Άδεια λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4036

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 3 μήνες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσµεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Κόστος: Παράβολο 10.000 ευρώ υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό με IBAN: GR81 0110 1250 0000 1255 4002 795 της Εθνικής Τράπεζας

Nομικό Πλαίσιο: N. 3696/2008 (ΦΕΚ 177/Α') ΆΡΘΡΟ 45 ΤΟΥ Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71 /Α') Υ.Α.63893/ΙΑ/3-6-2010 (ΦΕΚ 774/Β')

Περιγραφή

Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης είναι πάροχοι μεταλυκειακής μη τυπικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στην Ελλάδα

Γενικά Δικαιολογητικά

 • (Σε περίπτωση σύμπραξης με ιδρύματα της αλλοδαπής:) Επικυρωμένο αντίγραφο της συμφωνίας σύμπραξης με το ίδρυμα της αλλοδαπής σε επίσημη μετάφραση, στο οποίο να συμπεριλαμβάνονται όσα αναφέρονται στα σημεία α, β, γ, δ, ε και στ της παραγράφου 2 του άρθρου 10 του ν. 3696/2008. Σε περίπτωση που τα σημεία α, β, γ, δ, ε και στ εδάφιο i δεν συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία σύμπραξης με ίδρυμα της αλλοδαπής, προσκομίζεται οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο αποδεικτικό μέσο τεκμηρίωσης της συνδρομής των παραπάνω σημείων.
 • (Σε περίπτωση σύμπραξης με ιδρύματα της αλλοδαπής:) Νόμιμη αναγνώριση του ιδρύματος της αλλοδαπής από τις αρμόδιες εθνικές αρχές της χώρας του και πιστοποίησή του εφόσον απαιτείται σύμφωνα με το δίκαιο της έδρας του.
 • Αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: Συνοδεύεται από σχετικό εισηγητικό σημείωμα, στο οποίο αναφέρονται: α) Η ονομασία κάθε προσφερόμενης ειδικότητας στην ελληνική και τουλάχιστον σε μια ξένη γλώσσα. β) Η ελάχιστη διάρκεια των σπουδών.
 • Βεβαίωση του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου ότι επιτρέπεται η λειτουργία ιδιωτικού εκπαιδευτηρίου στη συγκεκριμένη περιοχή (χρήση γης)
 • Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αναγνωρισμένης τράπεζας με εγκατάσταση σε κράτος − μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ποσού πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών του Διευθυντή
 • Θεωρημένα από το αρμόδιο πολεοδομικό γραφείο σχέδια του κτηρίου που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί.
 • Κατάλογος και προσόντα διδασκόντων
 • Οικοδομική άδεια για χρήση εκπαίδευσης θεωρημένη από το αρμόδιο Πολεοδομικό Γραφείο.
 • Ορισμός Διευθυντή του Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης από τον ιδιοκτήτη του.
 • Παράβολο 10.000 ευρώ υπέρ του Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης Δομών Διά Βίου Μάθησης, το οποίο κατατίθεται στο λογαριασμό με IBAN: GR81 0110 1250 0000 1255 4002 795 της Εθνικής Τράπεζας
 • Πιστοποιητικό γέννησης του Διευθυντή ή αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 • Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία για κτίριο εκπαίδευσης.
 • Πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου της κατοικίας του Διευθυντή περί μη πτωχεύσεως
 • Πράξη ορισμού προσωπικού πυρασφάλειας
 • Σχέδιο Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΚΕΜΕ
 • Τριετής οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΚΕΜΕ και ο αριθμός του εκτιμώμενου προσωπικού (διοικητικού και διδακτικού) που πρόκειται να απασχοληθεί και των σπουδαστών που πρόκειται να φοιτήσουν.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διευθυντή ότι δεν έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα, σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διευθυντή ότι δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων του.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διευθυντή ότι δεν έχει περιέλθει σε κατάσταση πτώχευσης.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/86 του Διευθυντή ότι δεν συντρέχει στο πρόσωπό του η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου δικαστικής χρήσης για τον Διευθυντή (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, όταν αυτό εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του Διευθυντή (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, όταν αυτό εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)
 • Φορολογική ενημερότητα του Διευθυντή (Το ανωτέρω δικαιολογητικό αναζητείται υποχρεωτικά αυτεπάγγελτα, όταν αυτό εκδίδεται από ημεδαπές αρχές)

Προϋποθέσεις

 

Η Άδεια Ίδρυσης ΚΕ.Μ.Ε χορηγείται σε :

Α. Σε φυσικά πρόσωπα εφόσον  ο αιτών έχει

-Συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

-έχει μόνιμη εγκατάσταση σε Κράτος-Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Δεν  έχει καταδικαστεί ή παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 9 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007 ΦΕΚ 26 Α')

-Δεν έχει απολυθεί από θέση δημοσίου υπαλλήλου ή ιδιωτικού εκπαιδευτικού  ή διδάσκοντος στα φροντιστήρια ή κέντρα ξένων γλωσσών για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.

-Είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος

-Δεν έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

-Δεν έχει την ιδιότητα του  δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού ή υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ και Ο.Τ.Α.

Β. ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

Σε Ενώσεις Προσώπων

-Όλες οι ανωτέρω προϋποθέσεις  πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά σε όλα τα μέλη της Ένωσης Προσώπων

Γ. ΣΕ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

-Η καταστατική έδρα του Νομικού Προσώπου να βρίσκεται σε χώρα κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης

-Ο σκοπός του, σύμφωνα με το καταστατικό του να αφορά αποκλειστικά την παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης

- Αν οι μετοχές του νομικού προσώπου ανήκουν σε κεφαλαιουχική εταιρεία, οι ανωτέρω προϋποθέσεις που ισχύουν για τα φυσικά πρόσωπα πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά νόμο εκπροσώπου της κεφαλαιουχικής εταιρείας.

-Το Νομικό Πρόσωπο να μην έχει κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης

-Να μη συντρέχουν στο πρόσωπο των μετόχων ή εταίρων  του Νομικού Προσώπου οι ιδιότητες του δημοσίου υπαλλήλου, υπαλλήλου Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α.

-Οι προϋποθέσεις που αφορούν τα φυσικά πρόσωπα  πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του κατά Νόμο Υπευθύνου προς το Υπουργείο Παιδείας

 

Διαδικασία

Ο πολίτης καταθέτει το φάκελλο για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στο Τμήμα Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με τα ανωτέρω δικαιολογητικά και εκδίδεται υπουργική απόφαση για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Βήμα 1: Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας ΚΕΜΕ, υποβάλλεται στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΔΒΜΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συνημμένος στην έντυπη αίτηση κατατίθεται φάκελος, ο οποίος πε− ριλαμβάνει σε 3 αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντί− γραφα), τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ορίζονται από το ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου και με αναφορά στην αίτηση όλων των συνημμένων δικαιολογητικών.

Βήμα 2: Η αίτηση συνοδευόμενη από τους σχετικούς φακέλους, διαβιβάζεται στο ΕΚΕΠΙΣ.

Βήμα 3: Εξετάζονται λεπτομερώς όλα τα στοιχεία της αίτησης, γίνεται αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών, των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού που προορίζονται για τη λειτουργία του ΚΕΜΕ, καθώς και οτιδήποτε άλλου κρίνεται σκόπιμο για την έκδοση άδει− ας λειτουργίας και πραγματοποιείται επιτόπια αυτοψία προκειμένου να ελεγχθεί η συνδρομή των προϋποθέσε− ων και κριτηρίων που προβλέπονται στο ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και στην υ.α63893/ΙΑ/3-6-2010 (ΦΕΚ 774 Β').

Βήμα 4: Εάν κριθεί ότι ορισμένες από τις διαπιστωθείσες ελλείψεις επιδέχονται διορθώσεων, επισημαίνονται οι αναγκαίες τροποποιήσεις και καλείται ο ενδιαφερόμενος να προβεί στη διόρθωσή τους εντός τασσόμενης εύλογης προθεσμίας.

Βήμα 5: Στη συνέχεια το Δ.Σ. του ΕΚΕΠΙΣ διατυπώνει γνώμη προς τον Υπουργό ΠΔΒΜΘ Η ανωτέρω γνώμη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3696/2008 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, υποβάλλεται στον Υπουργό δια της Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Ένωσης του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευ− μάτων και καταχωρείται στο Μητρώο ΚΕΜΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του ιδίου νόμου.

Υπουργική απόφαση για τη χορήγηση ή μη της άδειας λειτουργίας εκδίδεται εντός 3 μηνών από την υποβολή της σχετικής αίτησης

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η αίτηση για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας Κέντρου Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης υποβάλλεται ως την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους για το επόμενο σπουδαστικό έτος στη Διεύθυνση Ευρωπαϊκής Ένωσης του ΥΠΔΒΜΘ σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή. Συνημμένος στην έντυπη αίτηση κατατίθεται φάκελος, ο οποίος περιλαμβάνει σε 3 αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα), τα απαραίτητα δικαιολογητικά με αρίθμηση όλων των σελίδων του φακέλου και με αναφορά στην αίτηση όλων των συνημμένων δικαιολογητικών.

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Α. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37
151 80 ΜΑΡΟΥΣΙ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 344 23 17 ΦΑΞ: 210 344 33 94 E-MAIL: keme@ypepth.gr

Συναρμόδιες Αρχές:
ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι: www.minedu.gov.gr

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:
ΥΠΟ

Πρακτική Βοήθεια

Τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης ως επιχειρήσεις δεν έχουν άμεσο αναπτυξιακό χαρακτήρα και συνεπώς λόγω του μεγέθους τους δεν μπορούν αν υπαχθούν στο ν. 3299/2004 (Αναπτυξιακός Νόμος)
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5 - Other education, P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ