Χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3895

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Τριάντα (30) ημέρες

Κόστος: - Για την έκδοση άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. 30,00 €

Nομικό Πλαίσιο: π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Περιγραφή

Το Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών (ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.) είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος στον οποίο παρέχεται η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ.208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού σύστασης ή ίδρυσης του νομικού προσώπου από το οποίο πρέπει να προκύπτει ότι σκοπός του νομικού προσώπου είναι η θεωρητική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών.
    Σε περίπτωση νομικού προσώπου.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας λειτουργίας της Σχολής Οδηγών, και σε περίπτωση νομικού προσώπου επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών των Σχολών Οδηγών όλων των μελών του.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της ισχύουσας άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών του Διευθυντή Σπουδών.
  • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986, στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών του Κέντρου.

Προϋποθέσεις

Η χορήγηση της άδειας ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. γίνεται: (α) σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένου και του αστικού συνεταιρισμού) στο όνομα των οποίων λειτουργούν Σχολές Οδηγών.(β) σε νομικά πρόσωπα, εφ` όσον στο όνομα όλων των μελών αυτών λειτουργούν Σχολές Οδηγών.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Βήμα 3: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. με ισχύ 6 μηνών.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας.

Πρακτική Βοήθεια

- Η διεύθυνση σπουδών, η ευθύνη για την σωστή λειτουργία του ΚΕΘΕΥΟ και την τήρηση των σχετικών διατάξεων ανατίθεται στον Διευθυντή Σπουδών, ο οποίος πρέπει να είναι Εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών, κάτοχος Διπλώματος Επαγγελματος.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.3 - Driving school activities