Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4047

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Nομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφα : 1) φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου, 2) Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών και 3) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
  • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του 3 του Π.Δ. 51/06όπως ισχύει, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της
  • Επικυρωμένο αντίγραφο μητρώου στο οποίο εγγράφονται οι επιχειρηματίες (παραγωγοί) βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην αρίθμ. 245090/31-1-06 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης, Οικονομίας & Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων που τηρείται από τον Οργανισμό Πιστοποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών Προϊόντων (Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π) ή άλλης αρμόδιας αρχής (κατά την έννοια της παραγρ.3 του άρθρου 2 της εν λόγω ΚΥΑ) και της παρ. 5 του άρθρου 4 του Κανονισμού ( ΕΟΚ) 2092/91 (L 198) του Συμβουλίου.
    Μέχρι τη δημιουργία μητρώου βιοκαλλιεργητών από επίσημη αρμόδια αρχή θα πρέπει να χρησιμοποιείται το μητρώο του Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) που είναι ενταγμένος ο επιχειρηματίας.
  • Υπεύθυνση δήλωση του Ν. 1599/1986
    (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

  • Αριθμό του βιβλιαρίου του Ο.Γ.Α. ή αριθμό της βεβαίωσης του κλάδου κύριας ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (θα αναζητηθεί υποχρεωτικά υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)
  • Τον αριθμό της σύμβασης εγκεκριμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πιστοποίησης (ΟΕ&Π) Προϊόντων Βιολογικής Γεωργίας καθώς και το έγγραφο πιστοποίησης (γραπτή βεβαίωση ) (όπως αναφέρεται στην παρ. 3.1 του άρθρου 6 της ΚΥΑ 245090/31-1-06 και υπόδειγμα της οποίας καθορίζεται με την ΚΥΑ 336650/22-12-06) από το οποίο προκύπτει τήρηση (συμμόρφωση) με τις απαιτήσεις του Κανονισμού (ΕΟΚ) 2092/91 (L 198)του Συμβουλίου για την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας. (θα αναζητηθεί υποχρεωτικά υπηρεσιακά εφόσον έχει εκδοθεί από ημεδαπή αρχή)

Διαδικασία

Αίτηση Χορήγησης άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών προϊόντων Βιολογικής γεωργίας

Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών προϊόντων Βιολογικής γεωργίας

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η αίτηση γίνεται προς:

- Νομαρχία….

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods, G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ