Διασυνοριακά-Χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων (οχημάτων)

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Εμπλεκόμενοι φορείς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Διευθύνσεις Πολεοδομίας, Χωροταξίας και Περιβάλλοντος [Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις]

Κωδικός Υπηρεσίας: 4005

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εξαρτάται από τις κατά τόπους Υπηρεσίες Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

Κόστος: Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: Π.Δ. 78/88

Περιγραφή

Διαδικασία, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων. Επιχείρηση που επισκευάζει και συντηρεί οχήματα.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αρχιτεκτονικά σχέδια του κτιρίου του συνεργείου.
  Σε τρία αντίτυπα, σε κλίμακα 1: 50 και σε περίπτωση μεγάλων συνεργείων 1:100 που να εμφανίζουν τις κατόψεις όλων των επιπέδων του κτιρίου του συνεργείου, με όλα τα στοιχεία του και τους βοηθητικούς χώρους, τη θέση των κεκλιμένων επιπέδων με τη διαστασιολόγησή τους (πλάτη, κλίσεις, ακτίνα καμπυλότητας κλπ) όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τη θέση των μηχανημάτων, την ηλεκτρική εγκατάσταση (πίνακας και θέση φωτιστικών σωμάτων), υπάρχουσες τάφρους επιθεώρησης και συστήματα αποχέτευσης δαπέδου καθώς και υπόμνημα με πλήρη εμβαδομέτρηση των χώρων, καθώς επίσης και ενδεικτική τομή όπου θα εμφαίνονται τα ύψη των χώρων, η κλίση των ράμπων και η θέση των δαπέδων σε σχέση με τη στάθμη του πεζοδρομίου και του περιβάλλοντος χώρου
 • Γραμμάτιο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ. 23,50 €
 • Ειδικότερα για τα βαφεία, απαιτείται μελέτη υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό η οποία να περιγράφει και το επιλεγόμενο σύστημα αντιρρύπανσης και από την οποία να προκύπτει ότι επιτυγχάνεται κατακράτηση των διαλυτών τουλάχιστον στα ποσοστά που αναφέρονται στο άρθρο 9 του Ν. 1575/85
 • Μελέτη σε τρία αντίτυπα, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό ή Τεχνολόγο Μηχανικό, των μηχανημάτων και αεραγωγών του εξαερισμού και προσαγωγής νωπού αέρα στις αίθουσες του συνεργείου
 • Προϋπολογισμό της απαιτούμενης για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δαπάνης σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένα από τον υπεύθυνο Διπλ/χο Μηχανολόγο Μηχανικό που συνέταξε τις μελέτες
 • Τεχνική έκθεση σε τρία αντίτυπα υπογεγραμμένη από τον κατά νόμο υπεύθυνο που συνέταξε τη μελέτη και στην οποία πρέπει να περιγράφονται λεπτομερώς η κατασκευή του κτιρίου, και οι εντός αυτού μηχανολογικές εγκαταστάσεις και συσκευές
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντος την άδεια και του Διπλ/χου Μηχανικού ή Τεχνολόγου Μηχανικού, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το κτίριο όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το συνεργείο βρίσκεται σε περιοχή στην οποία η χρήση δεν απαγορεύεται από τις ισχύουσες διατάξεις και ότι τηρούνται οι αποστάσεις που προβλέπονται από το άρθρο 1 του Π.Δ. 78/88
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του αιτούντος την άδεια ότι δεν υπάγεται στις στερήσεις του άρθρου 19 του Ν. 1763/88 από αμετάκλητη καταδίκη για ανυποταξία ή λιποταξία.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διπλ/χου Μηχανικού, στην οποία θα δηλώνεται ότι ο εκπεμπόμενος συνολικά θόρυβος θα είναι μικρότερος από τα ανώτατα όρια που καθορίζονται στο άρθρο 2, παρ. 5 του Π.Δ. 1180/81 ή από άλλες σχετικές διατάξεις
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν απαγορεύεται από το καταστατικό της πολυκατοικίας ή ίδρυση και λειτουργία συνεργείου

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης, σύμφωνα με τα υποδείγματα του Π.Δ. 143/89 για τα εκτός σχεδίου επί των εθνικών οδών ιδρυόμενα συνεργεία που αποτελούν εγκαταστάσεις κατά την έννοια του άρθρου 24 του Β.Δ. 465/70
 • Αίτηση
 • Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής.

Προϋποθέσεις

1.Να επιτρέπεται η εγκατάσταση συνεργείου (εργαστήρια χαμηλής όχλησης) από τις χρήσεις γης 2.Να πληροί τους περιβαντολλογικούς όρους του Ν. 1650/ 863.Το κτίριο όπου θα εγκατασταθεί το συνεργείο να διαθέτει την ελάχιστη ωφέλιμη επιφάνεια μετά των βοηθητικών χώρων και το ελάχιστο ύψος στους χώρους εργασίας που προβλέπονται από το Π.Δ. 78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα4.Να πληρούνται οι αποστάσεις ασφαλείας του άρθρου 1 του Π.Δ.78/ 88 όπως αυτό ισχύει σήμερα

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στη Διεύθυνση Μεταφορών, Επικοινωνιών της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης συνεργείων επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικό Link: www.yme.gr, http://www.yme.gr/index.php?getwhat=1&oid=549&id=&tid=549

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΏΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Κατά τόπους Υπηρεσίες Μεταφορών Νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων

Τύπος Υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Ανά Νομό

Στοιχεία Αρχής Διεκπεραίωσης: ΤΗΛ. 210-6081441-3 210-6081446 Λ. Μεσογείων 448  15342 ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

E-mail: dto@yme.gov.gr

 

Πρακτική Βοήθεια

ΚΛΑΔΟΣ ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.45.2 - Maintenance and repair of motor vehicles
Σημαντικά Θέματα: ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Κοινά: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Θέματα: Establishment and operation of a company, Vehicles (in general)