Χορήγηση άδειας υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου - κινητής καντίνας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3892

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου η απόφαση του νομαρχιακού συμβουλίου για τη χορήγηση της άδειας υπαιθρίου πλανόδιου εμπορίου εκδίδεται μετά από κλήρωση που διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων και μέσα σε ένα μήνα από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων δηλ. μετά από την 31η Ιανουαρίου. Η κατ’ οποιονδήποτε τρόπο ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της κλήρωσης (ενδεικτικά αναφέρονται η ανάρτηση πίνακα κληρωθέντων έξω από το νομαρχιακό κατάστημα, η ανάρτηση της σχετικής απόφασης του νομαρχιακού συμβουλίου στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ κτλ) συνιστά θετική ή αρνητική απάντηση κατά περίπτωση για τον ενδιαφερόμενο.

Nομικό Πλαίσιο: * ν. 2323/1995 (ΦΕΚ 145Α') οπως τροποποιήθηκε από το ν. 3190/2003 (ΦΕΚ 249Α'), το ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202Α') και το ν. 3769/2009 (ΦΕΚ 105Α') * ΠΔ 254/2005 (ΦΕΚ 307Α') * ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Υπαίθριο πλανόδιο εμπόριο με αντικείμενο τη σίτιση. Λειτουργεί χωρίς μόνιμη θέση.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Έκθεση της αρμόδιας Τουριστικής Αστυνομίας, ότι το αμάξωμα του αυτοκινήτου πληροί τους όρους της τουριστικής εμφάνισης.
  • Εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος
  • Πιστοποιητικό από αρμόδια κατά περίπτωση Υπηρεσία από το οποίο αποδεικνύεται ότι ο αιτών (ενδιαφερόμενος) ανήκει σε μια από τις παρακάτω κατηγορίες προσώπων
    (άτομα με αναπηρία τουλάχιστον 67% και τυφλοί, πολύτεκνοι και τα παιδιά τους, τρίτεκνοι, ανάπηροι και θύματα ειρηνικής περιόδου του ν. 1370/1944, άτομα με αναπηρία πάνω από 50% που δεν οφείλεται σε πολεμικά γεγονότα, γονείς ανηλίκων τέκνων με ειδικές ανάγκες και γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, ομογενείς Βορειοηπειρώτες και ομογενείς παλιννοστούντες από την πρώην ΕΣΣΔ & τον Πόντο), Έλληνες τσιγγάνοι POM που έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας)
  • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς και δεν συνδέεται με οποιαδήποτε σχέση με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητάς του
    (Απαραίτητο έγγραφο)

Προϋποθέσεις

Ο πάροχος μπορεί να είναι μόνο φυσικό πρόσωπο.

Ο πάροχος είναι άνεργος.

Ο πάροχος δεν κατέχει άδεια λαϊκής ή δημοτικής αγοράς

Ο πάροχος δε συνδέεται ο ίδιος ούτε η σύζυγος ή τα προστατευόμενα τέκνα τους, με οποιαδήποτε σχέση, με οργανωμένη ομοειδή ή παρεμφερή επιχείρηση, σχετική με το αντικείμενο της υπαίθριας δραστηριότητας του

Διαδικασία

Βήμα 1: Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία της ΝΑ στην οποία κατοικεί ή διαμένει μόνιμα για τα τελευταία δύο χρόνια αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.

Βήμα 2: Ακολουθεί δημόσια κλήρωση, εφόσον ο αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τον αριθμό των διαθέσιμων νέων αδειών πλανόδιου εμπορίου

Βήμα 3: Εφόσον η αίτησή του εγκριθεί (μετά από την κλήρωση), και προκειμένου να λάβει την άδειά του, οφείλει να καταθέσει στην αρμόδια ΝΑ κάποια επιπλέον δικαιολογητικά.

Βήμα 4: Έκδοση της άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Το ν. 2323/1995 υπογράφουν πλην του ΥΠΟΙΑΝ τα υπουργεία: Οικονομικών, Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Πολιτισμού & Τουρισμού, Προστασίας του Πολίτη, Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

Εφόσον η δραστηριότητα της κινητής καντίνας ασκείται πλανοδίως, αρμόδια για τη χορήγηση της σχετικής άδειας είναι η ΝΑ στην οποία κατοικεί ή διαμένει μόνιμα ο ενδιαφερόμενος για τα τελευταία δύο χρόνια. Εάν η δραστηριότητα ασκείται σε συγκεκριμένη θέση, τότε ισχύει άλλη νομοθεσία η οποία παρουσιάζεται με τίτλο υπαίθρια κινητή καντίνα-στάσιμη.

links: www.gge.gr, www.et.gr, www.sindikatomikropoliton.com, www.esee.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

Γενική Γραμματεία Εμπορίου

Γεν. Διεύθυνση Εσωτερικού Εμπορίου

Δ/νση Εμπορικών Οργανώσεων

Τμήμα Β'

τηλ. 2103893214

fax 2103843236

e-mail emporgan-b@gge.gr

 

Πρακτική Βοήθεια

* Ενιαίο Συνδικάτο Σωματείων Υπαίθριων Πωλητών Ελλάδος Ν. Πλαστήρα 44, Αγ. Ανάργυροι Αττικής, 13561, τηλ. 2108547918 fax 2108547920, www.sindikatomikropoliton.com * Πανελλαδική Επαγγελματική Ενωση Πλανόδιων & Υπαίθριων Μικροπωλητών & Λιανεμπόρων, Αττάλειας 29, 12241, Αιγάλεω, τηλ. 2105444144, fax 2105911115, email mikropolites1@hotmail.com * Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Επαγγελματιών Πωλ/των Υπαιθρίων Αγορών Κρατών Μελών ΕΕ, 3ης Σεπτεμβρίου 18, τηλ./fax 2105245094 * Σωματείο μικροπωλητών Αττικής, Ρυσίου 64 και Θηβών, 18450, Νίκαια, τηλ. 2104909063
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: I.56.2.1 - Event catering activities, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets, G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods, I.56.2.9 - Other food service activities
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ