Χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Οδηγών Οχημάτων Μεταφοράς Επικινδύνων Εμπορευμάτων (ΣΕΚΟΟΜΕΕ)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ, ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ (ΑΕΙ), Εισαγγελίες Πρωτοδικών

Κωδικός Υπηρεσίας: 3887

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Περίπου 15 εργάσιμες ημέρες

Κόστος: Δεν προβλέπεται τέλος για την έκδοση της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: ΥΑ 60740/1027/1995 (ΦΕΚ 246/Β’) όπως ισχύει

Περιγραφή

Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ είναι ιδιωτικές Σχολές που παρέχουν την προβλεπόμενη στο Μέρος 8 «Κεφάλαιο 8.2» της Συμφωνίας ADR εκπαίδευση σε ενδιαφερόμενους να αποκτήσουν – επεκτείνουν – ανανεώσουν Πιστοποιητικό επαγγελματικής κατάρτισης οδηγού μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Για το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής: Επικυρωμένο αντίγραφο Πτυχίου ή Διπλώματος ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισοτίμου αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, ειδικότητας Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Μηχανολόγου Μηχανικού ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού ή Χημικού Μηχανικού ή Χημικού ή Ιατρικών ή Νομικών επιστημών
  • Για το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής: Πιστοποιητικό Υγείας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής
  • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνονται τα πλήρη στοιχεία του ορισθέντος ως υπευθύνου Διευθυντή Σπουδών της Σχολής

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Για το πρόσωπο του Διευθυντή Σπουδών της Σχολής: Πιστοποιητικό Ποινικού Μητρώου τύπου Α
    Από το οποίο θα προκύπτει ότι δεν υπάρχει κώλυμα για τον ενδιαφερόμενο κατά τις διατάξεις του άρθρου 22 του Υπαλληλικού κώδικα, όπως αυτός κυρώθηκε με το Π.Δ. 611/77

Προϋποθέσεις

Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα καθώς και σε Οργανισμούς ή Επιχειρήσεις του Δημοσίου ή ευρύτερου Δημοσίου Τομέα, στις δραστηριότητες των οποίων περιλαμβάνεται και η επαγγελματική κατάρτιση

Διαδικασία

Ο πολίτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια ίδρυσης

Βήμα 2: : Ο υπάλληλος της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών παραλαμβάνει την αίτηση και ελέγχει τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν

Βήμα 3: : Εκδίδεται με απόφαση Νομάρχη η άδεια ίδρυσης της ΣΕΚΟΟΜΕΕΒ) Χορήγηση άδειας λειτουργίας ΣΕΚΟΟΜΕΕΒήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, την αίτηση και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την άδεια λειτουργίας

Εκδίδεται με απόφαση Νομάρχη η άδεια λειτουργίας της ΣΕΚΟΟΜΕΕ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

 www.yme.gov.gr

doap@yme.gov.gr

Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ λειτουργούν σήμερα σε περίπου 15 πόλεις στην Ελληνική Επικράτεια. Το απαιτούμενο ανθρώπινο δυναμικό είναι ο Δ/ντής Σπουδών και το Διδακτικό προσωπικό που μπορεί να είναι ένα μόνο άτομο.Οι ΣΕΚΟΟΜΕΕ δεν έχουν «άμεσο» αναπτυξιακό χαρακτήρα και δεν μπορούν να υπαχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο. Πρέπει να σημειωθεί όμως ότι ο απαιτούμενος χώρος για τη στέγαση της επιχείρησης και ο απαραίτητος εξοπλισμός δεν είναι υψηλού κόστους. Σημαντική επισήμανση ότι είναι επιτρεπτή η συστέγαση των ΣΕΚΟΟΜΕΕ με ΣΕΚΑΜ Σχολή Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.9 - Other education n.e.c., P.85.5.3 - Driving school activities
Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Θέματα: Education (general), Establishment and operation of a company