Άδεια καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3966

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Nομικό Πλαίσιο: α. Υ.Α.266541/2003 (ΦΕΚ 1671/Β) β. Ν.3170/2003 (ΦΕΚ 191/Α) γ. Ν.2017/1992(ΦΕΚ 31/Α)

Περιγραφή

Στα καταστήματα αυτά διαμένουν σκύλοι και γάτες με σκοπό - εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον αγοράς - να πραγματοποιηθεί η πώληση αυτών

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Δήλωση Υπεύθυνου Καταστήματος (συμπληρώνεται με βάση το ειδικό έντυπο της Ν.Α), στην οποία προσδιορίζονται: α) αριθμός σκύλων και γατών που φιλοξενεί, ή θα φιλοξενήσει και την ηλικία τους, β) περιγραφή των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού τους, προκειμένου να εξασφαλίζουν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις γ) το υπεύθυνο άτομο και τις απαραίτητες γνώσεις για την άσκηση της δραστηριότητας αυτής, λόγω επαγγελματικής κατάρτισης είτε λόγω επαρκούς εμπειρίας με τα ζώα συντροφιάς

Προϋποθέσεις

α) κάθε σκύλος ή γάτα πρέπει να έχει στη  διάθεσή του χώρο διατάσεων (μήκους, πλάτους, ύψους) που του επιτρέπεται να στρέφεται ελεύθερα, προκειμένου να περιποιηθεί το σώμα του, να κατακλίνεται χωρίς περιορισμό, να ανασηκώνεται στα πίσω πόδια του και να είναι τουλάχιστον διπλάσιος των διατάσεων του, στη μέγιστη ηλικία διατήρησής του στο κατάστημα πώλησης.
β) ο κλωβός φιλοξενίας πρέπει να είναι από υλικό που επιτρέπει στα ζώα να βλέπουν το ένα το άλλο, να επιτρέπει τα πόδια τους να στηρίζονται κανονικά (όχι πλέγμα), να είναι εύκολο να απολυμανθεί και να καθαριστεί, καθώς και να μην είναι επιβλαβές για την υγεία του (πρόκληση ατυχημάτων).
γ) τα ζώα πρέπει ανά πάσα στιγμή να έχουν πρόσβαση σε νερό και η τροφή που χορηγείται να είναι πλήρης  και ισορροπημένη.
δ) οι ταΐστρες και οι ποτίστρες πρέπει να κατασκευάζονται και να τοποθετούνται σε τέτοια θέση, ώστε να περιορίζεται η μόλυνση του νερού και της τροφής από τα κόπρανα και τα ούρα των ζώων.
ε) να εξασφαλίζεται η προστασία των ζώων από αντίξοες συνθήκες (πολύ υψηλές ή πολύ χαμηλές θερμοκρασίες) με την ύπαρξη κατάλληλων εγκαταστάσεων κλιματισμού και εξαερισμού.
στ) τα ζώα δεν πρέπει να εκτίθενται σε χώρους έξω από το κατάστημα πώλησης
ζ) τα ζώα πρέπει να προστατεύονται από θορύβους, έντονη ηλιοφάνεια, υγρασία και από πυρκαγιά.
η) στους χώρους διαμονής των ζώων να προβλέπεται επαρκής φωτισμός και αερισμός.
θ) οι εγκαταστάσεις πρέπει να είναι ασφαλείς, να μην επιτρέπουν στα ζώα να διαφύγουν και να μην είναι δυνατόν να κλαπούν.
ι) πρέπει να υπάρχει χώρος απομόνωσης των ασθενών ζώων.
ια) πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα για την άσκηση του ζώου, ιδιαίτερα μεγαλόσωμων φυλών και μεγάλης ηλικίας, εκτός των κλωβών διαμονής τους.
ιβ) ο υπεύθυνος του καταστήματος υποχρεούται να μεριμνά για την υγεία των ζώων και την αντιμετώπιση των ασθενειών.
ιγ) πρέπει να υπάρχει βιβλίο εισόδου και εξόδου των ζώων.
ιδ) πρέπει να υπάρχει βιβλίο απολυμάνσεων των χώρων διαμονής των ζώων και του εξοπλισμού τους.
ιε) για κάθε ζώο πρέπει να υπάρχει φάκελος, στον οποίο να φυλάσσεται το υγειονομικό πιστοποιητικό του, το διαβατήριο του, ο κωδικός της εκτροφής από  την οποία προέρχεται, το τιμολόγιο απόκτησης του ζώου, οι κτηνιατρικές πράξεις που έχουν εκτελεστεί ανάλογα με την ηλικία του ζώου και οπωσδήποτε να περιλαμβάνει τον αριθμό σήμανσής του.
Η μέγιστη ηλικία διατήρησης είναι:
Μικρόσωμοι σκύλοι: 4 μηνών
Μεγαλόσωμοι σκύλοι: 3 μηνών
Γάτες: 4 μηνών
Ενώ, ο μέγιστος χρόνος παραμονής είναι μέχρι 30 ημέρες
Επίσης :
α) Οι νεογέννητοι σκύλοι που αγοράζονται σημαίνονται με ευθύνη του νέου ιδιοκτήτη τους, σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 2 του Ν. 3170/2003, από κτηνίατρο της επιλογής του τελευταίου και πριν την ολοκλήρωση της πώλησης.
β) Τα προς πώληση ζώα πρέπει να έχουν απογαλακτισθεί και να είναι σε θέση να λάβουν μόνα τους την τροφή τους.
γ) Τα προς πώληση ζώα πρέπει να είναι υγιή και χωρίς παράσιτα.
Ένα τηλέφωνο επείγουσας ανάγκης πρέπει να αναγράφεται στην πρόσοψη του καταστήματος.

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο δικαιούχος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) προσέρχεται στα Γραφεία των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερεακών Ενοτήτων, που βρίσκεται η έδρα του καταστήματος πώλησης σκύλων και γατών, συμπληρώνει αίτηση και έντυπη δήλωση που χορηγείται από τη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Βήμα 2:: Ο υπάλληλος στη Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικήςε των Περιφερεικών Ενοτήτων παραλαμβάνει την αίτηση μαζί με τη δήλωση και χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου

Βήμα 3:: Το κατάστημα δέχεται επιθεώρηση της προϊσταμένης Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας για την τήρηση της κείμενης νομοθεσίας για την υγεία και την ευζωία των ζώων.

Βήμα 4:: Ο επιθεωρητής κτηνίατρος συντάσσει έκθεση με τα ευρήματα του ελέγχου.

Βήμα 5: : Ακολουθεί η εισηγητική έκθεση του προϊσταμένου, της νομαρχιακού επιπέδου Κτηνιατρικής Αρχής, προς τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη.

Βήμα 6: Εκδίδεται άδεια από τον οικείο Αντιπεριφερειάρχη, η οποία χορηγείται στον ενδιαφερόμενο.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η άδεια έχει ισχύ δύο (2) έτη

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Ανά Νομό

Σχετικά Links: www.minagric.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων

2. Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής,

Δ/νση Κτηνιατρικής Αντίληψης Φαρμάκων και Εφαρμογών (ΚΑΦΕ)

Δ/νση : Καπνοκοπτηρίου 6, 10433

Τηλ. 210-2125734

Fax 210-8231267

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.75 - Veterinary activities
Σημαντικά Θέματα: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοινά: Ελεύθεροι επαγγελματίες
Θέματα: Commerce, Establishment and operation of a company, Animals