Ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής) από Φυσικό Πρόσωπο

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3824

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου.

Κόστος: Πληρώνεται παράβολο 440 ευρώ (ταυτόχρονα με την χορήγηση της άδειας) σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο για ίδρυση ή μεταβίβαση της σχολής. Σε περίπτωση μετεγκατάστασης της σχολής το παράβολο ανέρχεται στα 146,73 €

Nομικό Πλαίσιο: ΝΝ. 1158/81 (ΦΕΚ 127/Α/81), Π.Δ. 370/83 (ΦΕΚ 130/Α/83) και Ν. 2557/97 (ΦΕΚ 271/Α/97) άρθρο 3 παρ. 7α Σημείωση: Η προαναφερόμενη νομοθεσία βρίσκεται αναρτημένη στο διαδικτυακό τόπο του ΥΠ.ΠΟ.Τ www.yppo.gr (Σύγχρονος Πολιτισμός: Νομοθεσία: Νόμοι / Διατάγματα)

Περιγραφή

Η άδεια αφορά την ίδρυση και λειτουργία Ανώτερης Σχολής Δραματικής Τέχνης (Τμήμα Υποκριτικής)από φυσικό πρόσωπο

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.’’Επίσης, ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους"
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Αίτηση, από 1 Ιανουαρίου μέχρι 30 Μαρτίου κάθε έτους (στο γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠ.ΠΟ.Τ. - Μπουμπουλίνας 20 - ισόγειο). Στην ανωτέρω θα αναγράφονται: Είδος της Σχολής (Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης ή Ανώτερη Σχολή Χορού). Επωνυμία-προσωνυμία της Σχολής. Ο χώρος εγκατάστασης της Σχολής (όροφοι, οδός, αριθμός, πόλη). Ο προτεινόμενος Δ/ντης
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Αντίγραφο του τίτλου σπουδών που να παρέχει δικαίωμα διδασκαλίας ενός από τα κύρια μαθήματα του προγράμματος σπουδών (άρθρο 4 του Ν. 1158/81 και 3 παρ. 7α του Ν. 2557/97).
  Τα προσόντα των καθηγητών αναφέρονται στο άρθρο 3 του Π.Δ. 370/83. (Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων (Οργανισμός που εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων), στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής).
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Υπεύθυνη δήλωση ότι i)απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε., ii)δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και iii) δεν έχει πτωχεύσει
 • Όταν ο ιδρυτής – ιδιοκτήτης είναι φυσικό πρόσωπο: Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου (θεωρημένο από αρμόδια αρχή).
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Άδεια αλλαγής χρήσης σε Δραματική Σχολή από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν.(υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτίριο προορίζεται για Ανώτερη Σχολή Δραματικής Τέχνης)
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου (χορηγείται από την Πολεοδομία μετά από σχετική αίτηση). (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου ‘’αυθαίρετου’’ οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Βεβαίωση από το Δήμο ή την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Δραματικής Σχολής.
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.(θα αναγράφονται επίσης: ο ιδιοκτήτης του κτιρίου, ο μισθωτής, η προτεινόμενη επωνυμία-προσωνυμία της σχολής και η Δ/νση, ο αριθμός, η πόλη)
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Τομή στη θέση της κλίμακος με το καθαρό ύψος, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): Υπεύθυνη δήλωση από 2 Πολιτικούς Μηχανικούς για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Στη δήλωση αναγράφεται και το βάρος των φορτίων. Ελάχιστο επιτρεπτό: 350 kg/m2 .
 • Για το κτίριο της Σχολής (άρθρο 2 του Π.Δ. 370/83): ‘’Βεβαίωση Πυρασφαλείας’’, συνοδευόμενη από σχετική μελέτη που συντάσσεται από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από σχετική αίτηση).
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: ‘‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.’’Επίσης, ότι δεν καταδικάστηκε με αμετάκλητη απόφαση σε ποινή συνεπαγόμενη έκπτωση για τους δημοσίους υπαλλήλους
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου (θεωρημένο από αρμόδια αρχή).
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): .Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Δραματικής Σχολής, με δεκαετή ‘’ευδόκιμη’’ προϋπηρεσία στο Θέατρο ή σε Δραματική Σχολή ως Καθηγητής και Διοικητικές ικανότητες ή πτυχίο ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Θεατρολογίας.
  Αντίγραφο τίτλου σπουδών αναγνωρισμένης ημεδαπής ή αλλοδαπής Δραματικής Σχολής, με δεκαετή ‘’ευδόκιμη’’ προϋπηρεσία στο Θέατρο ή σε Δραματική Σχολή ως Καθηγητής και Διοικητικές ικανότητες ή πτυχίο ανωτάτης σχολής ημεδαπής ή αλλοδαπής ειδικότητας Θεατρολογίας.(προαιρετικά υποβάλλεται οποιοδήποτε στοιχείο-όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, θεατρικές κριτικές κλπ-που υποστηρίζει τον ισχυρισμό του για τουλάχιστον 10ετή ευδόκιμη προϋπηρεσία στο θέατρο ή σε δραματική σχολή ως καθηγητής)
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • Για τον Δ/ντή σπουδών (άρθρο 16 του Ν. 1158/81): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας της Σχολής
 • Συγκεντρωτική κατάσταση με τα ονόματα των καθηγητών ανά διδασκόμενο μάθημα (όχι δικαιολογητικά). Τα μαθήματα αναφέρονται στο άρθρο 23 του Π.Δ. 370/83

Προϋποθέσεις

Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, ότι: ‘’Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν.Π.Δ.Δ. και δεν έχει απολυθεί από Δημόσια Υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.’’

Διαδικασία

Βήμα 1ο: Υποβολή αίτησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Βήμα 2:: Έλεγχος των δικαιολογητικών από αρμόδιο υπάλληλο της Δ/νσης Θεάτρου και Χορού

Βήμα 3:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών της εταιρείας, του Δ/ντη και του ιδρυτή στην γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 25 του Ν. 1158/81

Βήμα 4ο:: Διαβίβαση των δικαιολογητικών του κτιρίου στη Γνωμοδοτική Επιτροπή Κτιριολογικού Ελέγχου Ανωτέρων Σχολών Δραματικής Τέχνης του άρθρου 6 του Ν.1158/81

Βήμα 5ο: Απόφαση έγκρισης από την Δ/νση Θεάτρου και Χορού του ΥΠ.ΠΟ.Τ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό link www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκαπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729 Φαξ: +30 210 8201731 Email: dthh@culture.gr

Email: dthh@culture.gr

Πρακτική Βοήθεια

Το περιβάλλον είναι κατάλληλο για ίδρυση και λειτουργία ανώτερης σχολής δραματικής τέχνης από φυσικό πρόσωπο
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education