Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3838

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Παραλαβή άδειας μετά από πέντε (05) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία του πρακτικού της Επιτροπής του άρθρου 6 του π.δ. 23/2000 στον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής.

Κόστος: • Αποδεικτικό Είσπραξης Λιμενικής Αρχής εκατό (100€) ευρώ υπέρ ΕΚΟΕΜΝ.• Διπλότυπο τύπου Α΄ από ΔΟΥ (στον κωδικό ΚΑΕ 3435) ποσού εκατόν εβδομήντα έξι ευρώ και οκτώ λεπτών (176,08€).

Nομικό Πλαίσιο: π.δ. 23/2000 (18 Α΄)

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Bεβαίωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας περί των ληπτέων μέτρων στις κτιριακές εγκαταστάσεις της σχολής προς αποτροπή κινδύνων από πυρκαγιά
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β για τον αιτούντα και το Διευθυντή της σχολής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης.
  Δεν χορηγείται άδεια εάν ο αιτών ή ο Διευθυντής της σχολής έχει καταδικασθεί για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, υπεξαίρεση, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία, φοροδιαφυγή, δωροδοκία, δωροληψία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απιστία, απάτη, εκβίαση, συκοφαντική δυσφήμιση, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, οικονομική εκμετάλλευση της γενετήσιας ζωής, παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών και περί μεσαζόντων, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών ή συσκευών που παράγουν ηλεκτρικές εκκενώσεις, παράβαση του Α.Ν. 192/36 και σε οποιαδήποτε ποινή με την οποία καταγνώσθηκε έστω και μερική αποστέρηση των πολιτικών δικαιωμάτων και δεν έχει παρέλθει από την τέλεση τους πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα
 • Βεβαίωση της Υπηρεσίας της πολεοδομίας για την νομιμότητα και καταλληλότητα των κτιριακών εγκαταστάσεων στην οποία περιγράφονται και οι διατιθέμενοι χώροι.
 • Επικυρωμένο φωτ/φο ασφαλιστηρίου συμβολαίου για την ασφαλιστική κάλυψη της αστικής ευθύνης του ιδιοκτήτη και κατόχου της αδείας, του Διευθυντή και οιουδήποτε προστηθέντος ή εκπαιδευτή ή εκπαιδευόμενου έναντι τρίτων για θάνατο ή σωματικές βλάβες, ποσού ύψους 440.205,43 ευρώ τουλάχιστον
 • Θεωρημένο αντίγραφο της δήλωσης έναρξης εργασιών με αντικείμενο τη λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, που εκδίδεται από την αρμόδια ΔΟΥ
 • Πίνακας του εκπαιδευτικού προσωπικού με τα τυπικά προσόντα αυτού
 • Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, πρόσφατης, όχι πέραν του τριμήνου, έκδοσης, από το οποίο προκύπτει ότι ο αιτών και ο Διευθυντής της Σχολής δεν διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος
 • Πιστοποιητικό γέννησης ή φωτοαντίγραφο του δελτίου της αστυνομικής ταυτότητας του αιτούντος με την επίδειξη του πρωτότυπου
 • Πιστοποιητικό σπουδών για τον Δ/ντη και το εκπαιδευτικό προσωπικό της Σχολής (Δ/ντης της σχολής ορίζεται πτυχιούχος του Τμήματος Επιστήμης – Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου με ειδικότητα ναυαγοσωστικής ή κολύμβησης ή δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου ή πτυχιούχος άλλης ισότιμης σχολής)
 • Πιστοποιητικό του Γραμματέα πρωτοδικών (πρόσφατο όχι πέραν του τριμήνου) από το οποίο να προκύπτει ότι ο αιτών δεν έχει τεθεί σε κατάσταση πτώχευσης, στερητικής ή επικουρικής δικαστικής συμπαράστασης
 • Πιστοποιητικό υγείας από γιατρό του Υγειονομικού Κέντρου ή Κρατικού Νοσοκομείου για το Διευθυντή και τους εκπαιδευτές από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα,
 • Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας
 • Το υποχρεωτικό πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης (διδασκόμενη ύλη, ώρες διδασκαλίας για κάθε μάθημα, ανώτατος αριθμός εκπαιδευτών - ακριβείς τόποι πρακτικής εξάσκησης)
 • Τρεις (3) φωτογραφίες του αιτούντος και του Διευθυντή της Σχολής

Προϋποθέσεις

Η άδεια χορηγείται σε οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο (Έλληνα υπήκοο ή υπήκοο κράτους μέλους ΕΕ και της ΕΖΕΣ με την προϋπόθεση να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα (η πιστοποίηση γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2413/96 (124 Α΄))). Η άδεια χορηγείται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους. (επίσης βλ. δικαιολογητικά (να μην έχει καταδικασθεί…κ.τ.λ.)).Στην περίπτωση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης σε νομικό πρόσωπο, οι προϋποθέσεις και τα προσόντα ίδρυσης της σχολής πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο ενός τουλάχιστον από τους κατά νόμο ή κατ' ανάθεση, εκπροσώπους του νομικού προσώπου, ο οποίος δηλώνεται στη Λιμενική Αρχή και η άδεια εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο πολίτης υποβάλλει στην αρμόδια Λιμενική Αρχή αίτηση με επισυναπτόμενα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 2:: Η Επιτροπή του άρθρου 6 του Π.Δ. 23/ 2000 ελέγχει τα δικαιολογητικά, επιθεωρεί τις εγκαταστάσεις και τα διατιθέμενα μέσα (λέμβοι, υλικοτεχνική υποδομή κ.τ.λ.) και συντάσσει σχετικό πρακτικό, γνωμοδοτώντας αιτιολογημένα προς τον Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής για τη χορήγηση της άδειας ή την απόρριψη της σχετικής αίτησης.

Βήμα 3: Στη συνέχεια εκδίδεται η άδεια από τη Λιμενική Αρχή.Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης και σε νομικό πρόσωπο εφόσον από τις ισχύουσες διατάξεις επιτρέπεται η πραγματοποίηση τέτοιων εργασιών και προβλέπεται ρητά από το καταστατικό του.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Οι οικείες Λιμενικές Αρχές και η Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας του ΥΠτΠ.

Τύπος Υπηρεσίας: Παροχή Υπηρεσιών

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης: Λιμενικές Αρχές

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Ίδιος σε όλη την Ελλάδα

 

Πρακτική Βοήθεια

Δεν παρέχεται κάποια χρηματοδότηση.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.74.9 - Other professional, scientific and technical activities n.e.c., P.85.5.9 - Other education n.e.c.