Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4046

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Έως 30 ημέρες από την περιέλευση του αιτήματος και των τυχόν απαραίτητων δικαιολογητικών στην αρμόδια για την έκδοση της τελικής πράξης υπηρεσία (ο χρόνος δεσμεύει την εκδίδουσα την τελική πράξη υπηρεσία).

Nομικό Πλαίσιο: ΦΕΚ Β/275/22-2-2011 (Κ1-164/17-1-2011)

Περιγραφή

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αντίγραφα : 1) φορολογικής δήλωσης (Έντυπο Ε1) για τα εισοδήματα του/ης ενδιαφερόμενου/ης, συνοδευμένη με την απόδειξη καταβολής του αναλογούντος φόρου, 2) Μηχανογραφικού Δελτίου Οικονομικών Στοιχείων Επιχειρήσεων και Επιτηδευματιών (Έντυπο Ε3) των δύο προηγουμένων ετών και 3) της αρχικής δήλωσης ακινήτων (Έντυπο Ε9) με όλες τις μεταβολές.
  • Απόδειξη καταβολής της ειδικής υπέρ ΕΛΓΑ (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ) εισφοράς για τα προς πώληση προϊόντα.
  • Βεβαίωση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 6 του 3 του Π.Δ. 51/06όπως ισχύει, η οποία έχει ισχύ είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία έκδοσής της
  • Το νόμιμο αποδεικτικό καταβολής του φόρου των πωλητών σε κινητές λαϊκές αγορές της παρ. 15 του άρθρου 1 του ν 2214/1994 (Α΄ 75 ) όπως ισχύει.
  • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986
    (Απαραίτητο έγγραφο)

Διαδικασία

Αίτηση Χορήγησης Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών

Χορήγηση Άδειας Παραγωγού πωλητή Λαϊκών Αγορών

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η αίτηση γίνεται προς:

- Νομαρχία….

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Αθήνας Πειραιά

-Oργανισμό Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: A.1.6.3 - Post-harvest crop activities, G.47.8 - Retail sale via stalls and markets, G.47.8.1 - Retail sale via stalls and markets of food, beverages and tobacco products, G.47.8.2 - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear, G.47.8.9 - Retail sale via stalls and markets of other goods
Σημαντικά Θέματα: ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ