Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής (και Υποκατάστημα σχολής) υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3897

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Τριάντα (30) ημέρες

Κόστος: - Για την έκδοση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών 30,00 €- Για την έκδοση άδειας λειτουργίας σχολής οδηγών 60,00 €- Για την έκδοση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος σχολής οδηγών 60,00 €

Nομικό Πλαίσιο: π.δ. 208/2002 (ΦΕΚ 194/Α΄/23-8-2002)π.δ. 337/2003 (ΦΕΚ 291/Α΄/18-12-2003) κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄/26-2-2003)Υ.Α. 58930/480/1999 (Β` 526) όπως τροποποιήθηκε με την οικ. 43206/6028/2008 (B΄1541)και ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄)

Περιγραφή

Σχολή οδηγών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών (και κατ΄ επέκταση υποκατάστημα σχολής οδηγών), είναι ο κατάλληλα διαμορφωμένος και εξοπλισμένος χώρος τον οποίο χρησιμοποιεί ο εκπαιδευτής για τις επαγγελματικές του ανάγκες στα πλαίσια της πρακτικής εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών οχημάτων

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αποδεικτικό καταβολής υπέρ του Δημοσίου του ποσού που καθορίζεται από τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 12 του π.δ. 208/02 και της κ.υ.α. 6776/734/2003 (ΦΕΚ 217/Β΄).
  Για χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών και λειτουργίας υποκαταστήματος.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου.
  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
 • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας και βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας Πολεοδομίας από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για χώρο κύριας χρήσης.
  Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών και λειτγουργίας υποκαταστήματος.
 • Κάτοψη των χώρων υπογεγραμμένη και σφραγισμένη από αρμόδιο μηχανικό με υπεύθυνη δήλωση ότι καλύπτονται οι προβλεπόμενες απαιτήσεις του π.δ.208/02.
  Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών και λειτουργίας υποκαταστήματος.
 • Τίτλοι κυριότητας ή έγγραφα αποδεικτικά της νόμιμης χρήσης του παραπάνω χώρου.
  Για χορήγηση άδειας ίδρυσης σχολής οδηγών και λειτουργίας υποκαστήματος.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 με την οποία να δηλώνεται ότι η σχολή είναι εξοπλισμένη με τα αναφερόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ.208/02, εποπτικά μέσα.Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, με την οποία να δηλώνεται ότι το παράρτημα είναι εξοπλισμένο με τα εποπτικά μέσα, που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 10, του π.δ. 208/02. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου.
  Για χορήγηση άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Ασφαλιστική ενημερότητα από τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα του φυσικού προσώπου ή των φυσικών προσώπων που απαρτίζουν το νομικό πρόσωπο.
  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας σχολής και άδειας λειτουργίας υποκαταστήματος.
 • Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχημάτων της σχολής θεωρημένα από την υπηρεσία που εξέδωσε τις άδειες κυκλοφορίας.
  Για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας.

Προϋποθέσεις

- Οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής οδηγών :α. Για τα φυσικά πρόσωπα:α1. Ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών.α2. Ασφάλιση στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.α3. Χώρο υποδοχής και εξυπηρέτη

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης (λειτουργίας) σχολής οδηγών.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.

Βήμα 3: Γιατ την περίπτωση της χορήγησης άδειας λειτουργίας διενεργείται υποχρεωτικά αυτοψία στο χώρο της σχολής από υπάλληλο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών ο οποίος συντάσσει σχετικό πρακτικό που διατηρείται στο φάκελο της σχολής.

Βήμα 4: Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις χορηγείται η άδεια ίδρυσης σχολής οδηγών με ισχύ 6 μηνών (λειτουργίας σχολής οδηγών συνοδευόμενη από ‘’Παράρτημα της άδειας λειτουργίας’’Γ. Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργία υποκαταστήματος σχολής οδηγών).

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Με το ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) οι αρμοδιότητες ίδρυσης και λειτουργίας σχολών υποψηφίων οδηγών αυτοκινήτων και μοτοσικλετών από 1-1-2011 μεταβιβάζονται στους οικείους δήμους της χώρας

Πρακτική Βοήθεια

- Η άδεια λειτουργίας σχολής οδηγών παρέχει το δικαίωμα πρακτικής εκπαίδευσης μόνο στις αντίστοιχες κατηγορίες (Α, Β, Β+Ε, Γ, Γ+Ε, Δ, Δ+Ε), ανάλογα με τα οχήματα που η Σχολή κατέθεσε φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας τους.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.3 - Driving school activities