Χορήγηση άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις ή αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4048

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Nομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας πωλητή λαϊκών αγορών σε πρωτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις ή αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Γενικά Δικαιολογητικά

  • ΑΙΤΗΣΗ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
    Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (2), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: «Η Συνεταιρική Οργάνωση ή η/οι αναγνωρισμένη/ες ομάδα/ες των παραγωγών έχει/ουν ενταχθεί, ως νομικό/ά πρόσωπο/α, στο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων και ο τρόπος διάθεσης της συνολικής παραγωγής της Πρωτοβάθμιας Συνεταιριστικής Οργάνωσης ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων των παραγωγών, καθώς και το ύψος αυτής που θα διατεθεί στις Λαϊκές Αγορές Βιολογικών Προϊόντων είναι……………….»
    (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Αντίγραφο του Μητρώου των μελών της, θεωρημένο από την αντίστοιχη Δ.Ο.Υ. της έδρας
  • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του 3 του Π.Δ. 51/06όπως ισχύει, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του εντύπου της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και του έγγραφου πιστοποίησης (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α 245090/31-1-06 και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την Υ.Α 336650/22-12-06) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του «Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου» για την παραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων που θα εμπορεύονται στη λαϊκή αγορά όπως αναφέρεται στην άδεια προϊόντων βιολογικής γεωργίας.
  • Επικυρωμένο αντίγραφο του μητρώου που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π), ή άλλης αρμόδιας αρχής στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, (κατά την έννοια της παραγρ.3 του άρθρου 2 της Κ.Υ.Α. αρίθμ.245090/31-1-06 των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού ( ΕΟΚ) 2092/91 του Συμβουλίου.
  • Καταστατικό του Συνεταιρισμού ή της/των αναγνωρισμένης/ων ομάδας/ων παραγωγών.

Διαδικασία

Αίτηση Χορήγησης Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών σε Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών προϊόντων Βιολογικής γεωργίας

Χορήγηση Άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών σε Πρωτοβάθμιες Συνεταιριστικές Οργανώσεις ή αναγνωρισμένες Ομάδες Παραγωγών προϊόντων Βιολογικής γεωργίας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η αίτηση γίνεται προς:

- Νομαρχία….

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ