Χορήγηση άδειας ίδρυσης ΣΕΚΑΜ (Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης Μεταφορέων)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3968

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΣΕΚΑΜ: 50 ημέρες ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (ΑΔΕΙΑΣ) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΕΚΑΜ: 50 ημέρες

Κόστος: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: προεδρικό διάταγμα 346/2001 (Α΄ 233), υπουργική απόφαση Β/31367/2483 (Β' 968/15-6-2007), προεδρικό διάταγμα 74/2008 (ΦΕΚ Α' 112/18-6-2008)

Περιγραφή

Οι ΣΕΚΑΜ είναι σχολές που αναλαμβάνουν την επιμόρφωση των οδικών μεταφορέων, εμπορευμάτων ή επιβατών, στα γνωστικά πεδία που προβλέπονται στην κοινοτική νομοθεσία (οδηγία 96/26/ΕΚ, όπως ισχύει) και την προετοιμασία αυτών για τις εξετάσεις πιστοποίησης της επαγγελματικής επάρκειας αυτών (δηλαδή της κατοχής επαρκούς επιπέδου των ελάχιστων απαιτούμενων γνώσεων για την άσκηση του επαγγέλματος). Οι ίδιες σχολές, βάσει του π.δ. 74/2008 (Α' 112), μαζί με τις ΣΕΚΟΟΜΕΕ και τα ΚΕΘΕΥΟ, αναλαμβάνουν και το έργο της περιοδικής κατάρτισης των επαγγελματιών οδηγών φορτηγών & λεωφορείων (η τήρηση της υποχρέωσης αυτής των οδηγών ελέγχεται από τις 10/9/2013 για τους οδηγούς λεωφορείων και από τις 10/9/2014 για τους οδηγούς φορτηγών).

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Δικαιολογητικά απόδειξης ειδικών γνώσεων σε θέματα μεταφορών ή επιμόρφωση / εμπειρία σε θέμα εκπαίδευσης
    Για τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών (όταν τα προσόντα του αιτούντος δεν συμπίπτουν ακριβώς με αυτά των διοριζόμενων στη δημόσια εκπαίδευση)
  • Πιστοποιητικό Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής για την υγεία και αρτιμέλεια του αιτούντος
    Ισχύει 6 μήνες από την έκδοσή του.
  • Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. ημεδαπής ή ισοτίμου και αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής για τον υπεύθυνο Διευθυντή Σπουδών, νομικών ή πολιτικών ή οικονομικών επιστημών ή μηχανολόγων μηχανικών ή πολιτικών μηχανικών ή ηλεκτρολόγων μηχανικών ή ναυπηγών μηχανικών
  • Συνοπτικό βιογραφικό σημείωμα

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Πλήρες αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης

Προϋποθέσεις

 

Η άδεια ίδρυσης χορηγείται εφόσον ο οριζόμενος Διευθυντής Σπουδών κατέχει τα απαραίτητα τυπικά προσόντα, δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα τη δεκαετία προ της υποβολής αίτηση για σοβαρά αδικήματα (κυρίως κακουργήματα - αναφέρονται εξαντλητικά στο άρθρο 3 της υπουργικής απόφασης Β/31367/2483)και δεν έχει οριστεί ως Διευθυντής Σπουδών σε άλλη ΣΕΚΑΜ.

Η έγκριση (άδεια) λειτουργίας χορηγείται εφόσον πληρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές των εγκαταστάσεων, η δραστηριότητα ορίζεται ως σκοπός του νομικού προσώπου, πληρούνται οι φορολογικές υποχρεώσεις και το διδακτικό προσωπικό κατέχει τα ελάχιστα απαιτούμενα τυπικά προσόντα.

 

Διαδικασία

Ο ενδιαφερόμενος (φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή οργανισμός ή ομοσπονδία) υποβάλλει αίτηση συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το φυσικό πρόσωπο που ζητεί άδεια ίδρυσης ή για μη φυσικά πρόσωπα για το πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος Διευθυντής Σπουδών

Μετά από έλεγχο των δικαιολογητικών και εφόσον το φυσικό πρόσωπο δεν έχει κώλυμα για να οριστεί Διευθυντής Σπουδών (π.χ. βάσει του εξεταζόμενου ποινικού μητρώου) και εφόσον το φυσικό πρόσωπο δεν έχει οριστεί Διευθυντής Σπουδών σε άλλη ΣΕΚΑΜ, τότε εκδίδεται η άδεια ίδρυσης ΣΕΚΑΜ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικοί Σύνδεσμοι: www.ypes.gr, www.yme.gov.gr , http://www.yme.gov.gr/?tid=770&aid=0

Συναρμόδιες Αρχές:

Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις - Περιφέρειες)

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων (ερμηνεία νομοθεσίας)

 

 

 

Πρακτική Βοήθεια

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δεν ασκείται σε κάθε νομό της χώρας αλλά κυρίως στις πόλεις όπου εδρεύουν οι Περιφέρειες της χώρας, εξαιτίας του γεγονότος ότι σε αυτές τις πόλεις διοργανώνονται οι εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση πιστοποιητικού επαγγελματικής επάρκειας (Π.Ε.Ε.) οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων ή επιβατών. Στο πλαίσιο αυτό οι λειτουργούσες σχολές ανέρχονται σε είκοσι (20) περίπου, με χαμηλό ρυθμό αύξησης, συγκεντρωμένες στα μεγάλα αστικά κέντρα και κυρίως στην Αθήνα & Θεσσαλονίκη. Αυτό συμβαίνει διότι οι ΣΕΚΑΜ βρίσκονται σε συχνή λειτουργική σχέση με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειών που διοργανώνουν τις εξετάσεις (υποβολή αιτήσεων υποψηφίων κ.λ.π.). Εκτιμούμε ότι οι ανάγκες επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων καλύπτονται επαρκώς από τις λειτουργούσες ΣΕΚΑΜ και υπάρχει περιορισμένο ενδιαφέρον ίδρυσης νέων. Σε κάθε περίπτωση το επενδυτικό περιβάλλον εξαρτάται και από τις εξελίξεις στο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων οδικών μεταφορέων (αν η τάση είναι αυτή της εξάπλωσης των μεταφορικών επιχειρήσεων μεγαλύτερου μεγέθους τότε αναμένεται να περιοριστεί το ενδιαφέρον για την επαγγελματική κατάρτιση μεταφορέων). Βέβαια το έργο των ΣΕΚΑΜ πρόκειται να διευρυνθεί μετά από την πλήρη εφαρμογή της υποχρέωσης περιοδικής κατάρτισης όλων των επαγγελματιών οδηγών βαρέων οχημάτων (από 10/9/2013 για τους οδηγούς λεωφορείων και από 10/9/2014 για τους οδηγούς φορτηγών)
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.6 - Educational support activities
Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Θέματα: Practice of an occupation, Education and Research, Logistics, Establishment and operation of a company, Technical schools, Technical and professional education, Services for companies