Διασυνοριακά - Άδεια σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργίας Σφαγείων οπληφόρων ζώων και Πτηνοσφαγείων

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΚΕΠ

Κωδικός Υπηρεσίας: 3990

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Για την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης : Εντός 50 ημερών από τη περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Για την χορήγηση άδειας λειτουργίας: Εντός 50 ημερών από τη περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Για την χορήγηση αριθμού έγκρισης εγκατάστασης: Εντός δύο (2) ημερών από τη περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία). Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της ανωτέρω προθεσμίας, η αίτηση του ενδιαφερομένου εγκρίνεται σιωπηρώς και θεωρείται ότι η άδεια έχει εκδοθεί, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 14 του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’/3-5-2010). Ο ενδιαφερόμενος, στην προαναφερόμενη περίπτωση της σιωπηρής έγκρισης, μπορεί να ζητήσει σχετική βεβαίωση από την αρμόδια για την έκδοση της πράξης διοικητική αρχή, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 10 του 3230/2004 (ΦΕΚ 44/Α’/11-2-2004).

Nομικό Πλαίσιο: α)Ν. 111/1975 περί ιδρύσεως Σφαγείων και πτηνοσφαγείων (ΦΕΚ 141/Α) β)Π.Δ. 460/1978 «περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργίας Σφαγείων» (ΦΕΚ 95/Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 330/1985 (ΦΕΚ 115/Α). γ) Π.Δ. 490/1976 «περί όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας σκοπιμότητας ιδρύσεως και λειτουργίας Πτηνοσφαγείων» (ΦΕΚ 177/Α), όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ. 313/1980 (ΦΕΚ 90/Α). δ) Π.Δ. 79/2007 «αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) 178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004, και 882/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τους κανόνες υγιεινής για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, των επισήμων ελέγχων στα προϊόντα αυτά που προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και τους κανόνες υγείας και καλής διαβίωσης των ζώων και εναρμόνιση της κτηνιατρικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2004/41/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Περιγραφή

Τα ιδρυόμενα Σφαγεία συμβάλλουν αποφασιστικά στη βελτίωση και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών υγιεινής και τεχνολογίας του κρέατος, στην καθ’ όλα αξιοποίηση των προϊόντων ή και των παραπροϊόντων του, στην προστασία της Δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και στην αύξηση της κτηνοτροφικής εν γένει παραγωγής.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης Σφαγείων : Οικονομοτεχνική έκθεση με στοιχεία για την ικανοποίηση των κατωτέρω κριτηρίων : α) οικονομικής βιωσιμότητας λόγω επαρκείας των ζώων προς σφαγή, σε συνδυασμό με τις ήδη λειτουργούσες στην περιοχή. β) τεχνικά και υγειονομικά κριτήρια (καταλληλότητα χώρου, σχεδίου του κτιρίου κ.α.) γ) κριτήρια περιβάλλοντος (θέση οικοπέδου, διάθεση και διαχείριση αποβλήτων) δ) ενδεικτική κάτοψη με τη διάταξη των χώρων
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης Σφαγείων : Τοπογραφικό διάγραμμα του χώρου ίδρυσης του Σφαγείου υπό κλίμακα 1:500
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας λειτουργίας Σφαγείων: Άδεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων από τη Δ/νση Βιομηχανίας
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας λειτουργίας Σφαγείων: Έγκριση περιβαλλοντικών όρων και έγκριση διάθεσης αποβλήτων από τις αρμόδιες οικείες υπηρεσίες
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας λειτουργίας Σφαγείων: Θεωρημένη έγκριση της οικείας Πολεοδομίας για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας λειτουργίας Σφαγείων: Κάτοψη των εγκαταστάσεων που να περιλαμβάνει και την θέση των μηχανημάτων και του εξοπλισμού.
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας λειτουργίας Σφαγείων: Πίνακα απαρίθμησης και περιγραφής του τεχνικού εξοπλισμού και των ειδικών συσκευών και οργάνων.
  • Για την έκδοση άδειας σκοπιμότητας λειτουργίας Σφαγείων: Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της εγκατάστασης με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος της επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και των τελικών προϊόντων.

Προϋποθέσεις

1. Κατά την χορήγηση της άδειας σκοπιμότητας λαμβάνονται υπόψη και συνεκτιμώνται τα κάτωθι κριτήρια:

α) Οικονομικά κριτήρια:

Εξετάζονται και εκτιμώνται γενικότερα :

αα) η δυνατότητα οικονομικής βιωσιμότητας της μονάδας σε σχέση με την προβλεπόμενη επένδυση, λόγω επάρκειας αριθμού ζώων προς σφαγή στην ακτίνα δράσεώς της σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες και τις υπό ανέγερση άλλες μονάδες, όπως και τις προγραμματισμένες να ανεγερθούν μονάδες από ισχύουσα άδεια σκοπιμότητας.

ββ) η δυνατότητα κάλυψης της αιτούμενης δυναμικότητας της μονάδας εκ του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής.

γγ) τα εχέγγυα του φορέα από οικονομικής και τεχνικής απόψεως για την εκτέλεση του έργου.

β) Τεχνικά και υγειονομικά κριτήρια :

Εξετάζεται και εκτιμάται ο χώρος και το σύνολο των κτιριακών εγκαταστάσεων της υπό ίδρυση μονάδος, ο εξοπλισμός, η εξασφάλιση ικανοποιητικών συνθηκών φωτισμού, ύδρευσης, αποχέτευσης, επεξεργασίας και βιολογικού καθαρισμού των λυμάτων, η δυνατότητα υγιεινής σφαγής, παρασκευής και συντήρησης του κρέατος, η δυνατότητα επεξεργασίας των αποβλήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Εξετάζεται και εκτιμάται η διαθεσιμότητα επισήμου κτηνιάτρου για την πραγματοποίηση του πρό της σφαγής ελέγχου των ζώντων ζώων καθώς και του μετά την σφαγή  κρεοσκοπικού ελέγχου.

γ) Κριτήρια περιβάλλοντος :

Εξετάζεται και εκτιμάται η περιοχή και η συγκεκριμένη θέση του οικοπέδου, το οποίο πρέπει να έχει τις ανάλογες διαστάσεις και να είναι μακριά αρχαιολογικών χώρων, τουριστικών εγκαταστάσεων, λαμβάνεται δε μέριμνα ούτως ώστε από την λειτουργία του σφαγείου να μην προκαλούνται δυσμενείς επιπτώσεις στην υγιεινή του περιβάλλοντος και του φυσικού τοπίου.

2. Οι από τεχνικής και υγειονομικής απόψεως αναγκαίες ελάχιστες απαιτήσεις για την χορήγηση άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης σφαγείου ή πτηνοσφαγείου είναι οι παρακάτω :

Οικόπεδο εκτός πολεοδομικού σχεδίου που η ελάχιστη απόσταση από την τελευταία κατοικία να είναι 500 μέτρα.

Απαιτούμενη έκταση οικοπέδου για Σφαγεία δυναμικότητος:

Δυναμικότητα μεγαλύτερη από 3000 Τ. κρέας ετησίως    =  45 στρέμματα

Δυναμικότητα ίση με  1000 έως 3000 Τ. κρέας ετησίως  =  25 στρέμματα

Δυναμικότητα μεγαλύτερη από 100 Τ. και μικρότερη από 1000Τ. =  5 στρέμματα

 

Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι είναι, προκειμένου για Σφαγείο οπληφόρων ζώων:

ΑΚΑΘΑΡΤΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ

Αποδυτήρια και τουαλέτα, σταύλοι  αναμονής στεγασμένοι, χώρος καθαρισμού αυτοκινήτων μεταφοράς ζώων, χώρος σφαγής και αφαίμαξης, χώρος εκδοράς και κοπής άκρων και κεράτων, ψυκτικός θάλαμος για την συγκέντρωση των δερμάτων και λοιπών αποβλήτων.

ΚΑΘΑΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ

Αποδυτήρια και τουαλέτα, χώρος εκσπλαχνισμού, δωμάτιο τριχινοσκόπησης- εφόσον σφάζονται χοίροι, δωμάτιο για την επεξεργασία στομάχων και εντέρων, ψυκτικός θάλαμος για τα σφάγια προς εργαστηριακή διερεύνηση, ψυκτικός θάλαμος συντήρησης.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ

Χώρος υλικών καθαριότητος και καθαρισμού, Χώρος λογιστικής διατήρησης στοιχείων και μηχανογραφικών συστημάτων κ.λ.π., μηχανοστάσιο-ηλεκτροστάσιο.

 

Οι ελάχιστοι απαιτούμενοι χώροι είναι, προκειμένου για Πτηνοσφαγείο:

ΑΚΑΘΑΡΤΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ

Αποδυτήρια και τουαλέτα, στεγασμένος χώρος υποδοχής και ανάρτησης πτηνών, χώρος σφαγής, αφαίμαξης και αποπτίλωσης.

ΚΑΘΑΡΗ  ΠΕΡΙΟΧΗ

Αποδυτήρια και τουαλέτα, χώρος εκσπλαχνισμού και πρόψυξης, ψυκτικός χώρος συντήρησης.

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ  ΧΩΡΟΙ

Χώρος υλικών καθαριότητος και καθαρισμού, Χώρος λογιστικής διατήρησης στοιχείων και μηχανογραφικών συστημάτων κ.λ.π., μηχανοστάσιο - ηλεκτροστάσιο.

Διαδικασία

Βήμα 1 : ο δικαιούχος συμπληρώνει αίτηση στα γραφεία των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων όπου βρίσκεται η έδρα της υπό ίδρυση επιχείρησης και υποβάλλει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήμα 4 : Αποφασίζει δε κατά περίπτωση ο Νομάρχης ή ο Περιφερειάρχης για την χορήγηση ή μη της άδειας και κοινοποιείται στον αιτούντα η άδεια σκοπιμότητας. Σημειώνεται ότι για δυναμικότητα Σφαγείων μέχρι οκτακοσίων (800) τόνων κρέατος ετησίως, η άδεια σκοπιμότητας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται από τον Νομάρχη της οικείας περιοχής, ενώ για δυναμικότητα οκτακοσίων ενός (801) τόνων κρέατος και άνω ετησίως, η παραπάνω άδεια χορηγείται από τον Περιφερειάρχη. Χορήγηση άδειας λειτουργίας Για την έναρξη λειτουργίας σφαγείου απαιτείται, ανεξάρτητα από κάθε άλλη άδεια που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας. Αυτή χορηγείται με απόφαση του Νομάρχη στην περιφέρεια του οποίου εγκαταστάθηκε το σφαγείο, που εκδίδεται μετά από εισηγητική έκθεση που συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Κτηνιατρικής Υπηρεσίας και υπό την προϋπόθεση ότι τηρήθηκαν οι διατάξεις του παρόντος άρθρου και οι όροι της άδειας σκοπιμότητας ίδρυσης του σφαγείου και ότι περατώθηκαν όλες οι εργασίες οικοδόμησης, μηχανολογικές κλπ. συμπεριλαμβανομένης της διάθεσης των λυμάτων και της περίφραξης. Αριθμός έγκρισης εγκατάστασης Μετά την χορήγηση της άδειας λειτουργίας, η Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α., υποβάλλει τον φάκελο της αίτησης και την απόφαση άδειας λειτουργίας στην Δ/νση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ. Η παραπάνω Δ/νση λαμβάνοντας υπόψη Α) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά Β) Τις τυχόν υποβληθείσες επώνυμες πληροφορίες Γ) Την έκθεση αυτοψίας των κτηνιάτρων της Δ/νσης ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ. Γνωμοδοτεί για την χορήγηση αριθμού έγκρισης της εγκατάστασης στην Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής. Με απόφαση της Γενικής Δ/νσης Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ, χορηγείται αριθμός έγκρισης στην εγκατάσταση, ο οποίος γνωστοποιείται από την Κτηνιατρική Αρχή της Ν.Α. στην επιχείρηση με αποδεικτικό παραλαβής. Η Δ/νση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ καταρτίζει και τηρεί τον Εθνικό κατάλογο των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων, ο οποίος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Ισχύς της άδειας σκοπιμότητας

Εντός έτους από την έκδοση της άδειας σκοπιμότητας οφείλει ο φορέας να προβεί στην έναρξη εργασιών ίδρυσης της μονάδας, με βάση τη συγκεκριμένη μελέτη.

Η προθεσμία έναρξης των εργασιών της υπό ίδρυση μονάδας μπορεί να παραταθεί για ένα έτος με απόφαση της  Αρχής που τη χορήγησε με σύμφωνη γνώμη της αρμόδιας επιτροπής.

Εφόσον παρέλθουν οι ανωτέρω προθεσμίες, χωρίς να έχουν αρχίσει εργασίες κατασκευής, η χορηγηθείσα άδεια σκοπιμότητας προς ίδρυση σφαγείου παύει αυτομάτως να ισχύει.

Αναστολή – Ανάκληση  έγκρισης

Η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης εγκατάστασης και της δραστηριότητας αυτής γίνεται με απόφαση του Νομάρχη όταν προκύψουν υγειονομικοί κυρίως ή λοιποί λόγοι, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της αρμόδιας Περιφερειακής ενότητας.

Η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη γνωστοποιείται στην Δ/νση ΚΔΥ του ΥΠΑΑΤ και ακολουθεί η αναστολή ή η ανάκληση του αριθμού έγκρισης με απόφαση του προϊσταμένου της Γενικής Δ/νση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ.

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Ανά Νομό

Συναρμόδιες Αρχές: Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας (ΚΔΥ),

Γενική Δν/ση Κτηνιατρικής του ΥΠΑΑΤ

Καπνοκοπτηρίου 6, 10433

Τηλέφωνο: 210-2125751

Fax: 210-8229188

e-mail: Ka6u027@minagric.gr

http://www.minagric.gr

Σχετικά Links: www.minagric.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

1. Δ/νσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών ενοτήτων

2. Γενική Δ/νση Κτηνιατρικής, Δ/νση ΚΔΥ

Δ/νση: Καπνοκοπτηρίου 6, 104 33

Τηλ.: 210 – 2125751

Fax: 210- 8229188

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: M.75 - Veterinary activities, M.75.0 - Veterinary activities
Σημαντικά Θέματα: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ