Χορήγηση άδειας παραγωγού καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού πωλητή λαϊκών αγορών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4054

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Nομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας παραγωγού καλλωπιστικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού πωλητή λαϊκών αγορών

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφο : 1) της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης. 2) Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και 3) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
  • Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα.
  • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του 3 του Π.Δ. 51/06όπως ισχύει, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της.
  • Το νόμιμο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της παρ. 15 του άρθρου 1 του ν 2214/1994 (Α΄ 75) όπως ισχύει.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
    (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Αριθμό της απόφασης εγγραφής στο μητρώο φυτωριακών επιχειρήσεων (θα αναζητηθεί υποχρεωτικά υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)
  • Αριθμό των κατά περίπτωση φυτωριακών άδειών που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1564/1985 (Α΄ 164), όπως ισχύει και των Υπουργικών Αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ' εξουσιοδότησή του. (θα αναζητηθούν υποχρεωτικά υπηρεσιακά εφόσον έχουν εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)
  • Τον αριθμό του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή της βεβαίωσης του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (θα αναζητηθεί υποχρεωτικά υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)

Διαδικασία

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Παραγωγού Καλλωπιστικών φυτών και Πολλαπλασιαστικού υλικού πωλητή Λαϊκών Αγορών

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού Καλλωπιστικών φυτών και Πολλαπλασιαστικού υλικού πωλητή Λαϊκών Αγορών

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η αίτηση γίνεται προς:

- Νομαρχία….

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

 

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8 - Retail sale via stalls and markets, G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ