Ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) από Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Δήμοι , Κοινότητες)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3823

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου. Η μεταβίβαση ή μετεγκατάσταση της σχολής διενεργείται καθόλη τη διάρκεια του έτους

Κόστος: Πληρώνεται παράβολο 440 ευρώ (ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας) σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο για ίδρυση ή μεταβίβαση της σχολής. Για μεταγκτάσταση σχολής το ποσό ανέρχεται στα 146,73 € Οταν το Νομικό Πρόσωπο έχει φοροαπαλλαγή ή ατέλεια δεν καταβάλλεται παράβολο

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/81),Π.Δ. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83) καιΝ. 2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/97) άρθρο 3 παρ. 7α Σημείωση: Η προαναφερόμενη νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ www.yppo.gr (Σύγχρονος Πολιτισμός: Νομοθεσία: Νόμοι / Διατάγματα)

Περιγραφή

Ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)από Νομικό πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Δήμοι, Κοινότητες κλπ.): Ο οργανισμός ή κανονισμός εσωτερικής λειτουργίας της σχολής
  • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι Ν.Π.Δ.Δ. (Σωματείο, Σύλλογος, Εταιρεία κλπ.): Αίτηση με αναφορά στα κάτωθι: Είδος της Σχολής (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερη Σχολή Χορού) Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής Ο χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη) Ο προτεινόμενος Δ/ντης
  • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής
  • Συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα καθηγητών
  • Τα δικαιολογητικά του Διευθυντή Σπουδών(βλ. ίδρυση σχολής από φυσικό πρόσωπο)
  • Τα δικαιολογητικά του κτιρίου (βλ. ίδρυση σχολής από φυσικό πρόσωπο)

Προϋποθέσεις

Δεν απαιτούνται.

Διαδικασία

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 2:: Έλεγχος των δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Θεάτρου και Χορού

Βήμα 3:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών της εταιρείας, του Δ/ντη και του ιδρυτή στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 1158/81

Βήμα 4ο:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών του κτιρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 6 του Ν.1158/81

Βήμα 5ο: Απόφαση έγκρισης από την Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό link www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκαπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Email: dthh@culture.gr

Πρακτική Βοήθεια

Το περιβάλλον είναι κατάλληλο για ίδρυση και λειτουργία ανώτερης σχολής δραματικής τέχνης από νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education