Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Α΄ & Β΄.

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3906

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Κόστος: ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΒΟΛΩΝ ΥΠΕΡ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ, ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΩΝ: α) Για άδεια τύπου Α΄: 586, 94 ευρώ. β) Για άδεια τύπου Β΄: 3.521,64 ευρώ.

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 1565/85 (ΦΕΚ 164/Α/26-09-85) Ν. 2326/95 (ΦΕΚ 153/Α/27-07-95)Ν. 2040/92 (ΦΕΚ 70/Α/23-04-92)Ν. 2732/99 (ΦΕΚ 154/Α/30-07-99)Ν. 2945/01 (ΦΕΚ 223/Α/08-10-01)Ν. 3147/03 (ΦΕΚ 135/Α/05-06-03) Π.Δ. 334/01 (ΦΕΚ 225/Α/09-10-01)Υ.Α. 331750/02-03-99(ΦΕΚ215/Β/12-03-99),Υ.Α 394200/5925/99(ΦΕΚ1939/Β/27-10-99)Υ.Α. 336105/00(ΦΕΚ194/Β/00)Υ.Α. 332617/01(ΦΕΚ56/Β/24-01-01)Υ.Α 224996/03(ΦΕΚ386/Β/02-04-03)Υ.Α 308976/06(ΦΕΚ1394//Β/14-09-06)Υ.Α 259306/07(ΦΕΚ54/Β/24-01-07)

Περιγραφή

Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα που εμπορεύονται λιπάσματα• μόνο στον τελικό χρήστη (Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Α΄) • χονδρικώς και λιανικώς Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων τύπου Β΄).

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Ακριβές αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος γεωτεχνικού από το ΓΕΩΤΕΕ για τους γεωπόνους και δασολόγους ή ακριβές αντίγραφο πτυχίου1) για το επιστημονικό προσωπικό άλλων κλάδων
  Σε περίπτωση πτυχίου που αποκτήθηκε σε χώρα εκτός ΕΕ συνυποβάλλεται αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ ή αντίστοιχου φορέα κράτους μέλους της ΕΕ περί ισοτιμίας και αντιστοιχίας του πτυχίου ή βεβαίωση Πανεπιστημιακής αρχής.
 • Ακριβές αντίγραφο άδειας λειτουργίας της επιχείρησης από τη Δ/νση Βιομηχανίας της Νομαρχίας, όπου απαιτείται
  Απαιτείται στις περιπτώσεις που η επιχείρηση παράγει, συσκευάζει, αναμιγνύει ή τυποποιεί λιπάσματα
 • Ακριβές αντίγραφο βεβαίωσης εργοδότη ή αναλυτικής περιοδικής δήλωσης (ΑΠΔ) απασχόλησης του υπεύθυνου επιστήμονα, θεωρημένα από το ΙΚΑ.
 • Ακριβές αντίγραφο του καταστατικού σύστασης εταιρείας (για τις επιχειρήσεις εταιρικής μορφής) με όλες τις τροποποιήσεις του ή του (-ων) ΦΕΚ όπου αυτό (-α) έχει (-ουν) δημοσιευθεί.
 • Αντίγραφο του διπλοτύπου Τύπου Β΄ είσπραξης του παραβόλου (που εισπράττεται στα κατά τόπους γραφεία ΚΕΠΠΥΕΛ).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιώτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης για την εξασφάλιση των κατάλληλων συνθηκών αποθήκευσης των λιπασμάτων και τήρησης των όρων ασφάλειας και προστασίας του περιβάλλοντος.
  Το σχετικό κείμενο περιέχεται στο 'β' της υπεύθυνη δήλωσης του ιδώτη ή νόμιμου εκπροσώπου για το επιστημονικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του ιδιώτη ή νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης ότι διαθέτει επιστημονικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης.
  Εάν η επιχείρηση είναι εταιρικής μορφής, οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται από τον (-ους) νόμιμο (-ους) εκπρόσωπο (-ους) με βάση το καταστατικό σύστασης της επιχείρησης και τις τροποποιήσεις του. Εφόσον ο νόμιμος εκπρόσωπος δεν ορίζεται σε καταστατικό (ΑΕ, ΕΑΣ & Πρωτοβάθμιοι Συνεταιρισμοί), προσκομίζεται ακριβές αντίγραφο πρόσφατης Πράξης ορισμού του από το Διοικητικό Συμβούλιο).
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου επιστήμονα περί πλήρους απασχόλησής του.
  Σε περίπτωση που ο αιτών (ενδιαφερόμενος) είναι και ο υπεύθυνος επιστήμονας, τότε υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ιδίου περί πλήρους απασχόλησης στην επιχείρησή του.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Προϋποθέσεις

1. Να διαθέτει η επιχείρηση επιστημονικό προσωπικό πλήρους απασχόλησης σε κάθε σημείο πώλησης.

2. Κατά την αποθήκευση των λιπασμάτων να διασφαλίζονται αυτά από τα καιρικά φαινόμενα και να τηρούνται οι όροι ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος καταθέτει Αίτηση στο Κέντρο Ελέγχου και Πιστοποίησης Πολλαπλασιαστικού Υλικού και Ελέγχου Λιπασμάτων (ΚΕΠΠΥΕΛ) που είναι Περιφερειακή Υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, στον Νομό που έχει η επιχείρηση την έδρα της.

Βήμα 2:: Γίνεται διοικητικός και επιτόπιος έλεγχος στην επιχείρηση που έχει καταθέσει αίτηση. Ελέγχονται όλα τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση και ελέγχονται οι αποθηκευτικοί χώροι αν τηρούν τους όρους ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος και αν τα λιπάσματα προστατεύονται από τα καιρικά φαινόμενα.

Βήμα 3: Ο φάκελος με όλα τα δικαιολογητικά αποστέλλεται στην Κεντρική Υπηρεσία (Δ/νση Εισροών Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα Λιπασμάτων) όπου αφού ελεγχθεί ως προς την πληρότητά του, εκδίδεται η Άδεια Εμπορίας Λιπασμάτων που αφορά την συγκεκριμένη επιχείρηση με την συγκεκριμένη επωνυμία και το συγκεκριμένο ιδιοκτησιακό καθεστώς, η οποία Άδεια δεν μεταβιβάζεται.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Συναρμόδιες Αρχές: Υπουργείο Oικονομικών, Γενική Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων Γενική Δ/νση Γενικού Χημείου του ΚράτουςΔ/νση Πρώτων Υλών & Βιομηχανικών Προϊόντων Αν. Τσόχα 16- Αθήνα ,ΤΚ 11521 Τηλ/να: 2106479000  εσ 264-5FAX: 210 6441648e-mail: gxk-industrial@ath.forthnet.gr

Σχετικό link: http://www.minagric.gr/greek/2.2.LIPASMATA

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

• Δ/νση Εισροών  Φυτικής ΠαραγωγήςΤμήμα  Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών Καπνοκοπτηρίου 6 – Αθήνα , ΤΚ 10433Τηλ/να:210 2124106, 210 2124508, 210 2124123 FAX: 210 2124137

• ΚΕΠΠΥΕΛ /Νομό

Τύπος Υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Ίδιος σε όλη την Ελλάδα

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης: Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γενική Διεύθυνση Φυτικής Παραγωγής Δ/νση Εισροών  Φυτικής Παραγωγής, Τμήμα  Λιπασμάτων, Εδαφολογίας και Θρέψης Φυτών

Καπνοκοπτηρίου 6 – Αθήνα , ΤΚ 10433

Τηλ/να:210 2124106, 210 2124508, 210 2124123

FAX: 210 2124137

e-mail: ax2u207@minagric.gr, ax2u029@minagric.gr

Πρακτική Βοήθεια

Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων δεν έχουν «άμεσο» επενδυτικό χαρακτήρα
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.75 - Veterinary activities
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ