Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικού ΙΕΚ από ΝΠΙΔ ή Μεταβίβαση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3908

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 45 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Κόστος: 293 €

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α'),ΥΑ Ζ/3378/1993(ΦΕΚ 356 Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 722/Β'/1996)], ΥΑ ΣΤ/17029/2010 (ΦΕΚ 1177 Β') Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

Περιγραφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Προϋποθέσεις

Για νομικά πρόσωπα:

Μη πτώχευση της εταιρίας. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος: Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α. Τα μέλη του οργάνου διοίκησης του  νομικού προσώπου να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση.

Για τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο:

Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ.Κωλύματα του άρθρου 23 του ΠΔ 611/1977. Κώλυμα η απόλυση από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση καθηκόντων.

 

Διαδικασία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βήμα 1: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ) ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Βήμα 2: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Βήμα 3: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. (ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΗΜΑ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικά Links: www.oeek.gr www.gsae.edu.gr

Σημειώσεις: Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Τύπος υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

Ίδιος σε όλη την Ελλάδα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

www.oeek.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

www.gsae.edu.gr

 

Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Πρακτική Βοήθεια

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς προετοιμάζει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγχρονες δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Ευκαιρία για χρηματοδοτική υποστήριξη βρίσκεται μέσω της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ