικά αποτελούν γνήσια Φωτοαντίγραφα εκ των πρωτοτύπων.
 • Φωτοτυπία ασφάλειας.
 • Φωτοτυπία δελτίου τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ).
 • Φωτοτυπία κάρτας καυσαερίων.

Προϋποθέσεις

Δεν υπάρχουν ειδικότερες προϋποθέσεις.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος (ιδιοκτήτης του πλοίου ή νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που αυτό ανήκει) προσέρχεται στη Λιμενική Αρχή και καταθέτει αίτηση και υποβάλλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Υπάλληλος του αρμόδιου Γραφείου για την έκδοση της Άδειας (Γρ. ΠΘΑΠ) παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά.

Βήμα 3: Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την έκδοση της Άδειας η οποία παραλαμβάνεται από τον ενδιαφερόμενο.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η Άδεια δεν εκδίδεται στο όνομα της επιχείρησης αλλά στον Αριθμό Κυκλοφορίας του βυτιοφόρου χήματος και αφορά στην αδειοδότηση του συγκεκριμένου βυτιοφόρου οχήματος για τη δραστηριοποίησή του μόνο σε λιμένα στην περιοχή αρμοδιότητας της αδειοδοτούσας Λιμενικής Αρχής. Για τη δραστηριοποίηση του βυτιοφόρου στο λιμένα απαιτείται και σύμβαση με τον Αρμόδιο Φορέα Διοίκησης και Εκμετάλλευσης του λιμένα (Οργανισμό Λιμένα – Λιμενικό Ταμείο) ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την ύπαρξη ευκολιών υποδοχής πετρελαιοειδών  καταλοίπων στο λιμένα

Πρακτική Βοήθεια

Λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη συμμόρφωσης της χώρας μας με την Οδηγία 2000/59/ΕΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων «σχετικά με τις λιμενικές εγκαταστάσεις παραλαβής αποβλήτων που παράγοντονται στα πλοία και καταλοίπων φορτίου» όπως ενσωματώθηκε στο εσωτερικό δίκαιο με την Κ.Υ.Α. 3418/07/02 (ΦΕΚ 712 Β’/02) και τροποποίηθηκε με την Κ.Υ.Α. 8111.1/41/09 (ΦΕΚ 412 Β’/09), παρέχονται ευκαιρίες για την άσκηση της εν λόγω δραστηριότητας στους ελληνικούς λιμένες
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: E.38.1.2 - Collection of hazardous waste, M.74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.