Άδεια ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4022

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 50 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Κόστος: 10.000 € (Παράβολο 10.000 ευρώ υπέρ Δημοσίου)

Nομικό Πλαίσιο: N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α') ΆΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 /Α') Υ.Α.63893/ΙΑ/3-6-2010 (ΦΕΚ 774/Β')

Περιγραφή

Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα

Προϋποθέσεις

 

Η Άδεια Ίδρυσης ΚΕ.Μ.Ε χορηγείται σε :

Α. Σε φυσικά πρόσωπα εφόσον  ο αιτών έχει

-Συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

-έχει μόνιμη εγκατάσταση σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Δεν  έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α')

-Δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού  ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

-Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος

-Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

-Δεν έχει την ιδιότητα του  δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α.

Β. ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε Ενώσεις Προσώπων

-Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις  πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων

Γ. ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

-Η καταστατική έδρα του Νομικού Προσώπου να βρίσκεται σε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του να αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

- Αν οι μετοχές του νομικού προσώπου ανήκουν σε κεφαλαιουχική εταιρεία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά νόμο εκπροσώπου της κεφαλαιουχικής εταιρείας.

-Το Νομικό Πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

-Να μη συντρέχουν στο πρόσωπο των μετόχων ή εταίρων  του Νομικού Προσώπου οι ιδιότητες του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

-Οι προϋποθέσεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα  πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά Νόμο Υπευθύνου προς το Υπουργείο Παιδείας

 

Διαδικασία

Ο πολίτης καταθέτει το φάκελλο για τη χορήγηση άδειας ίδρυσης Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εκδίδεται υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βήμα 1: Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΔΒΜΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συνημμένος στην έντυπη αίτηση κατατίθεται φάκελος, ο οποίος πε− ριλαμβάνει σε 3 αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντί− γραφα), τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται από το ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου και με αναφορά στην αίτηση όλων των συνημμένων δικαιολογητικών.

Βήμα 2: Η αίτηση συνοδευόμενη από τους σχετικούς φακέλους, διαβιβάζεται στο ΕΚΕΠΙΣ.

Βήμα 3: Εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης, γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του ΚΕΜΕ, καθώς και οτιδήποτε άλλου κρίνεται σκόπιμο για την έκδοση άδει− ας λειτουργίας και πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των προϋποθέσε− ων και κριτηρίων που προβλέπονται στο ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υ.α63893/ΙΑ/3-6-2010 (ΦΕΚ 774 Β').

Βήμα 4: Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, επισημαίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και καλείται ο ενδιαφερόμενος να προβεί στη διόρθωσή τους εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας.

Βήμα 5: Στη συνέχεια το Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό ΠΔΒΜΘ Η ανωτέρω γνώμη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλεται στον Υπουργό δια της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− μάτων και καταχωρείται στο Μητρώο ΚΕΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου.

Υπουργική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός 3 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 344 23 17 ΦΑΞ: 210 344 33 94 E-MAIL: keme@ypepth.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι:
www.minedu.gov.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:
ΥΠΟ

Πρακτική Βοήθεια

Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ως επιχειρήσεις δεν έχουν άμεσο αναπτυξιακό χαρακτήρα και συνεπώς λόγω του μεγέθους τους δεν μπορούν αν υπαχθούν στο ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος)
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5 - Other education, P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ