Ίδρυση και Λειτουργία ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (για Δήμους)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3826

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου/Μουσικής Σχολής υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου.

Κόστος: Δεν απαιτούνται

Nομικό Πλαίσιο: 1)Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», 2)Ν. 299/1976 3)Ν. 3207/2003, 4)Υπ’ αρ. 7388/7.2.1994 (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) και 78036/2473/14.10.2004 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1595/Β/15.10.2004).5)Από την 1.1.2011 εκχωρείται η αρμοδιότητα στους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4, εδ. 28 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Περιγραφή

Η Αδεια αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ωδείων και των μουσικών σχολών από δήμους και κοινότητες

Γενικά Δικαιολογητικά

 • (προκειμένου περί αρρένων μελών)Υπεύθυνη δήλωση ότι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχουν την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό Εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν.
 • Αίτηση που θα αναφέρει τον τύπο (ωδείο ή μουσική σχολή ή Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, ή Παραρτήματα αυτών), τις σχολές και τα τμήματα, την πόλη και τη διεύθυνση, καθώς και την επωνυμία του μουσικού ιδρύματος (απαγορεύονται προσωνυμίες ξενόγλωσσες ή λέξεις όπως Ακαδημία, Ανωτάτη, Εθνικό, Ελληνικό, Μουσικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Μουσικής, κλπ)
 • Αντίγραφο άδειας οικοδομής θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (ή άδεια Ναοδομίας σε περίπτωση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής που αποτελεί μέρος συγκροτήματος Ιερού Ναού) και μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.
 • Αντίγραφο πρακτικού του Δημοτικού Συμβουλίου για ανάθεση της διοίκησης του ωδείου / μουσικής σχολής σε τριμελή (τουλάχιστον) επιτροπή, η οποία μπορεί να αποτελείται από μέλη του Συμβουλίου ή από δημότες
 • Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού) για το κάθε μέλος της επιτροπής διοίκησης του ωδείου / μουσικής σχολής σύμφωνα με το πρακτικό του Δ. Σ.
 • Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το ωδείο / μουσική σχολή, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου και θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού. Θα αναγράφεται επίσης α. ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, β. ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτηρίου, γ. η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα πυρασφάλειας στο κτίσμα που θα λειτουργήσει το ωδείο / μουσική σχολή
 • Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος) η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού. Θα αναγράφεται επίσης α. ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, β. ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτηρίου, γ. η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός.
 • Υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου: 350 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, από το κάθε μέλος της επιτροπής διοίκησης του ωδείου/μουσικής σχολής, σύμφωνα με το πρακτικό του Δ. Σ, που να δηλώνει ότι:
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για το κάθε μέλος της επιτροπής διοίκησης του ωδείου / μουσικής σχολής σύμφωνα με το πρακτικό του Δ. Σ.

Προϋποθέσεις

)Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή και ο πάροχος υπηρεσιών να έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ   7/Α/15.1.1966)2) το κάθε μέλος της επιτροπής διοίκησης του ωδείου / μουσικής σχολής σύμφωνα με το πρακτικό του Δ. Σ, να δηλώνει ότι: α)απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.β)δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψηγ)δεν έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.δ)δεν είναι μουσικός, μέλος διδακτικού προσωπικού δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμούε)δεν έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστης διαγωγήστ)δεν είναι δημόσιος υπάλληλος

Διαδικασία

Βήμα 1ο:Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου/μουσικής σχολής ο πάροχος υπηρεσιών υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

Βήμα 2:: Η Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά που αφορούν στο χώρο εγκατάστασης του Ωδείου/Μουσικής Σχολής στην αρμόδια Επιτροπή που έχει αναλάβει τη διενέργεια του κτιριολογικού ελέγχου

Βήμα 3:: Η Επιτροπή στη συνέχεια διενεργεί αυτοψία στο υπό ίδρυση ωδείο/μουσική σχολή, εκπονεί πρακτικό αυτοψίας και το στέλνει στην Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Βήμα 4ο: Όταν το πρακτικό βεβαιώνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή και όταν ο πάροχος υπηρεσιών έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966), η Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. εκδίδει απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης ωδείου/μουσικής σχολής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό Link: http://www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201715 Φαξ: +30 210 8201717 Email: dms@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201715 Φαξ: +30 210 8201717 Email: dms@culture.gr

 

Πρακτική Βοήθεια

Το περιβάλλον είναι κατάλληλο για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου/Μουσικής Σχολής
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ