Άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών

Αρμόδιος φορέας: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εμπλεκόμενοι φορείς: Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Αρμόδιες Διευθύνσεις των Δήμων

Κωδικός Υπηρεσίας: 4035

Χρόνος Διεκπεραίωσης: Εκατόν είκοσι (120) ημέρες βάσει της 7011/10/58-ιδ από 19.8.2004 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ.1338/Β΄)

Κόστος: Παράβολο υπέρ Δημοσίου αξίας 90€, ενσημοχαρτόσημο ΕΛ.ΑΣ αξίας 90€,ενσημοχαρτόσημο Μ.Τ.Σ αξίας 90€.

Ιστοσελίδα: http://www.ermis.gov.gr

Nομικό Πλαίσιο: Άρθρο 6 § 3, εδαφ. ε & ζ, του Ν.2168/93(ΦΕΚ 147-τ.Α΄),άρθρα 1 & 2 παρ.5 της 3009/2/23-α από 31.8.1994 Υ.Α (ΦΕΚ 696-τ. Β΄)

Περιγραφή

Ο έμπορος εκρηκτικών υλών πουλά/διαθέτει τις εκρηκτικές υλές που μεταφέρει από κ-μ της Ε.Ε ή εισάγει από τρίτες χώρες, σε άλλα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και τους εκρηκτικούς μηχανισμούς για επαγγελματικές ανάγκες σε μεταλλευτικές, λατομικές ή άλλες συναφείς επιχειρήσεις.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  Στην αίτηση μνημονεύονται οι λόγοι και το είδος της αιτούμενης αδείας καθώς και τα ακόλουθα στοιχεία: (α) Προκειμένου για φυσικό πρόσωπο: Επίθετο, ΄Ονομα, Πατρώνυμο, Μητρώνυμο, ημερομηνία και τόπος γέννησης, διεύθυνση κατοικίας, αριθ. Ταυτότητας ή διαβατηρίου, ημερομηνία έκδοσης και εκδούσα Αρχή, επάγγελμα, τηλέφωνο και FAX. (β) Προκειμένου για νομικό πρόσωπο: ΄Ονομα ή εμπορική επωνυμία και έδρα, καθώς και τα ως άνω στοιχεία του νομίμου εκπροσώπου.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της πράξης διορισμού εκπροσώπου του διοικητικού συμβουλίου της Α.Ε.
  Υποβάλλεται αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του καταστατικού ή εταιρικού προκειμένου για νομικό πρόσωπο άλλης μορφής. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται μία φορά και μόνο σε περίπτωση τροποποίησης του καταστατικού δημιουργείται υποχρέωση υποβολής εκ νέου.
  Υποβάλλεται αν η άδεια ζητείται από νομικό πρόσωπο, με εξαίρεση τους Δημόσιους Οργανισμούς, τις Τράπεζες και τις Επιχειρήσεις κοινής ωφελείας.
 • Πιστοποιητικό ιατρού ειδικότητας νευρολόγου-ψυχιάτρου ή παθολόγου από το οποίο να προκύπτει η κατάσταση της ψυχικής υγείας του ενδιαφερομένου προκειμένου για φυσικό πρόσωπο ή των εκπροσώπων και διαχειριστών προκειμένου για Α.Ε. και Ε.Π.Ε. και των ομορρύθμων εταίρων προκειμένου για Ο.Ε. και Ε.Ε. ή των μελών του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων.
  Το πιστοποιητικό αυτό παραδίδεται από τον ιατρό, στο πρόσωπο που ζήτησε την εξέτασή του εντός σφραγισμένου φακέλου. Η αρμόδια για την έκδοση της αδείας Αστυνομική Αρχή ελέγχει το απαραβίαστο του φακέλου και δεν παραλαμβάνει πιστοποιητικό που ο φάκελός του παραβιάσθηκε.
 • Υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 των ενδιαφερομένων στην οποία αναφέρεται ότι ο δηλών δεν εμπίπτει στις απαγορευτικές διατάξεις του άρθρου 18 του Ν.2168/1993 και ότι δεν τυγχάνει φυγόποινος ή φυγόδικος.
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Πλήρες αντίγραφο Ποινικού Μητρώου (Τύπου Α' ) και σύμφωνα με τις διακρίσεις της παρ. γ' του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 3009/2/23-α' από 31-8-94 Υπουργικής Απόφασης

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • 3 πρόσφατες φωτογραφίες
 • Επικυρωμένο αντίγραφο της άδειας λειτουργίας αποθήκης για την εναποθήκευση των εν λόγω ειδών εφόσον οι ποσότητες αυτών είναι πέραν των καθοριζομένων από την υπ' αριθ. 3329/89 Κ.Υ.Α
  Σημείωση: Εφόσον εντός ενός (1) έτους έχει χορηγηθεί άδεια, κατόπιν υποβολής όλων των προβλεπομένων δικαιολογητικών για τη χορήγηση όμοιας άδειας απαιτείται η υποβολή μόνο αίτησης.

Προϋποθέσεις

Η άδεια εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών δεν χορηγείται σε όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα:
α) Για πράξεις που προβλέπονται και τιμωρούνται σε βαθμό κακουργήματος.
β)Για παραβάσεις των νόμων περί ναρκωτικών και προστασίας της κοινωνίας από από το οργανωμένο έγκλημα, για παραβάσεις διατάξεων που αφορούν αλιεία με εκρηκτικές ύλες ή τοξικές ουσίες και για παραβάσεις του άρθρου 15 του Ν.2168/93.
γ) Για οποιοδήποτε πλημμέλημα που διώκεται αυτεπαγγέλτως και τελείται με πρόθεση, για το οποίο επιβλήθηκε στον υπαίτιο αμετακλήτως ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, ως και για οποιοδήποτε πλημμέλημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.2168/93, ανεξαρτήτως του ύψους της επιβληθείσας ποινής.Η απαγόρευση αυτή ισχύει για διάστημα πέντε ετών από την έκτιση ή άφεση με χάρη και σε περίπτωση επιβολής της ποινής με αναστολή, για όσο χρόνο διαρκεί η αναστολή.
Επίσης η άδεια δεν χορηγείται:
α)Σε όποιον δεν παρέχει εχέγγυα ασφαλούς φύλαξης και χρήσης των όπλων και λοιπών αντικειμένων, που αναφέρονται στον Ν.2168/93 και ιδιαίτερα σε όσους πάσχουν ή νοσηλεύτηκαν για ψυχασθένεια, ψυχοπάθεια ή άλλες ψυχονευρωτικές καταστάσεις.Η κατάσταση της υγείας των ανωτέρω βεβαιώνεται με ιατρικό πιστοποιητικό.
β) Σε άτομα που δεν συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας τους, εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά στον Ν.2168/93.
Η αρμόδια αρχή δύναται να αρνηθεί την χορήγηση της εν λόγω άδειας σε άτομα σε βάρος των οποίων εκκρεμεί ποινική δίωξη για τις παραβάσεις που αναφέρονται παραπάνω.
Σε περίπτωση χορήγησης άδειας σε νομικό πρόσωπο, οι ως άνω προϋποθέσεις-κωλύματα εφαρμόζονται για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου προκειμένου περί σωματείων,για τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, εκπροσώπους και διαχειριστές, προκειμένου περί ανωνύμων εταιρειών και εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και για όλους τους εταίρους, προκειμένου περί εταιρειών άλλης μορφής.

Διαδικασία

Το αίτημα για τη χορήγηση άδειας εμπορίας εκρηκτικών υλών και εκρηκτικών μηχανισμών, υποβάλλεται στην υπηρεσία του τόπου των αποθηκών.

Βήμα 1: Η ως άνω αστυνομική υπηρεσία παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τα υποβάλλει στη συνέχεια ιεραρχικά, με τις προτάσεις της, στην αρμόδια για την έκδοση της ζητουμένης άδειας, υπηρεσία.

Βήμα 2: Η Υπηρεσία που δέχεται τα δικαιολογητικά ορίζει τριμελή επιτροπή βαθμοφόρων της, με πρόεδρο Αξιωματικό, προς επιθεώρηση της συγκεκριμένης επιχείρησης, προκειμένου να διαπιστωθεί εαν πληρούνται οι επιβαλλόμενοι όροι ασφαλείας.

Η αρμόδια για την έκδοση της ζητούμενης άδειας Υπηρεσία, ελέγχει αν συντρέχουν οι προβλεπόμενες από τις ισχύουσες διατάξεις προϋποθέσεις και σε θετική περίπτωση, χορηγεί την εν λόγω άδεια.Σε αντίθετη περίπτωση, ή εφόσον δεν προσκομισθούν όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, απορρίπτεται το σχετικό αίτημα, με αιτιολογημένη απόφασή της που επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο, με αποδεικτικό.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Αρμόδια Αρχή Διεκπεραίωσης: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
3ο ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ & ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ
Δ/ΝΣΗ:Παν.Κανελλοπούλου 4
Τ.Κ.:101.77-ΑΘΗΝΑ
Τηλ:210-6914916
e-mail:dka_opla@mopo.gr

Συναρμόδιες Αρχές: ΥΠ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
1η ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  & ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΦΟΡΕΩΝ
2η Δ/ΝΣΗ ΚΛΑΔΙΚΗΣ ΒΙΟΜ. ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ:Μεσογείων 119
Τ.Κ: 101.92-ΑΘΗΝΑ

Σχετικά Links: http://www.astynomia.gr/

Αρμόδια υπηρεσία για την παροχή βοήθειας / υποβολή παραπόνων: Κατά τόπους αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Επιστροφή

Θεματική Κατηγοριοποίηση

Επαγγελματικές Δραστηριότητες: G.46.1.8 - Agents specialised in the sale of other particular products
Κοινά: Εμπορία προϊόντων
Θέματα: Explosives, Commerce