Άδεια Λειτουργίας Ιδιωτικού ΙΕΚ ή Επέκτασή του σε Νέο Κτίριο ή Μεταφορά του σε Άλλο Κτίριο ή Κτηριολογική Μετατροπή

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3926

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Χορήγηση άδειας α) έως την 15η Ιουνίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας το χειμερινό εξάμηνο ή β) έως την 30η Νοεμβρίου για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας το εαρινό εξάμηνο ή γ) για τη μεταφορά σε άλλο κτήριο ή την κτηριολογική μετατροπή ως την 20η Ιουλίου. [από την περιέλευση του αιτήµατος και των απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία)].

Κόστος: 1.100 € και 147€ για κάθε αιτούμενη ειδικότητα

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α'),ΥΑ Ζ/3378/1993 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 722/Β'/1996)]Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

Περιγραφή

ΠΑΡΟΧΗ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Προϋποθέσεις

Για φυσικά πρόσωπα:Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου ΑΓια νομικά πρόσωπα:Μη πτώχευση της εταιρίας. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Ο νόμιμος εκπρόσωπος: Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση.Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη.Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α. Τα μέλη του οργάνου διοίκησης του  νομικού προσώπου να είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση.Για τον ιδιοκτήτη ή εκπρόσωπο:Ασυμβίβαστη η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ.Κωλύματα του άρθρου 23 του ΠΔ 611/1977. Κώλυμα η απόλυση από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση καθηκόντων.

Διαδικασία

ΒΗΜΑ 1: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βήμα 2:: ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

Βήμα 4ο:: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ.

Βήμα 4:: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ

ΒΗΜΑ 5: ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται σε επίσημα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα.

Αίτηση ως την 15η Μαρτίου κάθε έτους για λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων το χειμερινό εξάμηνο κατάρτισης, στην οποία αναφέρονται οι αιτούμενες ειδικότητες, κατά τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζομένων, με την ονομασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί

Αίτηση ως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους για λειτουργία της ειδικότητας ή των ειδικοτήτων το εαρινό εξάμηνο κατάρτισης στην οποία αναφέρονται οι αιτούμενες ειδικότητες, κατά τίτλο αποφοίτησης για την εισαγωγή των καταρτιζομένων, με την ονομασία των ειδικοτήτων που έχουν εγκριθεί

Στην περίπτωση μεταφοράς σε άλλο κτήριο ή κτηριολογικής μετατροπής, η αίτηση υποβάλλεται έως την 15η Απριλίου κάθε έτους.

Στην περίπτωση μεταφοράς σε άλλο κτήριο ή κτηριολογικής μετατροπής , επιπροσθέτως απαιτείται αναλυτική κατάσταση με τα μεταφερόμενα εργαστήρια και τα νέα που δημιουργούνται.

Στην περίπτωση κτηριολογικής μετατροπής επιπροσθέτως απαιτείται α) υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 στην οποία δηλώνεται είτε ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί τροποποιήσεις των λοιπών χώρων του ιδιωτικού ΙΕΚ όπως έχουν εγκριθεί κατά τη χορήγηση άδειας λειτουργίας, είτε ότι η χρήση των χώρων που μεταφέρθηκε με την τροποποίηση πληροί τις κτηριολογικές προϋποθέσεις όπως αυτές καθορίζονται στις κείμενες διατάξεις και β) έγγραφο από το οποίο να αποδεικνύεται ότι η πυροσβεστική Υπηρεσία έχει ενημερωθεί για τις κτηριολογικές μετατροπές που έγιναν στο κτήριο.


Σχετικά Links: www.oeek.gr, www.gsae.edu.gr

Σημειώσεις: Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Τύπος υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

Ίδιος σε όλη την Ελλάδα

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης:

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.) www.oeek.grΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΝ. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α') www.gsae.edu.gr

email: srpq@ypepth.gr

Πρακτική Βοήθεια

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς προετοιμάζει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγχρονες δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Ευκαιρία για χρηματοδοτική υποστήριξη βρίσκεται μέσω της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ