Διασυνοριακά - Χορήγηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4031

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Ένας (1) μήνας

Κόστος: -

Nομικό Πλαίσιο: Π.Δ.116/08,Ν.2323/95 όπως ισχύει

Περιγραφή

Οι παραγωγικές άδειες για τις λαϊκές αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας διακρίνονται κατά το περιεχόμενό τους ανάλογα με τα παραγόμενα πιστοποιημένα και με επισήμανση διατιθέμενα προϊόντα βιολογικής γεωργίας, ως κατωτέρω: α) Αβγών σφραγισμένων με τον διακριτικό αριθμό του παραγωγού. β) Ανθέων, φυτών, φυτάριων πού προορίζονται προς φύτευση για την παραγωγή φυτών. γ) Οπωροκηπευτικών . δ) Ελιών . ε) Λαδιού τυποποιημένου σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 275610/30-10-03 (Β΄ 1616) των Υπουργών Οικονομίας-Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης-Τροφίμων . στ) Μελισσοκομικών προϊόντων. ζ) Ξηρών καρπών στην φυσική τους κατάσταση. η) Οσπρίων (φασόλια, φακές κ.λ.π.). θ) Λοιπών αγροτικών προϊόντων στην φυσική τους κατάσταση για τα οποία εφαρμόζονται οι εκάστοτε ρυθμίσεις της Εθνικής ή Κοινοτικής νομοθεσίας κατά την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ( π.χ. Εδώδιμων φυτών-μανιταριών κτλ). ι) Παραδοσιακών πιστοποιημένων οικοτεχνικών αγροτικών προϊόντων συσκευασμένων - τυποποιημένων και μεταποιημένων (π.χ μαρμελάδες, κομπόστες, γλυκά του κουταλιού, κρασί, τσίπουρο, τσικουδιά, ρακί, προϊόντα τομάτας κτλ), παρασκευασμένων από πιστοποιημένες πρώτες ύλες πρωτογενούς βιολογικής παραγωγής του ιδίου του παραγωγού πιστοποιημένα και στη διαδικασία παρασκευής τους και βοτάνων-αρτυμάτων, πού δεν έχουν υποστεί βιομηχανική επεξεργασία. ια) Πουλερικών νωπών. Τα ανωτέρω προϊόντα, για να διατεθούν στις λαϊκές αγορές προϊόντων βιολογικής γεωργίας, πρέπει να πληρούν τις διατάξεις της Κοινοτικής και Εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής επισήμανσης και διάθεσης, όπως εκάστοτε ισχύει.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • (Παραγωγοί) Αντίγραφο : Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους
 • (Παραγωγοί) Αντίγραφο : της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
 • (Παραγωγοί) Αντίγραφο θεωρημένου βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή βεβαίωση κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α.
 • (Παραγωγοί) Αντίγραφο της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης.
 • (Παραγωγοί) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του άρθρου 3 του Π.Δ. 51/06 όπως ισχύει, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • (Παραγωγοί) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθμ. 245090/31-1-06 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ.3 του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού ( ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου.
  Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του οργανισμού ελέγχου και πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο επιχειρηματίας.
 • (Παραγωγοί) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και το έγγραφο πιστοποίησης (γραπτή βεβαίωση ) (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 245090/31-1-06 και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την ΚΥΑ 336650/22-12-06) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198)του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 • (Παραγωγοί) Υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του ν.2690/1999 (Α΄45) “Κύρωση του Κώδικά Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ειδικότερα του εντύπου του άρθρου 8 του ν.1599/86
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • (Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Π.Β.Γ.) Αντίγραφο του Μητρώου των μελών της, θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας του.
 • (Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Π.Β.Γ.) Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής του άρθρου 6 του παρόντος π.δ η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών, από την ημερομηνία έκδοσής της.
 • (Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Π.Β.Γ.) Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου, που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ή άλλης αρμόδιας αρχής στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων.
  Κατά την έννοια της παραγρ.3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αρίθμ.245090/31-1-06 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού ( ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου.
 • (Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Π.Β.Γ.) Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και του έγγραφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α 245090/31-1-06 και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την Υ.Α 336650/22-12-06)
  Από το οποίο να προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου» για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που θα εμπορεύονται στη λαϊκή αγορά όπως αναφέρεται στην άδεια προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
 • (Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Π.Β.Γ.) Καταστατικό του Συνεταιρισμού ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων παραγωγών.
 • (Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών Π.Β.Γ.) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, του εκπροσώπου της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων των παραγωγών.
  Να αναφέρεται. Ότι η Συνεταιρική Οργάνωση ή η/οι αναγνωρισμένη/ες ομάδα/ες των παραγωγών έχει/ουν ενταχθεί, ως νομικό/ά πρόσωπο/α, στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων . Ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων των παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • (Φυσικά πρόσωπα ως μέλη Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων παραγωγών) Όμοια με (Ενδιαφερόμενοι παραγωγοί)
 • Αίτηση

Προϋποθέσεις

 

Παραγωγική άδεια πωλητή για τις Λαϊκές Αγορές Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας δικαιούνται φυσικά πρόσωπα μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν την ελληνική ιθαγένεια, την ιθαγένεια άλλου κράτους – μέλους της Ε.Ε., οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες, οι ομογενείς Παλιννοστούντες από την πρώην Ε.Σ.Σ.Δ. ή την περιοχή του Πόντου και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα νόμιμα και αδιάλειπτα τουλάχιστον κατά τα τελευταία πέντε (5) έτη και κατέχουν την προβλεπόμενη από το π.δ.150/06 (Α΄ 160) απόφαση χορήγησης ή ανανέωσης της άδειας διαμονής, καθώς και οι Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή οι αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών αυτοτελώς, οι οποίες ελέγχονται και πιστοποιούνται ως ομάδες βιοκαλλιεργητών και πωλούν τα προϊόντα για λογαριασμό τους και με την επωνυμία τους σύμφωνα με τα οριζόμενα:

στον Κανονισμό (ΕΟΚ) 2092/91(L 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής» όπως έχει τροποποιηθεί, από δε 1.1.2009 στον Κανονισμό (ΕΚ) 834/2007 (L 189)  του Συμβουλίου “για τη βιολογική παραγωγή και επισήμανση των βιολογικών προϊόντων και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91”». και στην Κ.Υ.Α. αρίθμ.245090/31-1-06 (Β΄ 157) των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, «Καθορισμός συμπληρωματικών Μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου «Περί του βιολογικού τρόπου παραγωγής γεωργικών προϊόντων και των σχετικών ενδείξεων στα γεωργικά προϊόντα και είδη διατροφής», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι ανωτέρω δικαιούχοι πρέπει να ασχολούνται προσωπικά με την καλλιέργεια γης, ιδιόκτητης ή μισθωμένης, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 50% του ετήσιου συνολικού εισοδήματός τους προέρχεται από την γεωργική βιολογική εκμετάλλευση. Εισοδήματα που προέρχονται από εκμετάλλευση ακινήτων, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό του εισοδήματος σύμφωνα με τα οριζόμενα ανωτέρω και δεν δημιουργούν κώλυμα για την χορήγηση της άδειας.

Οι νέοι αγρότες (νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα) που δεν έχουν υπερβεί το 40ο  έτος ηλικίας, δεν απαιτείται, να αποκομίζουν από την απασχόλησή τους  σε αγροτική εργασία το 50% του εισοδήματός τους, για  τα (2) δύο πρώτα συνεχή έτη.

3.Οι δικαιούχοι των αδειών πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο  έτος.

 

Διαδικασία

Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση παραγωγικής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας,, υποβάλλουν αιτήσεις μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως ακολούθως: α) Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθηνών-Πειραιώς (Ο.Λ.Α Α-Π), εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια της περιφέρειας της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αθηνών-Πειραιώς. β) Στον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης (Ο.Λ.Α.Θ), εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στην Περιφέρεια της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Θεσσαλονίκης. γ) Στην οικεία Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, εφόσον κατοικούν ή διαμένουν μόνιμα στα διοικητικά όρια μίας εκ των υπολοίπων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της Χώρας. Μετά την εξέταση των υποβαλλόμενων δικαιολογητικών χορηγούνται παραγωγικές άδειες από το Δ.Σ των Οργανισμών Λαϊκών Αγορών/ από τα οικεία Ν.Σ των λοιπών Ν.Α της χώρας ή από τις Υπηρεσίες αρμόδιες για θέματα λαϊκών αγορών κατόπιν εξουδιοδότησης του Ν.Σ

Έκδοση της σχετικής άδειας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Νομοθετούσα Αρχή: Δ/νση Τιμών Τροφίμων –Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

 

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Ανά Νομό

 

Σχετικά Links: www.gge.gr,www.olaap.gr ,www.olath.gr

 

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: ΔΔ/νση Τιμών Τροφίμων –Ποτών της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας ,Οργανισμοί Λαϊκών Αγορών Αθήνας- Πειραιά ,Θεσσαλονίκης ,Τμημάτων Εμπορίου της Χώρας

 

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods