Αίτηση Άδειας Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχυπλόων Μικρών Σκαφών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3815

Κόστος: Διπλότυπο είσπραξης τύπου Α από Δ.Ο.Υ. (ΚΑΕ 3435) εβδομήντα ευρώ (44,02 €)Τριπλότυπο υπέρ ΕΚΟΕΜΝ εκατόν πενήντα (150) ευρώ. Το ποσόν αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε ένα πέραν των τριών υπό εκμίσθωση ταχύπλοο μικρό σκάφος ή μηχανοκίνητη λέμβο.Τριπλότυπο υπέρ ΜΤΝ τρία (03) ευρώ.

Nομικό Πλαίσιο: Γενικός Κανονισμός Λιμένα υπ΄ αριθμ. 38 (ΦΕΚ 748 Β΄/ 19-05-04).

Περιγραφή

Εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση με πλήρη στοιχεία
    (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Αντίγραφο της άδειας άσκησης επιτηδεύματος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.) ότι έχει δηλωθεί έναρξη επιτηδεύματος εκμισθωτή μηχανοκίνητων σκαφών και ταχυπλόων μικρών σκαφών
  • Απόσπασμα Ποινικού Μητρώου που έχει εκδοθεί προσφάτως και όχι πέραν του τριμήνου (αναζητείται υπηρεσιακώς) (αφορά το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του).
  • Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα των αδειών εκτέλεσης πλόων των υπό εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών.
  • Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου του κατόχου ή οποιουδήποτε προστηθέντος ή υπευθύνου των εκμισθωμένων ταχύπλοων μικρών σκαφών έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές και πρόκλησης ρύπανσης.
  • Εφόσον ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο επιπλέον των δικαιολογητικών της προηγούμενης παραγράφου υποβάλλει και βεβαίωση σύστασής του από την αρμόδια Αρχή (Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για τις ΑΕ, Πρωτοδικείου για τις ΕΕ, ΟΕ και ΕΠΕ).
  • Πιστοποιητικό Γραμματέα Πρωτοδικών που έχει εκδοθεί προσφάτως και όχι πέραν του τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος δεν έχει τεθεί σε κατάστασης πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης (αφορά το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του).
  • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας με την επίδειξη του πρωτοτύπου (αφορά το πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου του)

Προϋποθέσεις

1.Χορηγείται σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο.2.Να είναι ενήλικος, υπήκοος Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ).3.Να μην έχει στερηθεί των πολιτικών του δικαιωμάτων, να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και να μην έχει καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα αποτελεί κώλυμμα για διορισμό σε δημόσια θέση, ούτε να είναι φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα.4.Να είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών (3) τουλάχιστον μηχανοκίνητων λέμβων ή ταχύπλοων μικρών σκαφών, τα οποία είναι εγγεγραμμένα σε Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) και φέρουν σήμανση CE, σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση 4841/Φ.76/52/1997 (ΦΕΚ Β΄ 111/1997). Για την χορήγηση της  άδειας εκμίσθωσης δεν πρέπει να έχει παρέλθει ένα έτος από της αρχικής εγγραφής κάθε σκάφους στο ΒΕΜΣ.5.Αίτηση μπορεί να υποβάλλει και νομικό πρόσωπο εφόσον· στο καταστατικό του προβλέπεται ρητά ως σκοπός η άσκηση της δραστηριότητας εκμίσθωσης μικρών σκαφών, · να είναι κύριος σε ποσοστό 100% τριών (3) τουλάχιστον μηχανοκίνητων λέμβων ή ταχύπλοων μικρών σκαφών τα οποία θα είναι εγγεγραμμένα σε Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ) και φέρουν σήμανση CE,  · στο πρόσωπο του νομίμου εκπροσώπου να συντρέχουν οι ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 2. και 3.προϋποθέσεις.

Διαδικασία

Βήμα 1: Υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο η αίτηση συνοδευμένη από όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, στην Λιμενική Αρχή της έδρας του.

Βήμα 2:: Έλεγχος δικαιολογητικών από την Λιμενική Αρχή.

Βήμα 3: Χορήγηση του ενδιαφερόμενου με την “Άδεια Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων ή Ταχυπλόων μικρών Σκαφών”, εγγραφή του στο τηρούμενο από την Λιμενική Αρχή, ειδικό βιβλίο μητρώου εκμισθωτών μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων μικρών σκαφών.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Συναρμόδιες Αρχές: Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) Πρωτοδικεία Εισαγγελικές Αρχές

Σχετικό link:www.yen.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Οι οικείες Λιμενικές Αρχές και η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΠτΠ.

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης: Λιμενικές Αρχές.

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c.