Χορήγηση Άδειας Ίδρυσης και Λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κωδικός Υπηρεσίας: 4073

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Η αίτηση χορήγησης άδειας υποβάλλεται από 1 Ιανουαρίου ως 30 Απριλίου, η δε απόφαση εκδίδεται μέχρι και 31 Ιουλίου.

Κόστος: Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 440,20 ευρώ. Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά πρόσωπα ή Ν. Π. Ι. Δ. απαιτείται και η πληρωμή παράβολου 440,20 ευρώ σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο και η υποβολή του αποδεικτικού είσπραξης (διπλότυπο είσπραξης). Για τη μεταβίβαση άδειας πληρώνεται παράβολο 440,20 ευρώ. Για τη μεταστέγαση (αλλαγή κτιρίου) της Σχολής, παράβολο 147 ευρώ.

Nομικό Πλαίσιο: [Η αρμοδιότητα χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού (η οποία παλαιότερα ανήκε στο ΥΠΠΟ), έχει μεταβιβαστεί (με τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 8 του Ν 2819/2000 – ΦΕΚ 84/Α/2000 και του άρθρου 1 του Π. Δ/γματος 347/1986 - ΦΕΚ 154/Α/1986) στις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις.]

Περιγραφή

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

Γενικά Δικαιολογητικά

 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚO ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚO ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) Αίτηση (ίδρυσης ή μεταβίβασης ή μεταστέγασης), η οποία θα αναφέρει το Είδος της Σχολής, την Επωνυμία της,το χώρος της εγκατάστασης της Σχολής, τον ιδρυτή και ο προτεινόμενο Δ/ντη
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚO ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) Αυτεπάγγελτα βγαίνει : Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου
  (Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚO ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) Θεωρημένο, Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚO ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. και δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ) Παράβολο
  Για τη χορήγηση άδειας σε φυσικά πρόσωπα ή Ν. Π. Ι. Δ.απαιτείται και η πληρωμή παράβολου 440,20 ευρώ σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο . Για άδεια ίδρυσης και λειτουργίας 440,20 ευρώ. Για τη μεταβίβαση άδειας πληρώνεται παράβολο 440,20 ευρώ και Για τη μεταστέγαση (αλλαγή κτιρίου) της Σχολής, παράβολο 147 ευρώ.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) «Βεβαίωση πυρασφάλειας» συνοδευμένη με τn εγκεκριμένη μελέτη πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία (μετά από σχετική αίτηση) .
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) Άδεια αλλαγής χρήσης σε Σχολή Χορού από την αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία με τα θεωρημένα αρχιτεκτονικά σχέδια απ΄ αυτήν.(Υποβάλλεται στην περίπτωση που στην αρχική άδεια οικοδομής δεν προβλέπεται ότι το κτήριο προορίζεται για Ερασιτεχνική Σχολή Χορού).
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) Αντίγραφο της άδειας οικοδομής του κτιρίου (χορηγείται από την Πολεοδομία μετά από σχετική αίτηση). (Σε περίπτωση νομιμοποιούμενου ‘’αυθαίρετου’’ οριστικό τίτλο μη κατεδαφίσεως του Ν. 720/77).
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) Βεβαίωση από την Πολεοδομία ότι επιτρέπεται στο συγκεκριμένο οικοδομικό τετράγωνο η στέγαση και λειτουργία Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) Κάτοψη των χώρων της Σχολής με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού (και θα αναγράφονται: α. ο ιδιοκτήτης του κτιρίου β. ο μισθωτής και η προτεινόμενη επωνυμία – προσωνυμία της Σχολής, και γ. διεύθυνση, αριθμός, πόλη).
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) Τομή στη θέση της κλίμακος, στην οποία περιλαμβάνεται και το καθαρό ύψος των αιθουσών, με σφραγίδα-υπογραφή οποιουδήποτε Μηχανικού.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ) Υπεύθυνη δήλωση δύο (2) πολιτικών μηχανικών για την αντοχή του κτιρίου και τη στατική του επάρκεια. Επιτρεπτό βάρος 350 kgr/m2 τουλάχιστον.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) (εφόσον είναι άνδρας): Υπεύθυνη δήλωση ότι έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή (για άρρενες πολίτες κράτους μέλους της ΕΕ εκτός της Ελλάδος) ότι στη χώρα της οποίας έχει την ιθαγένεια δεν προβλέπεται υποχρεωτική στρατιωτική θητεία.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) Αυτεπάγγελτα βγαίνει : Αντίγραφο γενικής χρήσης Ποινικού Μητρώου.
  (Ελλείψει αντιγράφου ποινικού μητρώου, απαιτείται η προσκόμιση ενός ισοδύναμου εγγράφου που έχει εκδοθεί από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι απαιτήσεις ικανοποιούνται. Αν η χώρα καταγωγής ή προέλευσης δεν χορηγεί τέτοιο έγγραφο τούτο είναι δυνατόν να αντικατασταθεί από ένορκη βεβαίωση, ή για τα κράτη όπου δεν υφίσταται η ένορκη δήλωση, με υπεύθυνη δήλωση η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή κατά περίπτωση ενώπιον συμβολαιογράφου της χώρας καταγωγής ή προέλευσης, οι οποίοι χορηγούν βεβαίωση περί παροχής της ενόρκου δηλώσεως ή της επισήμου δηλώσεως. Τα έγγραφα τα οποία εκδίδονται σύμφωνα τα ανωτέρω, δεν είναι δυνατό να υποβληθούν μετά την πάροδο τριών μηνών από την ημερομηνία εκδόσεώς τους).
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) Βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας.
  Σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού ή (εν ελλείψει διπλώματος) βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ - υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) Βιογραφικό σημείωμα με αναλυτική αναφορά σε χρονολογίες
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) Θεωρημένο αντίγραφο του τίτλου σπουδών Τμήματος Καθηγητών Χορού αναγνωρισμένης Σχολής Χορού.
  Επιπρόσθετα, βεβαίωση 5ετούς τουλάχιστον διδακτικής προϋπηρεσίας σε αναγνωρισμένες από το Κράτος Σχολές Χορού.(Όταν πρόκειται για τίτλο σπουδών της αλλοδαπής υποβάλλεται αντίγραφο του ξενόγλωσσου τίτλου, μετάφρασή του, καθώς και αναγνώριση του τίτλου από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α / Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή αντίγραφο βεβαίωσης από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων, στην οποία να φαίνεται ότι το πτυχίο είναι ισότιμο ή αντίστοιχο της ημεδαπής). Εάν δεν υπάρχει τίτλος σπουδών, υποβάλλονται βεβαιώσεις υποβάλλονται βεβαιώσεις (και προαιρετικά οποιοδήποτε στοιχείο - όπως προγράμματα παραστάσεων, δημοσιεύματα, κριτικές κλπ - υποστηρίζει τον ισχυρισμό του περί): α) 15ετούς τουλάχιστον ανώτερης καλλιτεχνικής σταδιοδρομίας στο χορό σαν χορευτής ή χορογράφος κλασσικού ή και σύγχρονου χορού ή β) 15ετούς διδακτικής ευδόκιμης προϋπηρεσίας σε Σχολές Χορού αναγνωρισμένες από το Κράτος.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) Θεωρημένο, Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας και από τις δύο (2) όψεις ή διαβατηρίου.
 • (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ) Υπεύθυνη Δήλωση ότι: Δεν είναι δημόσιος υπάλληλος ή υπάλληλος Ν. Π. Δ. Δ. και δεν έχει απολυθεί από δημόσια υπηρεσία για ανεπάρκεια εκτελέσεως των καθηκόντων του ή ασυμβίβαστη με το έργο του διαγωγή που αναφέρεται στην έλλειψη ήθους.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ)Υπεύθυνη δήλωση ότι i) απολαμβάνει τα αστικά και πολιτικά δικαιώματα του πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. και ii) δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη iii) δεν έχει πτωχεύσει.

Προϋποθέσεις

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΡΥΤΗ –ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΓΙΑ TON ΙΔΡΥΤΗ –ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ

1.Έλληνες Πολίτες ή Υπήκοοι-μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

2.Να έχει συμπληρωθεί το 21 έτος ηλικίας .

3.Να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

4.Να μην είναι ανυπότακτοι ή να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα για λιποταξία.

5.Να μην έχουν καταδικαστεί για οποιοδήποτε αδίκημα που θεωρείτε κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση .

6.Να απολαύουν των πολιτικών δικαιωμάτων και να μην έχουν κηρυχθεί σε απαγόρευση δικαστική αντίληψη ή πτώχευση.

7.Να έχουν δίπλωμα η πτυχίο αναγνωρισμένης επαγγελματικής Σχολής Χορού της

a)ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης σχολής χορού της αλλοδαπής.

b)Ή 15ετή ανώτερη καλλιτεχνική σταδιοδρομία ως χορευτή/τριας ή χορογράφου κλασσικού και συγχρόνου ρεπερτορίου.

c)Ή 15ετή ευδόκιμη διδακτική εμπειρία σε αναγνωρισμένη από το κράτος Σχολή Χορού.

Για Νομικά Πρόσωπα δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου και Εταιρείες ,εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες ή κοινοτικούς πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί .

ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ Ν.Π.Ι.Δ οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη ή τους Διοικούντες αυτά.

 

ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ & ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΚΤΙΡΙΟΥ

Τα κτίρια για την στέγαση των ερασιτεχνικών Σχολών Χορού πρέπει να έχουν τις εξής προϋποθέσεις :

1)Ελάχιστο εμβαδόν 45 μ2

2)Ελάχιστο ύψος 2,80 μ

3)Δάπεδο ξύλινο σε δοκίδες

4)Χώρο ελεύθερο από κολώνες και με μπάρες μόνιμα τοποθετημένες στους τοίχους της.

5)Οι πόρτες της ανοίγουν προς τα έξω χωρίς τζάμια .

6)Η αίθουσα μπορεί να είναι και ημιυπόγεια με φωτισμό και αερισμό φυσικό. Ο αερισμός επιτυγχάνεται με παράθυρα κατάλληλα τοποθετημένα. Ο φυσικός αερισμός ενισχύεται και από τεχνητό υπολογισμένο ανάλογα με τον όγκο των χώρων. Δεν επιτρέπεται ο χώρος της αίθουσας να είναι υγρός και κρύος. Ο φωτισμός ενισχύεται και από τεχνητό, τουλάχιστον.

7)Ελάχιστο εμβαδόν αίθουσας για κάθε εκπαιδευόμενο σπουδαστή 3μ2 .

8)Πιάνο

9)Πυροσβεστήρες σε εμφανή σημεία και σε ύψος ασφάλειας για παιδιά, τοποθετημένους σύμφωνα με τις υποδείξεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

10)Έξοδο κινδύνου και πινακίδες προσανατολισμού.

11)Αίθουσα αναμονής και αποδυτήρια εξοπλισμένα ανάλογα με τον αριθμό των σπουδαστών

12)Φαρμακείο με τα είδη πρώτων Βοηθειών .

13)Ηχομόνωση εφόσον συντρέχει λόγος κατά την κρίση της αρμόδιας επιτροπής ελέγχου των κτιριακών εγκαταστάσεων .

14)Λάμπες φωτισμού ασφαλείας για περιπτώσεις διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος .

15)Ο έλεγχος των προϋποθέσεων καταλληλότητας των κτιριακών εγκαταστάσεων γίνεται από τις επιτροπές του άρθρου 6 παρ. 4 του Ν.1158/1981.

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ (ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΡΥΤΗΣ – ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ)

 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

1.Ο Διευθυντής σπουδών κάθε Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη προκείμενου δε περί Νομικού Προσώπου Δημοσίου δικαίου ή Εταιρείας από το Διοικητικό τους συμβούλιο , κατόπιν έγκρισης της Αρμόδιας Νομαρχίας.

2.Ο Διευθυντής πρέπει να έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητού αναγνωρισμένης επαγγελματικής σχολής χορού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτερης ή ανώτατης Σχολής χορού της αλλοδαπής και 5 έτη διδακτική πείρα σε αναγνωρισμένη σχολή χορού της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή 15έτη ευδόκιμη διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένη.

3.Ο Διευθυντής μιας Ερασιτεχνικής Σχολής μπορεί να αναλάβει και τη διεύθυνση μιας Δεύτερης Σχολής εφόσον αυτή βρίσκεται στο ίδιο νομό με τη πρώτη.

4.Ο Διευθυντής μπορεί να είναι και ο ιδιοκτήτης εφόσον έχει τα προσόντα ( δίπλωμα και 5 έτη εμπειρία)

5.Ο Διευθυντής μπορεί να διδάξει μόνο εφόσον έχει δίπλωμα η πτυχίο καθηγητή

 

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Ο καθηγητής προσλαμβάνεται από τον ιδιοκτήτη μετά από έγκριση της αρμόδιας Νομαρχίας εφόσον έχει δίπλωμα ή πτυχίο καθηγητή μιας των αναγνωρισμένων σχολών χορού της ημεδαπής ή ισοτίμου της αλλοδαπής

 

ΕΑΝ Ο ΑΙΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ν. Π. Ι. Δ. & Ν.Π.Δ.Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ Η ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

1.Νομικά πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου και εταιρείες εφόσον η πλειοψηφία της διοικήσεως ανήκει σε Έλληνες πολίτες και επιδιώκονται με το καταστατικό τους μορφωτικοί και πολιτιστικοί σκοποί.

2.Οι προϋποθέσεις για τον ιδιοκτήτη και ιδρυτή που αναγράφονται ανωτέρω πρέπει να συντρέχουν για τον οριζόμενο από αυτά εκπρόσωπο από τα μέλη η τους διοικούντες αυτά.

3.Για νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου χορηγείται μόνο άδεια λειτουργίας.

 

Διαδικασία

Βήμα 1: Υποβολή αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία των κατά τόπους Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων (μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες)

Βήμα 2:: Έλεγχος των δικαιολογητικών από την αρμόδια Υπηρεσία.

Βήμα 3 :: Εφόσον από τα δικαιολογητικά προκύπτει ότι τηρούνται οι προϋποθέσεις της ισχύουσας νομοθεσίας για τον ιδρυτή και το διευθυντή της υπό ίδρυση Σχολής, προωθούνται τα δικαιολογητικά του κτηρίου στην αρμόδια Επιτροπή.

Βήμα 4: : Η Επιτροπή ελέγχει τα δικαιολογητικά και προχωρά σε αυτοψία στο κτήριο. Εφόσον όλα είναι σύννομα συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

Βήμα 5: Η αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης προχωρά στην έκδοση της σχετικής άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Ερασιτεχνικής Σχολής Χορού.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Για την πληρωμή: Περισσότερες πληροφορίες στο Π. Δ. 457/83. Τα σχετικά με την καταβολή παραβόλου ρυθμίζονται από τις διατάξεις της αριθμ. ΥΠΠΟ/ΚΑΤΕΧΝ/Δ/7388/7-2-1994 «Καθορισμός παραβόλου για Ίδρυση Ανωτέρων Σχολών Καλλιτεχνικής Εκπαίδευσης και ιδιωτικών Μουσικών Εκπαιδευτηρίων» (ΦΕΚ 123/Β/1994) Κ.Υ.Α.

Αρμόδια αρχή διεκπεραίωσης:

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 8201776

Φαξ: +30 210 8201780

Email: gdsp@culture.gr

Δ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ

Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου,

106 82 Αθήνα

Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729

Φαξ: +30 210 8201731

Email: dthh@culture.gr

Σχετικοί σύνδεσμοι: www.yppo.gr

 

ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΧΟΡΟΥ

1.Οι  Ερασιτεχνικές Σχολές Χορού μπορούν να χορηγούν απλές  βεβαιώσεις για τη φοίτηση των εκπαιδευομένων και ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η χορήγηση οποιουδήποτε διπλώματος.

2.Σε περίπτωση  ανάκλησης  με φροντίδα του ιδιοκτήτη  το αρχείο παραδίδεται στην αρμόδια αρχή.

3.Σε περίπτωση  μεταβίβασης μεταβιβάζεται και το αρχείο  στο νέο ιδιοκτήτη.

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων:
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου, 106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201776
Φαξ: +30 210 8201780
Email: gdsp@culture.gr
Δ/ΝΣΗ ΘΕΑΤΡΟΥ ΚΑΙ ΧΟΡΟΥ
Διεύθυνση: Ρεθύμνου 1 & Ηρακλείου,
106 82 Αθήνα
Τηλέφωνο: +30 210 8201955, 210-8201729
Φαξ: +30 210 8201731
Email: dthh@culture.gr

 

Πρακτική Βοήθεια

Το περιβάλλον είναι κατάλληλο για την ίδρυση και λειτουργία των Ερασιτεχνικών Σχολών Χορού
Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: P.85.5.2 - Cultural education