Άδεια Ίδρυσης Ιδιωτικού ΙΕΚ από Φυσικό Πρόσωπο ή Μεταβίβαση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4056

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 45 ηµέρες από την περιέλευση του αιτήµατος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρµόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία.

Κόστος: 293 €

Nομικό Πλαίσιο: Ν. 2009/1992 (ΦΕΚ 18Α'),ΥΑ Ζ/3378/1993(ΦΕΚ 356 Β') όπως τροποποιήθηκε και ισχύει(ΦΕΚ 722/Β'/1996)], ΥΑ ΣΤ/17029/2010 (ΦΕΚ 1177 Β') Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

Περιγραφή

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (ΙΕΚ) ΩΣ ΠΑΡΟΧΟΥ ΑΡΧΙΚΗΣ Ή ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτημα για τη χορήγηση του δικαιώματος χρήσης προσωνυμίας, με ακριβή αναφορά στη λέξη ή τις λέξεις που προτείνονται
 • Βεβαίωση εγγραφής ή προεγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο ή σε περίπτωση άρνησης εγγραφής, αρνητική βεβαίωση
 • Εάν δεν προκύπτει από την φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φυσικού προσώπου, ενυπόγραφη υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο ενδιαφερόμενος να δηλώνει α) ότι είναι πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους, εφόσον έχει συναφθεί σχετική διακρατική σύμβαση και β) ότι έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Πρωτότυπη απόδειξη καταβολής ποσού διακοσίων ενενήντα τριών (293) ευρώ στην Εμπορική Τράπεζα
 • Συμβολαιογραφικό έγγραφο μεταβίβασης
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του νέου ιδιοκτήτη ότι δεν προτίθεται να προβεί σε καμία αλλαγή κτηρίων και εργαστηριακού εξοπλισμού χωρίς την έγκριση του ΟΕΕΚ.
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του παλαιού ιδιοκτήτη ότι δεν έχει γίνει καμία αλλαγή στα κτήρια και τον εργαστηριακό εξοπλισμό
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας και λειτουργίας.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου ότι δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη και δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κάτωθι κωλύματα ή ασυμβίβαστα: α) η ιδιότητα του δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ΟΤΑ ή υπαλλήλου νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου β) τα κωλύματα του άρθρου 23 του ΠΔ 611/1977, όπως εκάστοτε ισχύει και γ) δεν έχει απολυθεί από θέση ιδιωτικού εκπαιδευτικού, για λόγους πειθαρχικούς ή για ανεπάρκεια κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 του φυσικού προσώπου, περί μη παραπομπής του με τελεσίδικο βούλευμα και περί μη καταδίκης του σε οποιαδήποτε ποινή για λιποταξία, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου του φυσικού προσώπου

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο ποινικού μητρώου του φυσικού προσώπου
  ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΑΛΛΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ: Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδυνάμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο, τούτο είναι δυνατό να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται ένορκη δήλωση με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του μεταβιβάζοντος τις άδειες (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Ασφαλιστική ενημερότητα του φυσικού προσώπου
 • Κοινή βεβαίωση των Διευθύνσεων Εποπτείας ιδιωτικών ΙΕΚ και Διεύθυνση Οικονομικού ΟΕΕΚ, ότι ο μεταβιβάζων έχει εκπληρώσει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις έναντι του ΟΕΕΚ (αναζητείται υπηρεσιακά)
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ προκειμένου για άρρενα αιτούντα
 • Φορολογική ενημερότητα του μεταβιβάζοντος τις άδειες (αναζητείται αυτεπάγγελτα)
  Επιπροσθέτως για τη μεταβίβαση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.
 • Φορολογική ενημερότητα του φυσικού προσώπου

Προϋποθέσεις

 

Για φυσικά πρόσωπα:

Μη καταδίκη για λιποταξία ή ποινή για κακούργημα, κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία σχετική με την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, έγκλημα κατά των ηθών και συκοφαντική δυσφήμιση. Μη παραπομπή με τελεσίδικο βούλευμα για τα προηγούμενα αδικήματα. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. Εγγραφή ή προεγγραφή στο τοπικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Το φυσικό πρόσωπο δεν τελεί υπό δικαστική απαγόρευση ή αντίληψη. Πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή οποιουδήποτε άλλου κράτους με σχετική διακρατική σύμβαση. Συμπλήρωση 18ου έτους ηλικίας.Πιστοποιητικό στρατολογίας τύπου Α.

Διαδικασία

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗΣ ΑΠΟ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Βήμα 1: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. ΓΙΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ Ή ΜΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΙΔΡΥΣΗΣ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΙΔΡΥΣΗΣ Ή ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΑΔΕΙΑΣ) ΚΤΗΡΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ, ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Βήμα 2: ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. (ΓΙΑ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

Βήμα 3: ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ Ο.Ε.Ε.Κ. (ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ή ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ/ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΚΤΗΡΙΟΥ)

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΘΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΗΜΑ

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Σχετικά Links: www.oeek.gr www.gsae.edu.gr

Σημειώσεις: Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

Τύπος υπηρεσίας: Εγκατάσταση

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης:

Ίδιος σε όλη την Ελλάδα ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Ο.Ε.Ε.Κ.)

www.oeek.gr

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ν. 3879/2010 (ΦΕΚ 163 Α')

www.gsae.edu.gr

 

Το νομοθετικό πλαίσιο βρίσκεται υπό καθεστώς αναθεώρησης.

Πρακτική Βοήθεια

Η συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα καθώς προετοιμάζει το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό σε σύγχρονες δεξιότητες για την αγορά εργασίας. Ευκαιρία για χρηματοδοτική υποστήριξη βρίσκεται μέσω της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 του ΕΣΠΑ.
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.4.1 - Post-secondary non-tertiary education
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ