Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικού ΙΕΚ από ΝΠΙΔ ή Μεταβίβαση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3908

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 45 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Κόστος: 293 €

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α'),ΥΑ Ζ/3378/1993(ΦΕΚ 356 Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 722/Β'/1996)], ΥΑ ΣΤ/17029/2010 (ΦΕΚ 1177 Β') Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

Περιγραφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, αρνητική βεβαίωση
 • Εάν δεν προκύπτει από τη φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ορισθέντος ως εκπροσώπου, α) ότι είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύμβαση και β) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του, τα προαναφερόμενα στοιχεία δηλώνονται με ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Πράξη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου περί ορισμού εκπροσώπου (αν δεν προβλέπεται στο καταστατικό)
 • Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής ποσού διακοσίων ενενήντα τριών (293) ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης, συνοδευόμενο από τον τελευταίο ισολογισμό, απ’ όπου θα προκύπτει το ενεργητικό και παθητικό του μεταβιβαζόμενου.
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ορισθέντος ως εκπροσώπου ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κάτωθι κωλύματα ή ασυμβίβαστα: α) η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου β) τα κωλύματα του άρθρου 23 του ΠΔ 611/1977, όπως εκάστοτε ισχύει και γ) δεν έχει απολυθεί από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ορισθέντος ως εκπροσώπου, για τις οικονομικές, εκπαιδευτικές ή άλλου είδους υποχρεώσεις από τις αρχικές δραστηριότητές του που βαρύνουν το ιδιωτικό ΙΕΚ)
  Για την περίπτωση που το αρχικό καταστατικό του νομικού προσώπου έχει τροποποιηθεί ως προς το σκοπό ώστε να μπορεί να λειτουργήσει σαν ιδιωτικό ΙΕΚ
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ορισθέντος ως εκπροσώπου, περί μη παραπομπής του με τελεσίδικο βούλευμα και περί μη καταδίκης του σε οποιαδήποτε ποινή για λιποταξία, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του ορισθέντος ως εκπροσώπου, ότι τα μέλη του οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική συμφωνία
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του παλαιού ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα κτήρια και τον εργαστηριακό εξοπλισμό
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του ορισθέντος ως εκπροσώπου

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο καταστατικού του νομικού προσώπου
  Για τα νομικά πρόσωπα του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα: Υποβολή της ιδρυτικής τους πράξης
 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου του ορισθέντος ως εκπροσώπου
  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του μεταβιβάζοντος τις άδειες (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του νομικού προσώπου
 • Βεβαίωση του Πρωτοδικείου ή της Νομαρχίας περί μη τροποποίησης του καταστατικού
 • Κοινή βεβαίωση των Διευθύνσεων Εποπτείας ιδιωτικών ΙΕΚ και Διεύθυνση Οικονομικού ΟΕΕΚ, ότι ο μεταβιβάζων έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ΟΕΕΚ (αναζητείται υπηρεσιακά)
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ προκειμένου για άρρενα εκπρόσωπο
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της έδρας του νομικού προσώπου περί μη πτωχεύσεως της εταιρίας
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νέου ιδιοκτήτη ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καμία αλλαγή κτηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού χωρίς την έγκριση του ΟΕΕΚ.
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Φορολογική ενημερότητα του μεταβιβάζοντος τις άδειες (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Φορολογική ενημερότητα του νομικού προσώπου

Προϋποθέσεις

Για νομικά πρόσωπα:

Μη πτώχευση της εταιρίας. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος: Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α. Τα μέλη του οργάνου διοίκησης του  νομικού προσώπου να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση.

Για τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο:

Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ.Κωλύματα του άρθρου 23 του ΠΔ 611/1977. Κώλυμα η απόλυση από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση καθηκόντων.

 

Διαδικασία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βήμα 1: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ) ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Βήμα 2: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Βήμα 3: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. (ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΗΜΑ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικά Links: www.oeek.gr www.gsae.edu.gr

Σημειώσεις: Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Τύπος υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

Ίδιος σε όλη την Ελλάδα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

www.oeek.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

www.gsae.edu.gr

 

Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Πρακτική Βοήθεια

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς προετοιμάζει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγχρονες δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Ευκαιρία για χρηματοδοτική υποστήριξη βρίσκεται μέσω της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ