Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ ή Επέκτασή του σε Νέο Κτίριο ή Μεταφορά του σε Άλλο Κτίριο ή Κτηριολογική Μετατροπή

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3926

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Χορήγηση άδειας α) έως την 15η Ιουνίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας το χειμερινό εξάμηνο ή β) έως την 30η Νοεμβρίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας το εαρινό εξάμηνο ή γ) για τη μεταφορά σε άλλο κτήριο ή την κτηριολογική μετατροπή ως την 20η Ιουλίου. [από την περιέλευση του αιτήµατος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία)].

Κόστος: 1.100 € και 147€ για κάθε αιτούμενη ειδικότητα

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α'),ΥΑ Ζ/3378/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 722/Β'/1996)]Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

Περιγραφή

ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αριθμητική και περιγραφική κατάσταση του εργαστηριακού εξοπλισμού κατά εργαστήριο ειδικότητας
 • Αρχιτεκτονικά σχέδια κατόψεων και τομών του κτηρίου ή των κτηρίων σε κλίμακα 1:50, θεωρημένα από μηχανικό, στα οποία όλοι οι χώροι του κτηρίου (γραφεία, αίθουσες διδασκαλίας, εργαστήρια, αύλειοι χώροι κλπ) θα είναι χαρακτηρισμένοι και αναγράφονται οι πλήρεις διαστάσεις και το εμβαδόν τους καθώς και η συνολική επιφάνεια κάτοψης
 • Βεβαίωση πυρασφάλειας του κτηρίου ή των κτηρίων από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, η οποία ανανεώνεται κάθε πέντε (5) έτη.
  Σε περίπτωση αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής της βεβαίωσης πυρασφάλειας, μπορεί να προσκομιστεί προσωρινά: Η έκθεση επιθεώρησης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για κτήρια που έχουν κατασκευαστεί προ της δημοσίευσης του ΠΔ 71/1988 Αντίγραφο μελέτης πυροπροστασίας εγκεκριμένης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτήρια που έχουν κατασκευαστεί μετά τη δημοσίευση του ΠΔ 71/1988
 • Δήλωση στατικής επάρκειας του κτηρίου για τη χρήση του ως σχολείου, υπογεγραμμένη από δύο πολιτικούς μηχανικούς ή αρχιτέκτονες
 • Περιγραφή μέτρων ασφαλείας των καταρτιζόμενων
 • Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής ποσού εκατόν σαράντα επτά (147) ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα για κάθε αιτούμενη ειδικότητα
 • Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής ποσού χιλίων εκατό (1.100) ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα
  Δεν απαιτείται για επέκταση σε νέο κτήριο ή για μεταφορά σε άλλο κτήριο ή για κτηριολογική μετατροπή
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του αιτούντος
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο της απόφασης χορήγησης άδειας ίδρυσης
 • Συνοπτικός πίνακας των κτηριολογικών χαρακτηριστικών (δίδεται από τον ΟΕΕΚ)
 • Σύμβαση για τη χρήση των χώρων επιχειρήσεων σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται τέτοιοι χώροι, και μόνο σε ποσοστό 20% των απαιτούμενων για την ειδικότητα εργαστηριακών χώρων για την πραγματοποίηση εργαστηριακών μαθημάτων ή του εργαστηριακού μέρους μικτών μαθημάτων, η οποία πρέπει να έχει διάρκεια ίση με τέσσερα εξάμηνα κατάρτισης τουλάχιστον

Προϋποθέσεις

Για φυσικά πρόσωπα:Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου ΑΓια νομικά πρόσωπα:Μη πτώχευση της εταιρίας. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος: Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α. Τα μέλη του οργάνου διοίκησης του  νομικού προσώπου να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση.Για τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο:Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ.Κωλύματα του άρθρου 23 του ΠΔ 611/1977. Κώλυμα η απόλυση από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση καθηκόντων.

Διαδικασία

ΒΗΜΑ 1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βήμα 2:: ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Βήμα 4ο:: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ.

Βήμα 4:: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ

ΒΗΜΑ 5: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επίσημα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

Αίτηση ως την 15η Μαρτίου κάθε έτους για λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης, στην οποία αναφέρονται οι αιτούμενες ειδικότητες, κατά τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζομένων, με την ονομασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί

Αίτηση ως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης στην οποία αναφέρονται οι αιτούμενες ειδικότητες, κατά τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζομένων, με την ονομασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί

Στην περίπτωση μεταφοράς σε άλλο κτήριο ή κτηριολογικής μετατροπής, η αίτηση υποβάλλεται έως την 15η Απριλίου κάθε έτους.

Στην περίπτωση μεταφοράς σε άλλο κτήριο ή κτηριολογικής μετατροπής , επιπροσθέτως απαιτείται αναλυτική κατάσταση με τα μεταφερόμενα εργαστήρια και τα νέα που δημιουργούνται.

Στην περίπτωση κτηριολογικής μετατροπής επιπροσθέτως απαιτείται α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται είτε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις των λοιπών χώρων του ιδιωτικού ΙΕΚ όπως έχουν εγκριθεί κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, είτε ότι η χρήση των χώρων που μεταφέρθηκε με την τροποποίηση πληροί τις κτηριολογικές προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις και β) έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενημερωθεί για τις κτηριολογικές μετατροπές που έγιναν στο κτήριο.


Σχετικά Links: www.oeek.gr, www.gsae.edu.gr

Σημειώσεις: Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Τύπος υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

Ίδιος σε όλη την Ελλάδα

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) www.oeek.grΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΝ. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α') www.gsae.edu.gr

email: srpq@ypepth.gr

Πρακτική Βοήθεια

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς προετοιμάζει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγχρονες δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Ευκαιρία για χρηματοδοτική υποστήριξη βρίσκεται μέσω της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ