Ίδρυση και Λειτουργία ιδιωτικών μουσικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Ωδείων, Μουσικών σχολών ή Παραρτημάτων αυτών) μέσω των Ενιαίων Κέντρων Εξυπηρέτησης (για φυσικά πρόσωπα)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3827

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου/Μουσικής Σχολής υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Μαρτίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου.

Κόστος: Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, από Δ.Ο.Υ., ποσού €440.00

Nομικό Πλαίσιο: 1)Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966) «Περί ιδρύσεως ιδιωτικών μουσικών ιδρυμάτων», 2)Ν. 299/1976 3)Ν. 3207/2003, 4)Υπ’ αρ. 7388/7.2.1994 (ΦΕΚ 123/Β/23.2.1994) και 78036/2473/14.10.2004 Υπουργικές Αποφάσεις (ΦΕΚ 1595/Β/15.10.2004).5)Από την 1.1.2011 εκχωρείται η αρμοδιότητα στους δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 94, παρ. 4, εδ. 28 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Περιγραφή

Η Άδεια αφορά την ίδρυση και λειτουργία των ωδείων και μουσικών σχολών

Γενικά Δικαιολογητικά

 • (προκειμένου περί αρρένων) Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • Άδεια αλλαγής χρήσης σε Μουσικό Εκπαιδευτήριο από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με θεωρημένα τα αρχιτεκτονικά σχέδια από αυτήν.
 • Αίτηση που θα αναφέρει τον τύπο του ιδρύματος (ωδείο ή μουσική σχολή ή Σχολή Βυζαντινής Μουσικής, ή Παραρτήματα αυτών), τις σχολές και τα τμήματα, την πόλη και τη διεύθυνση, καθώς και την επωνυμία του μουσικού ιδρύματος (απαγορεύονται προσωνυμίες ξενόγλωσσες ή λέξεις όπως Ακαδημία, Ανωτάτη, Εθνικό, Ελληνικό, Μουσικό Ινστιτούτο, Ινστιτούτο Μουσικής, κλπ)
 • Αντίγραφο άδειας οικοδομής θεωρημένης από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (ή άδεια Ναοδομίας σε περίπτωση Σχολής Βυζαντινής Μουσικής που αποτελεί μέρος συγκροτήματος Ιερού Ναού) και μια σειρά σχεδίων της άδειας οικοδομής.
 • Αποδεικτικό σπουδών (τουλάχιστον απολυτήριο Δημοτικού) του ιδρυτή.
 • Αρχιτεκτονικές κατόψεις των ορόφων που χρησιμοποιεί το ωδείο / μουσική σχολή, στις οποίες θα αποτυπώνεται και η κλίμακα κινδύνου και θα φέρουν υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού. Θα αναγράφεται επίσης α. ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, β. ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτηρίου, γ. η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός.
 • Βεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ότι έχουν ληφθεί τα μέτρα πυρασφάλειας στο κτίσμα που θα λειτουργήσει το ωδείο / μουσική σχολή
 • Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α, από Δ.Ο.Υ., ποσού €440.00
 • Τομή (εάν υπάρχει κλιμακοστάσιο, στη θέση του κλιμακοστασίου θα αναγράφεται το πραγματικό ύψος) η οποία θα φέρει υπογραφή και σφραγίδα του Μηχανικού. Θα αναγράφεται επίσης α. ο ιδιοκτήτης του κτηρίου, β. ο μισθωτής και ο τίτλος του εκπαιδευτηρίου, γ. η ταχυδρομική διεύθυνση και ο αριθμός.
 • Υπεύθυνη δήλωση δύο πολιτικών μηχανικών για τη στατική επάρκεια και αντοχή του κτιρίου. Ελάχιστο επιτρεπτό βάρος φορτίου: 350 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 του ιδρυτή, που να δηλώνει ότι:
 • Φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου

Προϋποθέσεις

1)Πρέπει να υπάρχουν προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή και ο πάροχος υπηρεσιών να έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ   7/Α/15.1.1966)2) Ο πάροχος υπηρεσιών να:α) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του Έλληνα πολίτη ή πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε.β)  μην τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψηγ) μην έχει παραπεμφθεί σε ποινική δίωξη για πλημμέλημα ή κακούργημα με απευθείας κλήση ή βούλευμα την τελευταία πενταετία και δεν έχει ασκηθεί σε βάρος του ποινική δίωξη από την εισαγγελική αρχή του τόπου κατοικίας του ούτε από άλλη εισαγγελική αρχή της χώρας.δ) μην είναι μουσικός, μέλος διδακτικού προσωπικού δημοσίου εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σύζυγος αυτού ή συγγενής εξ αίματος ή αγχιστείας πρώτου βαθμούε) μην έχει απολυθεί από δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία λόγω ανεπάρκειας ως προς την εκπλήρωση των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστης διαγωγήςστ)μην είναι δημόσιος υπάλληλος

Διαδικασία

Βήμα 1ο: Για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ωδείου/μουσικής σχολής ο πάροχος υπηρεσιών υποβάλλει στο Υπουργείο Πολιτισμού τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α/2003)

Βήμα 2:: Η Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. διαβιβάζει τα δικαιολογητικά που αφορούν στο χώρο εγκατάστασης του Ωδείου/Μουσικής Σχολής στην αρμόδια Επιτροπή που έχει αναλάβει τη διενέργεια του κτιριολογικού ελέγχου

Βήμα 3:: Η Επιτροπή στη συνέχεια διενεργεί αυτοψία στο υπό ίδρυση ωδείο/μουσική σχολή, εκπονεί πρακτικό αυτοψίας και το στέλνει στην Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ.

Βήμα 4ο: Όταν το πρακτικό βεβαιώνει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις καταλληλότητας για το κτίριο όπου θα στεγαστεί το ωδείο/μουσική σχολή και όταν ο πάροχος υπηρεσιών έχει τα προσόντα που προβλέπονται στο Β.Δ. 16/1966 (ΦΕΚ 7/Α/15.1.1966), η Δ/νση Μουσικής του ΥΠ.ΠΟ.Τ. εκδίδει απόφαση χορήγησης άδειας ίδρυσης ωδείου/μουσικής σχολής, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό Link: http://www.yppo.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΓΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201715 Φαξ: +30 210 8201717 Email: dms@culture.gr

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201776 Φαξ: +30 210 8201780 Email: gdsp@culture.grΔ/ΝΣΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΟΥ ΥΠΠΟΤΔιεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα Τηλέφωνο: +30 210 8201715 Φαξ: +30 210 8201717 Email: dms@culture.gr

 

Πρακτική Βοήθεια

Υπάρχει κατάλληλο περιβάλλον για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ωδείου/Μουσικής Σχολής
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ