Άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4012

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/Β΄)

Κόστος: Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 90€, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 90€,ενσημοχαρτόσημο Μ.Τ.Σ αξίας 90€.

Nομικό Πλαίσιο: Άρθρο 2 παρ.2 του Ν.2168/93 (ΦΕΚ 147-τ.Α΄), άρθρα 5 & 6 της 3009/2/84-δ από 27.7.2004(ΦΕΚ 1208-τ.Β΄)Υ.Α

Περιγραφή

Ο έμπορος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, πουλά-διαθέτει όπλα & λοιπά αντικείμενα χαρακτηριζόμενα ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα τα οποία πρέπει να πληρούν ορισμένες βάσει νόμου προϋποθέσεις για να μπορούν να αγοράσουν και εν συνεχεία να κατέχουν νόμιμα τα εν λόγω είδη.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου στην οποία μνημονεύονται τα στοιχεία των όπλων & λοιπών αντικειμένων των οποίων ζητείται η κατοχή ως συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενεικών κειμηλίων
  (α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. (β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
 • Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων
  Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α΄) και σύμφωνα με τις διακρίσεις του εδαφίου γ΄ της παρούσης.
  - Με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας, αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο υποβάλλονται επιπλέον των ανωτέρω και τα εξής δικαιολογητικά: α. Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε. β. Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Δύο (2) Πρόσφατες φωτογραφίες
 • Οι προβλεπόμενες από την υπ' αριθ. 3009/2/84-δ από 27.7.2004 Υ.Α(ΦΕΚ 1208-τ.Β΄)κατά περίπτωση βεβαιώσεις-υπεύθυνες δηλώσεις και δημόσια έγγραφα, περί χαρακτηρισμού και προέλευσης των κατεχομένων ειδών

Προϋποθέσεις

Η άδεια εμπορίας όπλων και λοιπών αντικειμένων που χαρακτηρίζονται ως συλλεκτικά, ιστορικά ή οικογενειακά κειμήλια δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:

α) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.

β)Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93.

γ) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την έκτιση ή άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.

Επίσης η άδεια δεν χορηγείται:

α)Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον Ν.2168/93 και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις.Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.

β) Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Ν.2168/93.

Η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της εν λόγω άδειας σε άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για τις παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο, οι ως άνω προϋποθέσεις-κωλύματα εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων,για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.

Διαδικασία

Βήμα 1: Υποβάλλεται η αίτηση και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά της πρώτης φάσης, εντός του πρώτου εξάμηνου κάθε ημερολογιακού έτους.

Βήμα 3:: Η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων της, με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εαν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας.

Βήμα 2:: Η ως άνω αστυνομική υπηρεσία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη συνέχεια ιεραρχικά, με τις προτάσεις της, στην αρμόδια για την έκδοση της ζητουμένης άδειας, υπηρεσία.

Βήμα 6: Η αρμόδια για την έκδοση της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προυποθέσεις και σε θετική περίπτωση, χορηγεί την εν λόγω άδεια.Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκομισθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται το σχετικό αίτημα, με αιτιολογημένη απόφασή της που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: Κατά τόπους Αστυνομικές Διευθύνσεις
Διευθύνσεις Ασφαλείας Αττικής & Θεσσαλονίκης

Σχετικά Links: http://www.astynomia.gr/

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: Κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.46.1.8 - Agents specialised in the sale of other particular products