Ίδρυση και Λειτουργία κτηνιατρείων μικρών ή μεγάλων ζώων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3916

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Δεν αναφέρεται σε Νόμο, η συνήθης πρακτική ορίζει χρόνο το πολύ τριών (3) μηνών από την κατάθεση της αίτησης.

Nομικό Πλαίσιο: α. Ν. 604/77 (ΦΕΚ 63/Α)β. Ν.3170/03 (ΦΕΚ 191/Α)γ. Ν.3339/05 (ΦΕΚ 255/Α)δ. Π.Δ. 463/78 (ΦΕΚ 96/Α)

Περιγραφή

Στα κτηνιατρεία μικρών ή μεγάλων ζώων παρέχεται προληπτική αγωγή, περίθαλψη και θεραπεία σε μικρά και μεγάλα ζώα που προσκομίζονται από πολίτες (ιδιοκτήτες ή μη, αυτών)

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος
  • Πιστοποιητικό καταλληλότητας ακτινολογικού μηχανήματος που εκδίδεται από την ελληνική επιτροπή Ατομικής Ενέργειεας.
    Εάν υπάρχει ακτινολογικό.
  • Πτυχίο κτηνιατρικής ημεδαπού ή αλλοδαπού Πανεπιστημίου
  • Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:100

Προϋποθέσεις

Τα κτηνιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων ιδρύονται και λειτουργούν σε πόλεις, κωμοπόλεις και χωριά υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:Κτηνιατρεία μικρών ζώωνΙδρύονται σε ανεξάρτητο ή συνεχές ανεξάρτητο κτήριο ή σε συγκρότημα κτισμάτων ή σε ισόγειο ή υπόγειο πολυκατοικίας, το οποίο δέον να πληροί τους υγειονομικούς όρους και να διαθέτει απαραιτήτως τους κάτωθι χώρους:Α. αίθουσα εξετάσεων και επεμβάσεων ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12m2 κατ’ ελάχιστονΒ. αίθουσα αναμονής ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 12m2 κατ’ ελάχιστονΓ. εγκαταστάσεις παροχής ψυχρού-θερμού ύδατος, εξαερισμού, αφοδευτηρίου κλπΚτηνιατρεία μεγάλων ζώωνΕπιτρέπεται να ιδρύονται μακράν του κέντρου της πόλεως, εκκλησιών, χώρων κοινωνικών ή εκπολιτιστικών εκδηλώσεων και ομαδικών εν γένει συγκεντρώσεων σε ανεξάρτητο κτίριο, το οποίο δέον να τυγχάνει πλήρους υγειονομικής συγκροτήσεως και να διαθέτει απαραιτήτως τους κάτωθι χώρους:Α. Αίθουσα εξετάσεως ασθενών ζώων, ολικής επιφανείας 30m2 κατ’ ελάχιστονΒ. προαύλιο επιφανείας 70m2 τουλάχιστονΓ. στεγανό χώρο συγκεντρώσεως της κόπρουΔ. εγκαταστάσεις παροχής θερμού-ψυχρού ύδατος, αφοδευτηρίουΤα κτηνιατρεία μικρών και μεγάλων ζώων δέον να είναι :Α. επανδρωμένα κατ’ ελάχιστον εξ’ ενός κτηνιάτρου ο οποίος δύναται να είναι και ο κάτοχος του κτηνιατρείου και Β. εξοπλισμένα με τα απαραίτητα όργανα, εργαλεία και σκεύη.

Διαδικασία

Ο δικαιούχος προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Κτηνιατρικής των Ν.Α. που βρίσκεται η έδρα του Ιατρείου, συμπληρώνει αίτηση και υποβάλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 1: Ο υπάλληλος στη Δ/νση Κτηνιατρικής της Ν.Α. παραλαμβάνει την αίτηση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στη συνέχεια ελέγχονται τα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Με απόφαση Νομάρχη, συγκροτείται τριμελής Επιτροπή για τον έλεγχο του αιτήματος.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη χορήγηση της αιτούμενης άδειας.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Τα κτηνιατρεία μικρών ή μεγάλων ζώων ιδρύονται κατ’ αποκλειστικότητα από κτηνιάτρους.

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.75 - Veterinary activities, M.75.0 - Veterinary activities