Χορήγηση άδειας υπαίθριου στάσιμου εμπορίου

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3893

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου στάσιμου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. σε ένα μήνα από την 31η Ιανουαρίου. Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται η ανάρτηση πίνακα κληρωθέντων έξω από το δημοτικό κατάστημα, η ανάρτηση της σχετικής απόφασης του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κτλ) συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Κόστος: Από τη νομοθεσία περί υπαιθρίου εμπορίου δεν απαιτούνται. Εάν ο πάροχος ασκήσει τη δραστηριότητα στάσιμα, πρέπει να καταβάλει στον οικείο ΟΤΑ τέλη κατάληψης χωρου

Nομικό Πλαίσιο: * ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α') οπως τροποποιήθηκε από το ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'), το ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α') και το ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α') * ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307Α')* Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας (ν.2690/1999 – ΦΕΚ 45 A’) * ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Πρόκειται για διακριτή περίπτωση υπαίθριου εμπορίου, όπου ο ενδιαφερόμενος για την άδεια υπαιθρίου εμπορίου πρόκειται να διαθέσει προϊόντα δικής του παραγωγής, όχι απαραίτητα γεωργικής. Μπορεί να ασκείται πλανόδια ή στάσιμα.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων
    άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, τρίτεκνοι, ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, άτομα με αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ & τον Πόντο, Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας).
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του
    (Απαραίτητο έγγραφο)

Προϋποθέσεις

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι φυσικό πρόσωπο

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στη Διεύθυνση ή το Τμήμα Εμπορίου της οικείας ΝΑ αίτηση συνοδευόμενη από συγκεκριμένα δικαιολογητικά.

Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Η άδεια υπαίθριου εμπορίου παραγωγού έχει μέγιστη διάρκεια ενός έτους, ενώ η άδεια υπαίθριου εμπόρου αλιέα και ιχθυοκαλλιεργητή δύο ετών. Οι άδειες αυτές δεν ανανεώνονται, αλλά εφόσον ο παραγωγός το επιθυμεί, επανεκδίδονται από την αρχή.

Η άδεια υπαιθρίου εμπορίου παραγωγού  χορηγείται  από τις Διευθύνσεις ή Τμήματα Εμπορίου των οικείων ΝΑ, ανεξάρτητα αν η δραστηριότητα θα ασκηθεί πλανόδια ή στάσιμα.

links: www.eommex.gr, www.eete.gr, www.gge.gr, www.et.gr, www.sindikatomikropoliton.com

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

Τμήμα Β'

τηλ. 2103893214

fax 2103843236

e-mail emporgan-b@gge.gr

 

Διάρκεια τήρησης αρχείου βεβαιώσεων και πιστοποιητικών : Έξι (6) μήνες (άρθρο 13 Ν. 3491/2006, ΦΕΚ 207/Α/2-10-2006)

Πρακτική Βοήθεια

* Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας ΑΕ (ΕΟΜΜΕΧ ΑΕ) Ξενίας 16, 11528 Αθήνα, τηλ. 2107491100, www.eommex.gr * Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος, Κωλέττη 14, 10681 Αθήνα, τηλ:2103300016, FAX: 2103301408, 2103301670, www.eete.gr, e-mail: eete@eete.gr,chafartg@otenet.gr * Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Ελλάδος Ν. Πλαστήρα 44, Αγ. Ανάργυροι Αττικής, 13561, τηλ. 2108547918 fax 2108547920, www.sindikatomikropoliton.com * Πανελλαδική Επαγγελματική Ενωση Πλανόδιων & Υπαίθριων Μικροπωλητών & Λιανεμπόρων, Αττάλειας 29, 12241, Αιγάλεω, τηλ. 2105444144, fax 2105911115, email: mikropolites1@hotmail.com * Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλ/των Υπαιθρίων Αγορών Κρατών Μελών ΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 18, τηλ./fax 2105245094 * Σωματείο μικροπωλητών Αττικής, Ρυσίου 64 και Θηβών, 18450, Νίκαια, τηλ. 2104909063
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods, G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.2 - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear, A.1.6.3 - Post-harvest crop activities, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ