Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις ή οργανωμένες ομάδες παραγωγών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4049

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Nομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών σε πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις ή οργανωμένες ομάδες παραγωγών

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αντίγραφο : 1) της φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) του προηγούμενου έτους, για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης. 2)επίδειξη Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) του προηγούμενου έτους και 3) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
 • Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα.
 • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του 3 του Π.Δ. 51/06όπως ισχύει, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της
 • Βεβαίωση της τριμελούς επιτροπής για κάθε ένα μέλος, ως φυσικό πρόσωπο, δικαιούχου άδειας
 • Καταστατικό του συνεταιρισμού ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών
 • Ονομαστική κατάσταση των μελών του, θεωρημένη από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρα του
 • Το νόμιμο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της παρ. 15 του άρθρου 1 του ν 2214/1994 (Α΄ 75 ) όπως ισχύει
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Αριθμός μητρώου του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή τον αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (θα αναζητηθεί υποχρεωτικά υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)

Διαδικασία

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών σε Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών σε Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η αίτηση γίνεται προς:

- Νομαρχία….

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ